කායගතාසති භාවනා විධිය

මේ කර්‍මස්ථානය වඩනු කැමති ආදිකර්මික කුලදරුවා විසින් යට කී සේ කල්‍යාණ මිත්‍රයෙකු වෙත එළඹැ මෙය ගත යුතු. කර්‍මස්ථාන දායක ආචාර්‍ය්‍ය විසිනිදු සත් වැදෑරුම් උද්ග්‍ර‍හ කෞශල්‍යය හා දස වැදෑරුම් මනසනාර කෞශල්‍යය හා කියා දිය යුතු යි.