චතුෂ්ක වශයෙන් දැක්වෙන ක්ලේශ සපනස

චත්තාරෝ ආසවා, චත්තාරෝ ගන්ථා, චත්තාරෝ ඕඝා, චත්තාරෝ යෝගා, චත්තාරෝ උපාදානානි, චත්තාරෝ තණ්හුප්පාදා, චත්තාරි අගතිගමනානි, චත්තාරෝ විපරියේසා, චත්තාරෝ අනරියවෝහාරා, අපරේපි චත්තාරෝ අනරියවෝහාරා, චත්තාරි දුච්චරිතානි, අපරානිපි චත්තාරි දුච්චරිතානි, චත්තාරි භයානි. අපරානිපි චත්තාරි භයානි, චතස්සෝ දිට්ඨියෝ.

(ඛුද්ධක වත්ථු විභංග)