නවක වශයෙන් දැක්වෙන ධර්ම එක් අසූව

නව ආඝාත වත්ථූනි, නව පුරිසමලානි, නවවිධමානා, නව තණ්හාමූලිකා ධම්මා, නව ඉඤ්ජිතානි, නව මඤ්ඤිතානි, නව එන්දිතානි, නව පපඤ්චිතානි, නව සංඛතානි.

අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightනව විධ මානා:
keyboard_arrow_rightනව ඉඤ්ජිතානි:
keyboard_arrow_rightනව මඤ්ඤිතානි:
keyboard_arrow_rightනව එන්දිතානි.
keyboard_arrow_rightනව සංඛතානි: