ආකාස කසිණය

පරිච්ඡින්නාකාස කසිණයෙහිදු “ආකාසකසිණං උග්ගණ්හන්තො ආකාසස්මිං නිමිත්තං ගණ්හාති භිත්තිච්ඡිද්දෙ වා තාලච්ඡිද්දෙ වා වාතපානන්තරිකාය වා”යි කී හෙයින් කෘතාධිකාර පින්වතුනට භිත්ති සිදුරු ආදිය අතුරෙන් කිසිවක් දැක්මෙන් ම නිමිත්ත උපදනේ ය. අකෘතාධිකාර විසින් ඝන කොටැ සෙවූ මඩුවෙක හෝ සම් - හුණුපැදුරු ආදින් අතුරෙන් කිසිවෙක හෝ එක් වියත් සතරඟුල් සා සිදුරක් කොටැ ඒ භිත්ති සිදුරු ආදි සිදුර “ආකාසො-ආකාසො”යි වැඩිය යුතු. මෙහි උද්ග්‍ර‍හනිමිත්ත භිත්ති පරියන්ත කඩතැන් පැළුණු තැන් සමග සිදුර සමාන ම ය. වඩනු ලබන්නේ ද නො වැඩෙන්නේ ය. ප්‍ර‍තිභාග නිමිත්ත ආකාශමණ්ඩලය ම වැ වැටහෙන්නේ ය. වඩනු ලබන කල්හි වැඩෙන්නේ ය. සෙස්ස පඨවි කසිණයෙහි කී නියාමැයි.

ආකාස කසිණය වඩන ක්‍ර‍මය යි.

දශබලධර සර්වධර්මදර්ශීන් වහන්සේ වදාළ රූපාවචර චතුෂ්ක පඤ්චකධ්‍යාන ලාභයට හේතු වූ දස කසිණ ද ඒ කසිණ වඩන ක්‍ර‍මය ද මෙසේ දක්වා ඉක්බිති ඔවුන් පිළිබඳ ප්‍ර‍කීර්‍ණක කථාව දක්වනු ලැබේ.

කසිණ පිළිබඳ ප්‍ර‍කිර්‍ණක කථාව