අටවන වස භේසකලා වනයෙහි

ශාස්තෘන් වහන්සේ සංකස්ස පුරයෙහි ටික දිනක් වැස සැරි සරන සේක්, භග්ග දේශයෙහි සුංසුමාරගිර පුරය අසළ වූ භේසකලා වනයට වැඩ අට වන වැසි සමයැ එහි වුසූ සේක.