අභ්‍යාසය 13.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. වනිතායො නාවාහි ගඞ්ගාසු ගච්ඡන්ති.
 2. ත්‍වං සාලාය කඤ්ඤානං ඔදනං පචාහි.
 3. සචෙ තුම්හෙ නහායිස්සථ අහම්පි නහායිස්සාමි.
 4. යාව තව කඤ්ඤා ආගමිස්සති තාව ඉධ තිට්ඨාහි.
 5. ලඞ්කාය භූපතිනො සෙනායො තත්‍ථ ජයන්තු.
 6. දෙවතා වසුධායං මනුස්සෙ රක්ඛන්තු.
 7. තුම්හෙ කඤ්ඤාය හත්‍ථෙ මාලං ඨපෙථ.
 8. සාලාය ඡායා වසුධායං අත්‍ථි.
 9. චොරා ඉතො මඤ්ජුසායො ගුහං හරිංසු.
 10. අථ කඤ්ඤායො ගොධං සක්ඛරාහි පහරිංසු.
 11. ත්‍වං තතො කත්‍ථ ගච්ඡසි?
 12. යත්‍ථ පඤ්ඤාවන්තො වසන්ති, තත්‍ථ අහං ගමිස්සාමි.
 13. හත්‍ථී ගාමම්හා බහි තරුනො සාඛා ඡින්‍දි.
 14. සචෙ තුම්හෙ තදා පරිසාය කථෙස්සථ, අහම්පි කථෙස්සාමි.
 15. වනිතානං මණයො මඤ්ජුසාය අන්තො ඨපෙථ.
 16. මයං ගාමස්ස සමන්තා ගුහාසු වසාම.
 17. අම්හාකං අම්මා සුවෙ දොලාය ගාමං ගමිස්සති.
 18. තුම්හෙ පරිසාය සද්ධිං මම කථං සුණාථ.
 19. යථා මම භරියා කථෙස්සති, තථා අහං භාසිස්සාමි.
 20. දාරිකා කඤ්ඤාය නාසායං සක්ඛරං ඛිපි, (දැම්මාය.)

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. හොරා පෙට්ටිය ගුහාවට ගෙන ගියේය.
 2. තොපගේ මවුවරුන් සමග හෙට ගමට යවු.
 3. ස්ත්‍රියගේ සහෝදරයා ඊයේ නැවෙන් ගියේය.
 4. හැමකල්හිම මාගේ පූජාවෝ නුවණැත්තන්ට වෙත්වා.
 5. තෙපි අද කන්‍යාවගේ අතෙහි මල්දමක් තබවු.
 6. යම්සේ තොපගේ පියා කීවේද එසේ කරවු.
 7. යම් කලක පිරිස යන්නේ නම් එකල මම ද යන්නෙමි.
 8. ඉදින් ස්වාමියාගේ භාර්‍ය්‍යාව සභාවෙහි කථා කරන්නී නම් අපි (එය) අසන්නෙමු.
 9. ස්ත්‍රිය පෙට්ටියෙන් තරාදියක් ගෙනැවිත් එහි හකුරු දැම්මාය.
 10. දැරියගේ පෙට්ටිවල මැණික් තිබෙත්. (=සන්ති)
 11. කන්‍යාවෝ උදෑසන වීථියෙන් වැලි ගෙනාහ.
 12. රජුගේ ඇත්තු ගමතුළ ගස්වල අතු කැඩූහ.
 13. ලංකාවෙහි ගල් ද ගල් බොරලු ද පර්‍වත ද ඇත්තාහ.
 14. ඉක්බිති රජතෙමේ පිරිස සමග ගඟෙහි නැවකින් ගියේය.
 15. වැලේ සෙවනැල්ල පොළොවෙහි තිබේ.
 16. දෙවිවරු අපගේ පුතුන් හා මුනුබුරන් රකිත්වා.
 17. මාගේ සේනාව ගමෙන් පිටදී ජය ගනීවා.
 18. අපි අපේ දිව කරණකොට වචන කියමු.
 19. මම සභාවේදී දැරියගේ කථාව ඇසීමි.
 20. මාගේ මව ඒකාන්තයෙන් අද සවස එන්නේය.


