අප්‍ර‍මාණ්‍ය චෛතසිකයෝ

කරුණාවය, මුදිතාවය යි අප්‍ර‍මාණය චෛතසිකයෝ දෙදෙනෙකි.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightකරුණාව
keyboard_arrow_rightමුදිතාව