සත්ත දුච්චරිතානි:

29. පාණාතිපාතෝ,

30. අදින්නාදානං,

31. කාමේසු මිච්ඡාචාරෝ

32. මුසාවාදෝ,

33. පිසුණාවාචා.

34. ඵරුසාවාචා

35. සම්ඵප්පලාපෝ.

රාගාදි ක්ලේශයන් ගෙන් දූෂිත වූ බැවින් ප්‍රාණඝාතාදීහු දුශ්චරිත නම් වෙති.