8. අනුස්මෘති කර්‍මස්ථාන නිර්දේශය

නමො භගවතො සම්බුද්ධස්ස