චෛතසික ප්‍රභේද

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightඵස්සය
keyboard_arrow_rightවේදනාව
keyboard_arrow_rightසඤ්ඤාව
keyboard_arrow_rightචේතනාව
keyboard_arrow_rightඒකග්ගතාවය
keyboard_arrow_rightමනසිකාරය
keyboard_arrow_rightවිතක්කය
keyboard_arrow_rightවිචාරය
keyboard_arrow_rightඅධිමොක්ඛය
keyboard_arrow_rightවීරියය
keyboard_arrow_rightපීතිය
keyboard_arrow_rightඡන්දය
keyboard_arrow_rightමෝහය
keyboard_arrow_rightඅහිරිකය
keyboard_arrow_rightඅනොත්තප්පය
keyboard_arrow_rightඋද්ධච්චය
keyboard_arrow_rightලෝභය
keyboard_arrow_rightදිට්ඨිය
keyboard_arrow_rightමානය
keyboard_arrow_rightදෝසය
keyboard_arrow_rightඉස්සාව
keyboard_arrow_rightමච්ඡරිය
keyboard_arrow_rightකුක්කුච්චය
keyboard_arrow_rightවිචිකිච්ඡාව
keyboard_arrow_rightසම්මා වාචාව
keyboard_arrow_rightසම්මා ආජීවය
keyboard_arrow_rightකරුණාව
keyboard_arrow_rightමුදිතාව