සත්ත මානා:

36. මානෝ.

37. අතිමානෝ.

38. මානාතිමානෝ.

39. ඕමානෝ.

40. අධිමානෝ.

41. අස්මිමානෝ.

42. මිච්ඡාමානෝ.

මේ මාන සත ඒකක නිර්දේශයේ විස්තර කර ඇත්තේ ය.