පූර්ණා දාසී

අනේපිඬු සිටුහු ගේ ගෙයි දාසියකට දුවක් ලබුණා ය. ගණනින් දාසීන් සියය සම්පූර්ණ කරමින් උපන් ඈට පූර්ණා යැ යි නම් කළහ. වැඩුණු ඕ තොම සීහනාද සූත්‍ර දේශනාව අසා සෝවාන් වූවා ය. ඕ උදක ශුද්‍ධික බමුණකු උදේ සවස දියේ ගිලී ගොඩ නැගෙන්නහු දැක ඔහු ගේ ක්‍රියාව නිෂ්ඵල බව කියා දී බමුණා හික්මැවූවා ය. බමුණු තෙම පැහැදී තිසරණ පන්සිල්හි පිහිටා පසු කලැ ශාසනයෙහි පැවිදි ව කමටහන් වඩා රහත් වී ය. බමුණා හික්මැ වූ ප්‍රවෘත්තිය අසා සතුටු වූ සිටු තෙම ඇය දාස බැවින් මිදුයේ ය. ඉක්බිති ඕ මෙහෙණි සස්නේ පැවිදි ව විදසුන් වඩා නො බෝ කලෙකින් සිවු පිළිසිඹියා හා රහත් බව ලැබූහ.