සතිපට්ඨාන

සැඩ පරුෂ කුළු ගොනෙකු මෙන් නානා අරමුණු කරා දුවන අකීකරු සිත නවත්වා ගෙන ඒ සිත කය ආදී කමටහන් අරමුණක බැඳ තබන සිහිය ම සතිපට්ඨාන නමි.

තව ද, සති නම් වූ සිහිය පිහිටුවා තබන ස්ථානය වූ අරමුණු සතර සතිපට්ඨාන නමි. එනම් රූප කය ය, ඒ වේදනාව ය, සරාගාදී චිත්ත ය, හා ස්කන්ධාදී ධර්ම ය යන මේ සතර ය.