සප්තක නිර්දේශය

සප්තක වශයෙන් දැක්වෙන ධර්ම එකුන් පනස

සත්තානුසයා, සත්ත සඤ්ඤෝජනානි, සත්ත පරිවුට්ඨානානි, සත්ත අසද්ධම්මා, සත්ත දුච්චරිතානි, සත්ත මානා, සත්ත දිට්ඨියො.

(ඛුද්දකවත්ථුවිභංග)

අනු මාතෘකා