30. 
ඉකාරාන්ත ඉත්‍ථිලිඞ්ග භූමි - ශබ්දය

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

භූමි

(=භූමිතොමෝ)

භූමී, භූමියො

(=භූමිහු)

දුතියා

භූමිං

(=භූමිය)

භූමී, භූමියො

(=භූමින්)

තතියා: කරණ: පඤ්චමී

භූමියා

භූමීභි, භූමීහි

චතුත්ථි: ඡට්ඨි

භූමියා

භූමීනං

සත්තමී

භූමියං, භූමියා

භූමීසු

ආලපන

(හෙ) භූමි

(හෙ) භූමී, භූමියො


මීට සමානව වරනැගෙන ශබ්දවලින් සමහරක්:

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

රත්ති

රෑ

සන්ති

සැනසීම

ඛන්ති

ඉවසීම

දොණි

ඔරුව

සති

සිහිය

කිත්ති

කීර්තිය

මති

ප්‍ර‍ඥාව

අසනි

හෙනය

අටවි

වනය

පත්ති

පාබල සෙනග

යුවති

තරුණිය

වුට්ඨි

වැස්ස

නාළි

නැළිය

රංසි

රශ්මිය

අඞ්ගුලි

ඇඟිල්ල: අඟල

ධූලි

දූලි

දුන්‍දුභි

බෙරය

පීති

ප්‍රීතිය

වුද්ධි

අභිවෘද්ධිය

 

 


31. 
ඊකාරාන්ත - ඉත්‍ථිලිංග කුමාරී - ශබ්දය

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

කුමාරී

(කුමාරි තොමෝ)

කුමාරී, කුමාරියො

(කුමරියෝ)

දුතියා

කුමාරිං

(=කුමාරිය)

කුමාරී, කුමාරියො

තතියා: කරණ: පඤ්චමී

කුමාරියා

කුමාරීභි, කුමාරීහි

චතුත්ථි: ඡට්ඨි

කුමාරියා

කුමාරීනං

සත්තමී

කුමාරියං, කුමාරියා

කුමාරීසු

ආලපන

(හෙ) කුමාරි

(හෙ) කුමාරී, කුමාරියො

කුමරිය නම් වයසින් අඩු ස්ත්‍රිය යි.


මීට සමාන ශබ්ද නම්:-

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

තරුණී

තරුණිය

වානරී

වැඳිරිය

බ්‍රාහ්මණී

බැමිණිය

මිගී

මුවදෙන

නාරී

ස්ත්‍රිය

සීහී

සිංහදෙන

ඉත්‍ථී

ස්ත්‍රිය

ගාවී

ගව දෙන

භගිනී

සහෝදරිය

කාකී

කවුඩු දෙන

රාජිනී

රැජිනිය

හත්‍ථිනී

ඇතින්න

දෙවී

රාජ දේවිය

කුක්කුටී

කිකිළිය

මාතුලානී

නැන්දා

වාපී

වැව

දාසී

දාසිය

නදී

ගඟ

සඛී

යහළු ස්ත්‍රිය

පොක්ඛරණී

පොකුණ

කින්නරී

කිඳුරිය

කදලී

කෙසෙල් ගස

ධනවතී

ධනවත් ස්ත්‍රිය

 

 

පූර්‍ව ක්‍රියා

32. කත්‍වා (=කොට), ගන්ත්‍වා (=ගොස්) ආදිය අවසාන ක්‍රියාවට මුලින් සිටින බැවින් පූර්‍ව ක්‍රියා නම් වේ. මින් ඉහත දැක්වූ අවසාන ක්‍රියාවක් නැතිව පූර්‍ව ක්‍රියාවකින් පමණක් වාක්‍යයක් සම්පූර්‍ණ කළහැකි නොවේ. කත්‍වා යනාදියට “පූර්‍ව ක්‍රියා” යන නම් ඇතත් ඔවුහු ක්‍රියා පදයන්හි නොව නිපාතයන්හි ගණිනු ලැබෙත්.

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

ගන්ත්‍වා

ගොස්

ආගන්ත්‍වා

අවුත්

ධාවිත්‍වා

දුව, දුවලා

නහාත්‍වා

නා, නාලා

පචිත්‍වා

පිස

ඨත්‍වා

සිට

සයිත්‍වා

නිදා

නිසීදිත්‍වා

හිඳ

භුඤ්ජිත්‍වා

අනුභව කොට

උට්ඨහිත්‍වා

නැගිට

ඛාදිත්‍වා

කා, කාලා

ලභිත්‍වා

ලබා

ත්‍වා - යන්නෙන් අන්තිමවන සියලු පූර්‍ව ක්‍රියාවන්ට පචිත්‍වාන, සයිත්‍වාන ආදි වශයෙන් ත්‍වාන - යන්නෙන් යුක්තව සෑදෙන රූප ද ඇති බව සැලකිය යුතු.පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

ආගම්ම

අවුත්

නික්ඛම්ම

නික්ම

ඔරුය්හ

බැස

ලද්ධාන

ලැබ

ආරුය්හ

නැගී

කාතුන

කොට

ආදාය

ගෙන

ලද්ධා

ලැබ

යනාදීහු සාමාන්‍ය ලක්‍ෂණයට වෙනස්ව සෑදෙති.

