දශක වශයෙන් දැක්වෙන ධර්ම සැත්තෑව

දස කිලේසවත්ථූනි, දස ආඝාතවත්ථූනි, දස අකුසලකම්මපථා, දස සඤ්ඤෝජනානි, දස මිච්ඡත්තා, දස වත්ථුකා මිච්ඡාදිට්ඨි, දස වත්ථුකා අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි

(ඛුද්දකවත්ථුවිභංග)