ප්‍ර‍කීර්ණක චෛතසිකයෝ

විතක්කය, විචාරය, අධිමොක්ඛය, වීරියය, පීතිය, ඡන්දය යි ප්‍ර‍කීර්ණක චෛතසිකයෝ සදෙනෙකි. ඒවා කියන ලද සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසිකයන් මෙන් එකකුදු නො හැර සෑම සිතක ම නො ලැබී, එකුන් අනූවක් වූ චිත්තයෙහි බොහෝ සිත්වල ලැබීම් වශයෙන් විසිර පවත්නා බැවින් ඒවාට ප්‍ර‍කීර්ණක යන නම කියනු ලැබේ.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightවිතක්කය
keyboard_arrow_rightවිචාරය
keyboard_arrow_rightඅධිමොක්ඛය
keyboard_arrow_rightවීරියය
keyboard_arrow_rightපීතිය
keyboard_arrow_rightඡන්දය