අභ්‍යාසය 14.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. බ්‍රාහ්මණී කුමාරියා සද්ධිං පාතො නදියං නහාත්‍වා ගෙහං අගමි.
 2. නාරියො ඔදනං පචිත්‍වා භුඤ්ජිත්‍වා කුක්කුටීනම්පි අදංසු.
 3. සුවෙ දෙවියා කුමාරියො සඛීහි සහ වාපිං ගන්ත්‍වා නහායිස්සන්ති.
 4. රාජිනී පරිසාය සහ දීපා නික්ඛම්ම නාවාය ගමිස්සති.
 5. වානරී ඉත්‍ථියො පස්සිත්‍වා තරුං ආරුය්හ නිසීදි.
 6. තරුණියො හත්‍ථෙහි තරූනං සාඛා ආදාය ඡින්‍දිංසු.
 7. තුම්හෙ පුන වාපිං තරිත්‍වා[7] අටවිං පවිසථ.
 8. දීපයො අටවීසු ඨත්‍වා මිගී මාරෙත්‍වා ඛාදන්ති.
 9. යුවතීනං පිතරො සායං අටවියා ආගම්ම භුඤ්ජිත්‍වා සයිස්සන්ති.
 10. හත්‍ථිනී පොක්ඛරණිං ඔරුය්හ නහාත්‍වා කදලියො ඛාදිස්සති.
 11. සීහී අජං මාරෙත්‍වා සුසූනං දස්සති.
 12. මම මාතුලානී පුත්තස්ස දුන්‍දුභිං ආනෙස්සති.
 13. සකුණියො මහියං චරිත්‍වා සුසූනං ආහාරං පරියෙසන්ති. (=සොයත්)
 14. කාකී තරුනො සාඛාසු නිසීදිත්‍වා වීහිං භුඤ්ජිංසු.
 15. ගාවියො භූමියං සයිත්‍වා ගාමෙ චරිත්‍වා අටවිං ගච්ඡිංසු.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. සිංහ දෙන ඊයේ මුවදෙනක මරා කෑවාය.
 2. බැමිණිය ගඟෙන් එතෙරව[8] කැලයෙන් කිඳුරියක ගෙනාවාය.
 3. ඉක්බිති තරුණියගේ සොහොයුරා ගඟෙහි නා ගෙට ගොස් අනුභව කෙළේය.
 4. වැඳිරිය ගසට නැග අතේ ඇඟිලිවලින් අත්තක් ඇල්ලුවාය.[9]
 5. තරුණියෝ වැවට ගොස් නා ක්‍රීඩාකොට වහා ගමට ආහ.
 6. තෙපි ඔරුවලින් ගඟෙන් එතෙරව ගම්වලින් කිකිළියන් ගෙනෙවු.
 7. තරුණිය පියාට බත් පිස යෙහෙළියන් සමග එහි වැවට ගියාය.
 8. අපේ සොහොයුරෝ අද උදේ වනයට ගොස් මුවදෙනක මැරූහ.
 9. අපි වැවෙහි නා ගමට ගොස් පිස අනුභව කොට නිදන්නෙමු.
 10. මාගේ සොහොයුරියෝ එතැනින් ඔරුවක නැග ගඟේ ගියහ.
 11. කුමරියෝ වහා මල්මාලාවක් ගෙනවුත් දේවියගේ බෙල්ලෙහි තැබූහ.
 12. සිටුහුගේ දෙන්නු ද ගොන්නු ද හවස වනයෙන් නික්ම වැවෙහි (පැන්) බී ගමට ඇතුළු වූහ.
 13. දේවිය පිරිස සමග රජුගේ පොකුණට ගොස් නෑවාය.
 14. ස්ත්‍රියකගේ සොහොයුරිය බෙරයක් මිළට ගෙන යෙහෙළියකට දුන්නාය.
 15. සිංහයෝ ඇතුන් ද ඇතින්නන් ද මරා කා වනයන්හි වාසය කරත්.


