රත් සඳුනින් විහාර කැරැවීම

ඉක්බිති වෙළෙන්දෝ නැවෙන් බඩු බා ගෙන කොටසක් තෙරණුවනට දුන්හ. තෙරණුවෝ “මට බඩු කොටසින් අර්ථයෙක් නැතැ” යි වදාරා, “තෙපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුටුහු ද?” යි අසා, “නැතැ” යි කී කල, “එසේ නම් මෙයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ට විහාරයක් කරවු, බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන්නෙමි”යි වදාළහ. ඔහු තෙරුනට වෙන් කළ කොටසින් ද තමනට අයත් කොටස්වලින් ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේටත් සංඝයාටත් විහාර කළහ. විහාර කර්මාන්තය නිමවා ඒ බව තෙරුනට දැන්වුහ. තෙරණුවෝ ඍද්‍ධියෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා ගොස් එහි වඩනට ආයාචන කළහ.