6. අශුභ කර්‍මස්ථාන නිර්දේශය

නමො තස්ස භගවතො සම්බුද්ධස්ස.

කසිණයන්ට අනතුරු වැ අශුභ දක්වන ලදී. අශුභ වනාහි උද්ධුමාතක, විනීලක, විපුබබ්බක, වික්ඛායිතක, වික්ඛිත්තක, හතවික්ඛිත්තක, වෙලාහිතක, පුවලක, අට්ඨික යයි දශවිධ වේ.

1. සුළං පිරිණු සමක් මෙන් මරණින් පසු අනුක්‍ර‍මයෙන් නැගුණු ඉදිමීමෙන් යුක්ත වූයේ උද්ධමාත ය. උද්ධමාතය ම උද්‍ධුමාතක ය. පිළිකුල් හෙයින් කුත්සිත් වූ උද්ධුමාතය හෝ උද්ධුමාතක ය. මුල කීයේ ස්වාර්ථයෙහි ක ප්‍ර‍ත්‍යය ය. දෙ වැනි වැ කීයේ කුත්සිතාර්ථයෙහි ක ප්‍ර‍ත්‍යය යි. මෙයින් ඉදිමි ගිය මළ සිරුර කී නියා දත යුතු.

2. විනීල නම් විපරිභිත්න වර්‍ණ ඇත්තේ ය. හෙවත් සුදු-රත් ආදියෙන් මිශ්‍ර‍ වර්‍ණ ඇත්තේ යි. පූර්‍ව වර්‍ණයෙන් පෙරලි ගිය වර්‍ණ ඇත්තේ හෝ විනීල ය. විනීලය ම හෝ කුත්සිත විනීල හෝ විනීලක ය. මෙයින් උස් මස් ඇති තන්හි රත් පැහැ වූ, පූයා රැස් වැ සිටි තන්හි සුදු පැහැ වූ, බොහෝ සෙයින් නිල් පැහැති තන්හි නිල් පට පෙරවියාක් බඳු වූ මළ සිරුර කී නියා දත යුතු.

3. බිඳී පැලී ගිය තන්හි වැයෙන පූයා සැරව ඇත්තේ විපුබ්බ ය. විපුබ්බ ම හෝ කුත්සිත විපුබ්බ හෝ විපුබ්බක ය. සැරව වැගිරෙන මළ සිරුරට මේ නමි.

4. දෙකඩ කොටැ කැපීමෙන් වෙන් කරන ලද්දේ විච්ඡිද්ද ය. විච්ඡිද්ද ම හෝ කුත්සිත විච්ඡිද්ද හෝ විච්ඡිද්දක ය. මැදින් කපා ලූ මළ සිරුරට මේ නමි.

5. ඔබින් මොබින් බලු කැණහිල් ආදීන් විසින් නන් අයුරින් කඩා කන ලද්දේ විකඛායිත ය. වික්ඛායිත ම හෝ කුත්සිත වික්ඛායිත හෝ වික්ඛායිතක ය. එ බදු මළ සිරුරට මේ නමි.

6. බලු කැණහිල් ආදීන් විසින් කන ලදු වැ නොයෙක් ආකාරයෙන් ඒ ඒ තැන විසුරුණේ වික්ඛිත්ත ය. වික්ඛිත්ත ම හෝ පිළිකුල් බැවින් කුත්සිත වික්ඛිත්ත හෝ වික්ඛිත්තක ය. අත් අන් තැනෙක පා අන් තැනෙක හිස අන් තැනෙකැ යි මෙසේ ඒ ඒ තැන විසිරී ගිය මළ සිරුරට මේ නමි.

7. අඞ්ග ප්‍ර‍ත්‍යඞ්ගයන්හි කාක පාද සේ සිටින්නට ආයුධයෙන් කොටා පෙර කී සේ ඒ ඒ තැන විසුරුවන ලද්දේ හතවික්ඛිත්ත ය. හතවික්ඛිත්ත ම හෝ පිළිකුල් බැවින් කුත්සිත හතවික්ඛිත්ත හෝ හතවික්ඛිත්තක ය. එ බඳු මළ සිරුරට මේ නමි.

8. ඔබින් මොබින් ලේ වැගිරෙන්නේ ලෝහිතක ය. වැගිරෙන ලෙහෙ වැකුණු මළ සිරුරට මේ නමි.

9. පුළව නම් පණුවෝ ය. පණුවන් වැගුරවන්නේ පුළවක ය. පණුවන් කෑල වැගිරෙන මළ සිරුරට මේ නමි.

10. ඇට ම අට්ඨික ය. පිළිකුල් බැවින් කුත්සිත ඇට හෝ අට්ඨික ය. ඇටසැකිල්ල ට ද එක ඇටයකට ද මේ නමි.

අමු සොහොන් ආදියෙන් දැමූ මේ උද්ධුමාතකාදීන් අරමුණු කොට උපදනා පටිභාග උග්ගහ නිමිත්තයට ද ඒ නිමිති කොටැ උපදනා ධ්‍යානයට ද මේ උද්ධුමාතකාදි නාම ම යෙදෙන බව දත යුතු.