පීත කසිණය.

පීත කසිණයෙහි දු විධි කී නියා ය. කීයේ මැ යි “පීත කසිණ උග්ගණ්හන්තො පීතකස්මිං නිමිත්තං ගණ්හාති පුප්ඵස්මිං වා වත්‍ථස්මිං වා වණ්ණධාතුයා වා” යි මෙහි දු කෘතාධිකාර පින්වතුන්ට අවිරල වැ පුපුණු කහ පෑ මලින් ගැවසී ගත් මල් ගසක් හෝ මල් ඇතිරියක් හෝ කහ පිළී කසා පැහැ ධාතු අතරින් කිසිවක් හෝ දැක්මෙන් චිත්තගුත්ත තෙරුන්ට මෙන් නිමිත්ත උපදී. උන්වහන්සේට වනාහි සිතුල්පව්වෙහි පතහි මලින් කළ ආසන පූජාව බලන්නා හා ම ඒ ආසන ප්‍ර‍මාණ නිමිත්ත උපන්නේ ය. අකෘතාධිකාර විසින් කිණිහිරි මල් ආදිනේ හෝ කසාවන් පිළියෙන් හෝ කසාවර්‍ණ ධාතුවකින් හෝ නීල කසිණයෙහි කී සේ කසිණ මණ්ඩලය කොටැ “පීතකං-පීතකං” යි මනස්කාර පැවැත්විය යුතු. සෙස්ස එබඳු මැයි.

පීත කසිණය වඩනා ක්‍ර‍මය යි.