කතාව කියවීමට සහ සිතුවම් චිත්‍ර බැලීමට ගාථාව මත click කරන්න.
9. පාප වර්ගය
9-1 පළමුවන චූලඒකසාටක බමුණාගේ වස්තුවයි.

අභිත්ථරෙථ කල්‍යාණෙ, පාපා චිත්තං නිවාරයෙ;

දන්ධඤ්හි කරොතො පුඤ්ඤං, පාපස්මිං රමතී මනො.

සුචරිත ධර්මයන්හි යුහුසුලු වන්නේය. අකුසලයෙන් සිත වළකන්නේය. (දානාදී කුශල කර්මය) සෙමෙන් කරන්නහුගේ සිත අකුශලයෙහි ඇලෙයි.

9-2 දෙවන සෙය්‍යසක තෙරුන්ගේ වස්තුවයි.

පාපඤ්චෙ පුරිසො කයිරා, න නං (න තං (සී. පී.)) කයිරා පුනප්පුනං;

න තම්හි ඡන්දං කයිරාථ, දුක්ඛො පාපස්ස උච්චයො.

පුරුෂතෙම ඉදින් අකුශල කර්මයක් කෙළේ නමුදු ඒ (අකුශල කර්මය) නැවත නැවත නොකරන්නේය. ඒ (අකුශල කර්මයෙහි) ආලයක් නොකරන්නේය. පව් රැස්වීම දුක්ය.

9-3 තුන්වන ලාජදෙව් දුවණියගේ වස්තුවයි.

පුඤ්ඤඤ්චෙ පුරිසො කයිරා, කයිරා නං (කයිරාථෙතං (සී. ස්‍යා.), කයිරාථෙනං (පී.)) පුනප්පුනං;

තම්හි ඡන්දං කයිරාථ, සුඛො පුඤ්ඤස්ස උච්චයො.

පුරුෂයා ඉදින් පිනක් කරන්නේ වීනම් එය නැවත නැවතද කරන්නේය. ඒ කුශලයෙහි ආලය කරන්නේය. පින් රැස්වීම සුවය.

9-4 සතරවන අනාථ පිණ්ඩික සිටුවරයාගේ වස්තුවයි.

පාපොපි පස්සති භද්‍රං, යාව පාපං න පච්චති;

යදා ච පච්චති පාපං, අථ පාපො පාපානි (අථ පාපානි (?)) පස්සති.

යම්තාක් කල් අකුශල කර්මය (පව) විපාක නොදේද, ඒතාක් කල් පාපකාරී පුද්ගලතෙමේ පව් කරන්නේද යහපත දක්නේය. යම්කලෙක වනාහි ඔහු විසින් කරණ ලද පාප කර්මය විපාක දේද එකල්හි පව්කම් කළ පුද්ගලතෙම පාපයෙහි විපාක දක්නේය.

භද්‍රොපි පස්සති පාපං, යාව භද්‍රං න පච්චති;

යදා ච පච්චති භද්‍රං, අථ භද්‍රො භද්‍රානි (අථ භද්‍රානි (?)) පස්සති.

යම්තාක් කල් කුශල කර්මය විපාක නොදේද, ඒතාක් කල් පාපකාරී පුද්ගල තෙමේද අකුශල විපාකවූ අවැඩ දක්නේය. යම්කලෙක වනාහි ඔහු විසින් කරණ ලද සුචරිතය විපාක දේද, එකල්හි කුශලකාරීවූ සත්පුරුෂතෙම ඉෂ්ටවිපාකයන් දක්නේය.

9-5 පස්වන අසංයත ලෙස පිරිකර පරිහරණය කළ භික්‍ෂුවගේ වස්තුවයි.

මාවමඤ්ඤෙථ (මාප්පමඤ්ඤෙථ (සී. ස්‍යා. පී.)) පාපස්ස, න මන්තං (න මං තං (සී. පී.), න මත්තං (ස්‍යා.)) ආගමිස්සති;

උදබින්දුනිපාතෙන, උදකුම්භොපි පූරති;

බාලො පූරති (පූරති බාලො (සී. ක.), ආපූරති බාලො (ස්‍යා.)) පාපස්ස, ථොකං ථොකම්පි (ථොක ථොකම්පි (සී. පී.)) ආචිනං.

ඒ (සුලුවූ අකුශල කර්මය) (විපාකදීම වශයෙන්) නොඑන්නේයයි අකුශල කර්මය සුලුකොට නොසිතන්නේය. (අකුශල කර්මය ස්වල්පයයි නොසිතන්නේය) (එක එක) දිය බිඳ වැටීමෙන් දිය බඳුන යම්සේ පිරේද, එමෙන්ම මඳ මඳ කොටද පව් රැස් කරන අඥානතෙම අකුශලයෙන් පිරෙයි.

9-6 සවන බිළාලපාදක සිටුහුගේ වස්තුවයි.

මාවමඤ්ඤෙථ පුඤ්ඤස්ස, න මන්තං ආගමිස්සති;

උදබින්දුනිපාතෙන, උදකුම්භොපි පූරති;

ධීරො පූරති පුඤ්ඤස්ස, ථොකං ථොකම්පි ආචිනං.