33.
උකාරාන්ත ඉත්‍ථිලිංග මාතු - ශබ්දය

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

මාතා

(=මවුතොමෝ)

මාතරො

(=මවුවරු)

දුතියා

මාතරං

(=මව)

මාතරෙ, මාතරො

(=මවුන්)

තතියා: කරණ: පඤ්චමී

මාතරා, මාතුයා

මාතරෙභි, මාතරෙහි, මාතූභි, මාතූහි

චතුත්ථි: ඡට්ඨි

මාතුයා, මාතු

මාතරානං, මාතානං, මාතූනං

සත්තමී

මාතරි

මාතරෙසු, මාතූසු

ආලපන

(හෙ) මාත, මාතා

(හෙ) මාතරො

ධීතු (=දූ), දුහිතු (=දූ) ශබ්දයෝ මාතු ශබ්දයට සමානවෙති.34.
ධෙනු ශබ්දාදිය මීට වෙනස්ව වරනැගේ.

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ධෙනු

(=දෙන් තොමෝ)

ධෙනූ, ධෙනුයො

(=දෙන්නු)

දුතියා

ධෙනුං

(දෙන)

ධෙනූ, ධෙනුයො

(=දෙනුන්)

තතියා: කරණ: පඤ්චමී

ධෙනුයා

ධෙනූභි, ධෙනූහි

චතුත්ථි: ඡට්ඨි

ධෙනුයා

ධෙනූනං

සත්තමී

ධෙනුයං, ධෙනුයා

ධෙනූසු

ආලපන

(හෙ) ධෙනු

(හෙ) ධෙනූ, ධෙනුයො

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

යාගු  

කැඳ

රජ්ජු 

රෑණ

කණෙරු 

ඇතින්න

කාසු

වළ

දද්දු   

දදය

සස්සු

නැන්දම්මා

කණ්ඩු

කැසීම

විජ්ජු

විදුලිය

ධාතු

ධාතුව

 

 

මේ ආදීහු ධෙනු - ශබ්දය මෙන් වරනැගෙත්.

අභ්‍යාසය 15.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. දාසියා මාතා ධෙනුං රජ්ජුයා බන්‍ධිත්‍වා ඉධ ආනෙසි.
 2. මය්හං මාතුලානී පාතො යාගුං පචිත්‍වා ධීතරානං දදිස්සති.
 3. කණෙරුයො අටවීසු චරිත්‍වා තත්‍ථ කාසූසු පතිංසු.
 4. ධනවතියා සස්සු අජ්ජ ඉධ ආගම්ම භික්ඛූ වන්‍දිස්සති.
 5. රාජිනියා ධීතරො හීයො විහාරං ගන්ත්‍වා සත්‍ථාරං මාලාහි පූජෙසුං.
 6. කඤ්ඤානං පිතරො සදා ධීතරානං වුද්ධිං ඉච්ඡන්ති.
 7. කුතො ත්‍වං ධෙනුයො කිණිස්සසි?
 8. කත්‍ථ තව භගිනියො නහායිත්‍වා පචිත්‍වා භුඤ්ජිංසු?
 9. කුමාරා නදියා ච වාපියා ච අන්තරා කීළිංසු.
 10. නාරියා ධීතරො ගෙහස්ස අන්තො මඤ්චෙසු සයන්ති.
 11. ධීතුයා ජඞ්ඝායං දද්දු අත්‍ථි.
 12. යුවති මාලා ආදාය සායං සස්සුයා ගෙහං ගමිස්සති.
 13. අම්හාකං මාතරානං ගාවියො සබ්බත්‍ථ චරිත්‍වා රත්තියං ආගමිස්සන්ති.
 14. ධනවන්තියා නත්තාරො මග්ගෙ තිරියං ධාවිත්‍වා අටවිං පවිසිංසු.
 15. අසනි රුක්ඛස්ස උපරි පතිත්‍වා සාඛා භඤ්ජිත්‍වා රුක්ඛං මාරෙසි.

පාලියට නැගියයුතු:

 1. කන්‍යාවගේ මව තරුණියට මල්දමක් දුනි.
 2. ස්ත්‍රිය උදෑසන කඹවලින් දෙනුන් බැඳ කැලයට ගෙනගියාය.
 3. තරුණියගේ සොහොයුරා දිවයිනේ සෑමතැන ඇවිද අවුත් ආහාර අනුභව කෙළේය.
 4. ඔබගේ මවගේ සොහොයුරිය කොහි වසයිද?
 5. මාගේ සොහොයුරියගේ දූවරු ගඟේ නා වැවට ගියහ.
 6. ඔවුහු කවදා ඔරුවකින් එන්නාහුද?
 7. දේවියගේ නැන්දම්මා ඊයේ මෙහි අවුත් කෙසෙල් ගස් බැලීය.
 8. ධනවතියගේ දූවරු වැවෙහි නා ගම සරස ගියහ.
 9. අපේ නැන්දා කැඳ උයා යෙහෙළියන් සමග බොන්නීය.
 10. නැන්දම්මාගේ දෙන්නු පර්‍වතයටත් ගඟටත් අතරෙහි හැසුරුණාහ.
 11. තොපගේ මවුවරුත් දූවරුත් කවදා විහාරයට ගොස් ධර්‍මය අසන්නහුද?
 12. ඔබ ඇතා ගෙනාවේ කොහෙන් ද?
 13. අපේ දෙන්නු වනයෙහි හැසිර වල්හි වැටුණාහ.
 14. හෙනය පර්වතය උඩ වැටී එහි ඇතකු මැරුවේය.
 15. සොහොයුරියගේ අතෙහි දදයක් ඇත්තේය.


35.
නපුංසක ලිඞ්ගයෙහි අකාරාන්ත ශබ්දයෝ
මෙසේ වරනැගෙත්.

චිත්ත ශබ්දය

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

චිත්තං

(=සිත)

චිත්තා, චිත්තානි

(=සිත්)

දුතියා

චිත්තං

(=සිත)

චිත්තෙ, චිත්තානි

(=සිත්)

තතියා

චිත්තෙන

(=සිත විසින්)

චිත්තෙභි, චිත්තෙහි

(=සිත් විසින්)

චතුත්‍ථි

චිත්තස්ස

(=සිතට)

චිත්තානං

(=සිත්වලට)

පඤ්චමී

චිත්තා, චිත්තම්හා, චිත්තස්මා

චිත්තෙභි, චිත්තෙහි

ඡට්ඨි

චිත්තස්ස

චිත්තානං

සත්තමී

චිත්තෙ, චිත්තම්හි, චිත්තස්මිං

චිත්තෙසු

කරණ

චිත්තෙන

චිත්තෙභි, චිත්තෙහි

ආලපන

(හෙ) චිත්ත

(හෙ) චිත්තා, චිත්තානි


මීට සමාන ශබ්දයන්ගෙන් සමහරක්:

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

ඤාණ

ඥානය, නුවණ

චෙතිය

චෛත්‍යය

දාන

දන

සීල

ශීලය

ධන

ධනය

පුඤ්ඤ

පින

පාප

පව

ඵල

ගෙඩිය, විපාකය

රූප

රූපය

සොත

කන

ඝාන

නාසය

සුඛ

සැපය

දුක්ඛ

දුක

මූල

මුල, මිල

බල

බලය

කූල

ඉවුර

වන

වනය

කුල

පවුල

පීඨ

පුටුව

පදුම

පියුම

තිණ

තණකොළ

පණ්ණ

කොළය

නයන

ඇස

වදන

මූණ

සුසාන

සොහොන

චීවර

සිවුර

ලොචන

ඇස

පුලින

වැලි

අමත

අමෘතය

නගර

නුවර

හදය

හෘදය

සුවණ්ණ

රත්රන්

ඛීර

කිරි

උදක

දිය; ජලය

සොපාණ

හිණිමග

ආයුධ

ආයුධය

අරඤ්ඤ

වනය

අණ්ඩ

බිත්තරය

වත්‍ථ

වස්ත්‍ර‍ය

අලාත

ගිනිපෙනෙල්ල

ඡත්ත

කුඩය

පුප්ඵ

මල

මන ශබ්දාදිය මීට වෙනස්ව වරනැගෙත්. මෙහි ඒ වෙනස නොදක්වනු ලැබේ.


36
තුං ප්‍ර‍ත්‍යාන්ත ශබ්ද

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පචිතුං

පිසන්නට

හරිතුං

ගෙනයන්නට

කත්තුං

කරන්ට

ආහරිතුං

ගෙනෙන්ට

කාතුං

කරන්ට

ලද්ධුං

ලබන්ට

ගන්තුං

යන්ට

ලභිතුං

ලබන්ට

පාතුං

බොන්ට

භොත්තුං

අනුභව කරන්ට

පිවිතුං

බොන්ට

භුඤ්ජිතුං

අනුභව කරන්ට

අභ්‍යාසය 16.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. ධනවන්තො භාතරානං ධනං දාතුං න ඉච්ඡන්ති.
 2. දානං දත්‍වා සීලං රක්ඛිත්‍වා සග්ගෙ නිබ්බත්තිතුං සක්කොන්ති[10].
 3. කුමාරී අලාතං ආහරිත්‍වා භත්තං පචිතුං අග්ගිං ජාලෙස්සති.
 4. නාරියො නගරා නික්ඛම්ම උදකං පාතුං වාපියා කූලං ගච්ඡිංසු.
 5. නත්තාරො අරඤ්ඤෙ ඵලානි ආහරිත්‍වා ