අනාගත ක්‍රියා VERBS IN THE FUTURE TENSE

19.  පච - ධාතුව අනාගත කාලයෙහි මෙසේ වරනැගේ:-

පුරුෂය එක වචන බහු වචන
3rd පඨම පුරිස පචිස්සති
(=පිසන්නේය)
පචිස්සන්ති
(=පිසන්නාහ)
2nd මජ්ඣිම පුරිස පචිස්සසි
(=පිසන්නෙහි)
පචිස්සථ
(=පිසන්නෙව්, පිසන්නහු)
1st උත්තම පුරිස පචිස්සාමි
(=පිසන්නෙමි)
පචිස්සාම
(=පිසන්නෙමු)

වර්‍තමාන ක්‍රියාවන්ගේ මැදට ‘ඉස්ස’ යන කොටස එක්වීමෙන් මේ අනාගත ක්‍රියා සෑදී තිබෙත්යයි සිතාගත්විට ඉගෙනීම පහසු වේ.

වර්‍තමානයෙහි දැක්වූ සියලු ක්‍රියා මෙහි යෙදෙති:

පාලි වචනය සිංහල තේරුම
පාලි වචනය සිංහල තේරුම
ගච්ඡිස්සති යන්නේය
පස්සිස්සති බලන්නේය
ගමිස්සති යන්නේය
ජානිස්සති දැනගන්නේය
භවිස්සති වන්නේය
දදිස්සති
දස්සති
දෙන්නේය
වසිස්සති වසන්නේය
භායිස්සති භයවන්නේය
කරිස්සති කරන්නේය
ලභිස්සති ලබන්නේය
ජීවිස්සති ජීවත්වන්නේය


යනාදියයි.


20.
ඊකාරාන්ත පුල්ලිංගික ශබ්දයෝ මෙසේ වරනැගෙත්.

පක්ඛී ශබ්දය

විභත්ති එක වචන බහු වචන
01. පඨමා පක්ඛී
(=පක්ෂිතෙම)
පක්ඛී, පක්ඛිනො
(පක්ෂීහු)
02. දුතියා පක්ඛිනං, පක්ඛිං
(=පක්ෂියා)
පක්ඛී: පක්ඛිනො
(පක්ෂීන්)
03. තතියා පක්ඛිනා
(=පක්ෂියා විසින්)
පක්ඛීභි, පක්ඛීහි
(=පක්ෂීන් විසින්)
04. චතුත්ථි පක්ඛිනො, පක්ඛිස්ස
(=පක්ෂියාට)
පක්ඛීනං
(=පක්ෂීන්ට)
05. පඤ්චමී පක්ඛිනා, පක්ඛිම්හා, පක්ඛිස්මා
(=පක්ෂියා කෙරෙන්)
පක්ඛීභි, පක්ඛීහි
(=පක්ෂීන් කෙරෙන්)
06. ඡට්ඨී පක්ඛිනො, පක්ඛිස්ස
(=පක්ෂියාගේ)
පක්ඛීනං
(=පක්ෂීන්ගේ)
07. සත්තමී පක්ඛිනි, පක්ඛිම්හි, පක්ඛිස්මිං
(=පක්ෂියා කෙරෙහි)
පක්ඛීසු
(=පක්ෂීන් කෙරෙහි)
08. කරණ පක්ඛිනා
(=පක්ෂියා කරණකොට)
පක්ඛීභි, පක්ඛීහි
(=පක්ෂීන් කරණකොට)
09. ආලපන (හෙ) පක්ඛි
(=එම්බා පක්ෂියා)
(හෙ) පක්ඛී, පක්ඛිනො
(=පක්ෂීන්, පක්ෂීනි)

මීට සමාන ශබ්දවලින් සමහරක්:-

පාලි වචනය සිංහල තේරුම
පාලි වචනය සිංහල තේරුම
හත්‍ථී ඇතා
දන්තී ඇතා; දත් ඇත්තා
සාමී ස්වාමියා; අයිතිකාරයා
මන්තී මන්ත්‍රීවරයා
සසී චන්ද්‍ර‍යා
ඡත්තී කුඩ ඇත්තා
කරී ඇතා
පාපකාරී පව්කරන්නා
බලී බලවතා
දීඝජිවී දීර්ඝකාලයක් ජීවත්වන්නා
ගණී සමූහ ඇත්තා
මාලී මාලා ඇත්තා
ධම්මවාදී ධර්මය කියන්නා
සුඛී සුවපත්; සැප ඇත්තා
සීඝයායී ඉක්මනින් යන්නා
දාඨී සර්පයා; දළ ඇත්තා
සෙට්ඨී සිටුතෙම
සිඛී මොනරා; ගින්න
සාරථී රථාචාර්‍ය්‍යයා (මෙය ඉකාරාන්තවත් ඊකාරාන්තවත් පෙනේ)
භොගී සර්පයා; සම්පත් ඇත්තා
කුට්ඨී කුෂ්ට ඇත්තා
දණ්ඩී දඬු ඇත්තා
අනු මාතෘකා
keyboard_arrow_rightඅභ්‍යාසය 10.
keyboard_arrow_rightඅභ්‍යාසය 11.
keyboard_arrow_rightඅභ්‍යාසය 12.
keyboard_arrow_rightඅභ්‍යාසය 13.