ඒ (සුලු කුශලය) (විපාකදීම් වශයෙන්) නොඑන්නේයයි කුශල කර්මය සුලුකොට නොසිතන්නේය. (කුශල කර්මය සුළුයයි නොසිතන්නේය) එක එක දිය බිඳ වැටීමෙන් කළය යම්සේ පිරේද, (එසේම) මඳ මඳ කොටද කුශල් රැස්කරන්නාවූ නුවණැත්තා කුශල කර්මයෙන් පිරෙන්නේය.

9-7 හත්වන මහදන වෙළඳාගේ වස්තුවයි.

වාණිජොව භයං මග්ගං, අප්පසත්ථො මහද්ධනො;

විසං ජීවිතුකාමොව, පාපානි පරිවජ්ජයෙ.

බොහෝ ධනය ඇති, කැටිව යන බොහෝ වෙළඳුන් නැති වෙළෙඳෙකු භය සහිත මඟ මෙන්ද ජීවත්වනු කැමති එකක්හු විස මෙන්ද අකුශල කර්මයන් දුරින් දුරුකරන්නේය.

9-8 අටවන කුක්කටමිත්ත වැද්දාගේ වස්තුවයි.

පාණිම්හි චෙ වණො නාස්ස, හරෙය්‍ය පාණිනා විසං;

නාබ්බණං විසමන්වෙති, නත්ථි පාපං අකුබ්බතො.

ඉදින් අත්ලෙහි වනයක් නොවීනම් අත්ලෙන් විෂය ගන්නේය. විෂය තෙමේ වණ නැතියහු අනුව නොයන්නේය. එසේම නොකරන්නාහට අකුශලයෙක් නැත්තේය.

9-9 නවවන කෝක නම් බලුවැද්දාගේ වස්තුවයි.

යො අප්පදුට්ඨස්ස නරස්ස දුස්සති, සුද්ධස්ස පොසස්ස අනඞ්ගණස්ස;

තමෙව බාලං පච්චෙති පාපං, සුඛුමො රජො පටිවාතංව ඛිත්තො.

යම් පුද්ගලයෙක් ද්වෙෂයෙන් දූෂිත නොවූ (තරහ නැති) පව් නැති, පිරිසිදුවූ පුරුෂයෙකුට අපරාධ කෙරේද, ඒ පාපකර්මය තෙම උඩු සුළඟට දමන ලද ධූවිලි මෙන් (මෙලෝ හෝ පරලෝ හෝ විපාක දෙමින්) ඒ අනුවණයා පැසවන්නේය.

9-10 දසවන මණිකාර කුලුපගතිස්ස තෙරණුවන්ගේ වස්තුවයි.

ගබ්භමෙකෙ උප්පජ්ජන්ති, නිරයං පාපකම්මිනො;

සග්ගං සුගතිනො යන්ති, පරිනිබ්බන්ති අනාසවා.

(යම් තැනක සිටියාවූ) එකෙක් පාපකර්මයෙන් මිදේද, එබඳුවූ භූමි ප්‍රදේශයක් නැත්තේය. ආකාශයෙහිදු නැත්තේය. මුහුද මැදද නැත්තේය. පර්වතයන්ගේ විවරයට වැදද පාපකර්මයෙන් මිදෙන්නට සුදුසු ප්‍රදේශයක් නැත්තේය.

9-11 එකළොස් වන භික්‍ෂූන් තුන්නමකගේ වස්තුවයි.

න අන්තලික්ඛෙ න සමුද්දමජ්ඣෙ, න පබ්බතානං විවරං පවිස්ස (පවිසං (ස්‍යා.));

න විජ්ජතී (න විජ්ජති (ක. සී. පී. ක.)) සො ජගතිප්පදෙසො, යත්ථට්ඨිතො (යත්‍රට්ඨිතො (ස්‍යා.)) මුච්චෙය්‍ය පාපකම්මා.

යම් තැනෙක්හි සිටි සත්වයා මරණය තෙම නොමඩීද එබඳු භූමි ප්‍රදේශයක් නැත. ආකාශයෙහිද නැත. මුහුද මැදද නැත. පර්වතයන්ගේ විවරයට වැදද නැත.

9-12 දොළොස්වන සුප්‍ර‍බුද්ධ නම් ශාක්‍යයාගේ වස්තුවයි.

න අන්තලික්ඛෙ න සමුද්දමජ්ඣෙ, න පබ්බතානං විවරං පවිස්ස;

න විජ්ජතී සො ජගතිප්පදෙසො, යත්ථට්ඨිතං (යත්‍රට්ඨිතං (ස්‍යා.)) නප්පසහෙය්‍ය මච්චු.

යම් තැනෙක්හි සිටි සත්වයා මරණය තෙම නොමඩීද එබඳු භූමි ප්‍රදේශයක් නැත. ආකාශයෙහිද නැත. මුහුද මැදද නැත. පර්වතයන්ගේ විවරයට වැදද නැත.