අකුශල චෛතසික තුදුස

මෝහය, අහිරිකය, අනොත්තප්පය, උද්ධච්චය, ලෝභය, දිට්ඨිය, මානය, දෝසය, ඉස්සාවය, මච්ඡරිය, කුක්කුච්චය, ථීනය, මිද්ධය, විචිකිච්ඡාවය යි අකුශල චෛතසික තුදුසෙකි.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightමෝහය
keyboard_arrow_rightඅහිරිකය
keyboard_arrow_rightඅනොත්තප්පය
keyboard_arrow_rightඋද්ධච්චය
keyboard_arrow_rightලෝභය
keyboard_arrow_rightදිට්ඨිය
keyboard_arrow_rightමානය
keyboard_arrow_rightදෝසය
keyboard_arrow_rightඉස්සාව
keyboard_arrow_rightමච්ඡරිය
keyboard_arrow_rightකුක්කුච්චය
keyboard_arrow_rightවිචිකිච්ඡාව