5. සෙසු කසිණ නිර්දේශය

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightආපෝ කසිණය
keyboard_arrow_rightතේජෝ කසිණය
keyboard_arrow_rightවායෝ කසිණය.
keyboard_arrow_rightනීල කසිණය
keyboard_arrow_rightපීත කසිණය.
keyboard_arrow_rightලෝහිත කසිණය
keyboard_arrow_rightඕදාත කසිණය
keyboard_arrow_rightආලෝක කසිණය
keyboard_arrow_rightආකාස කසිණය
keyboard_arrow_rightකසිණ ඵල
keyboard_arrow_rightකසිණ භේද