5. පඤ්චම පරිච්ඡේදය

(භූමි සතරය, ප්‍ර‍තිසන්ධි සතරය, කර්ම සතරය, මරණෝත්පත්ති සතරය යන මේවා මේ පඤ්චම පරිච්ඡේදයෙහි විස්තර කරනු ලැබේ.)