ඡ ගේහසිතානි දෝමනස්සානි:

67. අමනාපියේසු රූපේසු ගේහසිතං චේතසිකං අසාතං

68. අමනාපියේසු සද්දේසු ගේහසිතං චේතසිකං අසාතං

69. අමනාපියේසු ගන්ධෙසු ගේහසිතං චේතසිකං අසාතං

70. අමනාපියේසු රසේසු ගේහසිතං චේතසිකං අසාතං

71. අමනාපියේසු ඵොට්ඨබ්බේසු ගේහසිතං චේතසිකං අසාතං

72. අමනාපියේසු ධම්මේසු ගේහසිතං චේතසිකං අසාතං

මේ ෂට්කයෙන් පැවසෙන්නේ අප්‍රිය අමනාප රූපාදි ආරම්මණයන් නිසා ඇති වන දොම්නස ය.