වර්ෂ නියමයක් කට නොහැකි ප්‍රවෘත්ති

(මේ පරිච්ඡේදයේ ඇතුළත් ප්‍රවෘත්තීන් සම්බන්ධ වර්ෂ නියමයක් කට නොහැකියි.)