ලෝහිත කසිණය

ලෝහිත කසිණයෙහිදු විධි යට කී නියා යැ. කී යේ මැ යි “ලෝහිත කසිණං උග්ගණ්හන්තො ලොහිතකස්මිං නිමිත්තං ගණ්හාති පුප්ඵස්මිං වා වත්‍ථස්මිං වා වණ්ණධාතුයා වා” යි.

මෙහිදු කෘතාධිකාර පින්වතුන්ට බඳුවල ආදි අවරල රත් මලින් ගැවසී ගත් මල් ගසක් හෝ, මල් ඇතිරියක් හෝ රතුපිළී රතුමැණික් රතුධාතු අතුරෙන් කිසිවක් හෝ දැක්මෙන් ම නිමිත්ත උපදනේ ය. අකෘතාධිකාර විසින් ජයසුමන වද රත් කරඬු ආදි මලින් හෝ රත් පිළියෙන් හෝ සුවගුරු, දැහිඟුල් ආදි රක්ත වර්‍ණ ධාතුවෙන් හෝ නීල කසිණයෙහි කී සේ ම කසිණ මණ්ඩලය කොට “ලෝහිතකං-ලෝහිතකං” යි මෙනෙහි කළ යුතු. සෙස්ස යට කී නියා මැ යි.

ලෝහිත කසිණය වඩනා ක්‍ර‍මය යි.