කසිණ ඵල

1. මේ දස කසිණ අතුරෙන් පඨවි කසිණ වශයෙන් වනාහි “එකොපි හුත්‍වා බහුධා හොති” ‘තෙමේ එකෙක් වැ බොහෝ දෙන වෙයි’ යනාදීන් වදාළ පරිදි වීම, අහසැ හෝ ජලයෙහි හෝ පොළෝ මවා එයින් පයින් යාම් සිටීම් හිඳීම් ආදිය කිරීම, පරිත්ත - අප්පමාණ නයයෙන් අභිහායතන ලැබීම යනාදිය ද, (“ප්‍ර‍තිභාගනිමිත්තෝත්පත්තීන් මතු දෙවන-තුන්වන ජවන වීථියෙහි හෝ සතරවන - පස්වන වීථියෙහි හෝ උපදවන ලද ධ්‍යානයට අභිභායතනසඥා යි දත යුතු” යි යනු සන්නයි.)

2. ආපෝ කසිණ වශයෙන් පොළොවෙහි නැගීම කිමිදීම, ජල වැසි උපදවීම, ගංගා මුහුදු මැවීම, පෘථිවි පර්‍වත ප්‍රාසාදාදිය සෙලවීම යනාදිය ද

3. තේජෝ කසිණ වශයෙන් දුමීම, දිලීම, අඟුරු වැසි ඉපදවීම, තමාගේ තේජසින් අන්‍යයාගේ තේජස ක්‍ෂය කිරීම, කපුපුළුන් දර ආදිය එක්කොට රැස් වැ තුබූ කල කැමැති දේ ම දවන්නට සමර්‍ථ වීම, දිවැසින් රූ දක්නා පිණිස ආලෝක කිරීම, පිරිනිවන් සමයෙහි තේජෝධාතුයෙන් ශරීරය දවාලීම යනාදිය ද

4. වායෝ කසිණ වශයෙන් වායු සේ ශීඝ්‍ර‍ වැ යාම, වාත වැසි උපදවීම යනාදිය ද

5. නීල කසිණ වශයෙන් නිල් රූප මැවීම, අන්‍ධකාර කිරීම, සුවර්‍ණ-දුවර්‍ණ නයින් අභිභායතන ලැබීම, ශුභවිමෝක්‍ෂාධිගමය යනාදිය ද

6. පීත කසිණ වශයෙන් රන්වන් රූ මැවීම, රන් වේවා යි ඉටීම, සුවර්‍ණ-දුවර්‍ණ නයින් අභියාතන ලැබීම, ශුභ විමොක්‍ෂාධිගමය යනාදිය ද

7. ලෝහිත කසිණ වශයෙන් රතු රූප මැවීම, සුවර්‍ණ-දුවර්‍ණ නයින් අභියාතන ලැබීම, ශුබ විමොක්‍ෂාධිගමය යනාදිය ද

8. ඕදාත කසිණ වශයෙන් සුදුවන් රූ මැවීම, ථීන මිද්ධ දුරු කිරීම, අන්‍ධකාර නැසීම, දිවැසින් රූ දක්නා පිණිස ආලෝක කිරීම යනාදිය ද

9. ආලෝක කසිණ වශයෙන් ප්‍ර‍භාස්වර රූප මැවීම, ථීන මිද්ධ දුරු කිරීම, අන්‍ධකාර නැසීම, දිවැසින් රූ දක්නා පිණිස ආලෝක කිරීම යනාදිය ද

10. ආකාස කසිණ වශයෙන් මුවහ වැ තුබුනු වස්තු ප්‍ර‍කාශ කිරීම, පෘථිවි පර්‍වතාදිය තුළ අහස් මවා එහි ඉරියව් පැවැත්වීම, භිත්ති ආදියෙන් පිටත නො පැකිළ යාම යනාදිය ද සිද්ධ වේ.