ඤායස්ස අධිගමාය

මෙහි ‘ඤාය’ යනු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය යි. ලෝකෝත්තර මාර්ගය ලබන්නට ප්‍රථමයෙන් ලෞකික වූ සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ගය භාවිතා කළ යුතු යි. ලෞකික මාර්ගය භාවිතා කිරීමෙන් ලෝකෝත්තර මාර්ගයට පැමිණිය හැකි ය. එහෙයින් “ඤායස්ස අධිගමාය” යි කීහ.