ඕදාත කසිණය

ඕදාත කසිණයෙහිදු “ඔදාත කසිණං උග්ගණ්හන්තො ඔදාතස්මිං නිමිත්තං ගණ්හාති පුප්ඵස්මිං වා වත්‍ථස්මිං වා වණ්ණධාතුයා වා” යි කී හෙයින් කෘතාධිකාර පින්වතුනට අවිරල සුදු මලින් ගැවසීගත් මල් ගසක් හෝ ඉද්ද දෑසමන් ආදි මල් ඇතිරියක් හෝ හෙළැඹුලු හෙළපියුම් රැසක් හෝ සුදුපිළී මකුළු ආදි ධාතුන්ගෙන් කිසිවක් හෝ දැක්මෙන් ම නිමිත්ත උපදනේ ය. ඊයම්මඬුලු රිදීමඬුලු සඳමඬුලුයෙහිදු එසේම නිමිති උපදිය හැකි ය. අකෘතාධිකාර විසින් යට දැක්වුණු පරිදි සුදුමලින් හෝ සුදුපිළියෙන් හෝ සුදුධාතුවකින් හෝ නීල කසිණයෙහි කී සේ කසිණ මණ්ඩලය කොටැ “ඔදාත-ඔදාත” යි මෙනෙහි කට යුතු. සෙස්ස යට කී නියා මැ යි.

ඔදාත කසිණය වඩන ක්‍ර‍මය යි.