නව විධ මානා:

19. සෙය්‍යස්ස සෙය්‍යෝ හමස්මීති මානෝ

20. සෙය්‍යස්ස සදිසෝ හමස්මීති මානෝ

21. සෙය්‍යස්ස හීනෝ හමස්මීති මානෝ

22. සදිසස්ස සෙය්‍යෝ හමස්මීති මානෝ

23. සදිසස්ස සදිසෝ හමස්මීති මානෝ

24. සදිසස්ස හීනෝ හමස්මීති මානෝ

25. හීනස්ස සෙය්‍යෝ හමස්මීති මානෝ

26. හීනස්ස සදිසෝ හමස්මීති මානෝ

27. හීනස්ස හීනෝ හමස්මීති මානෝ

මේ මාන නවය යට ඒකක නිර්දේශයේ විස්තර කරන ලද්දේ ය.