සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛතසික

ඵස්ස, වේදනා, සඤ්ඤා, චේතනා, ඒකග්ගතා, ජීවිතින්ද්‍රිය, මනසිකාර යන මේ චෛතසිකයෝ සත් දෙන සැම සිතක ම ලැබෙන බැවින් සර්වචිත්ත සාධාරණයෝ ය.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightඵස්සය
keyboard_arrow_rightවේදනාව
keyboard_arrow_rightසඤ්ඤාව
keyboard_arrow_rightචේතනාව
keyboard_arrow_rightඒකග්ගතාවය
keyboard_arrow_rightමනසිකාරය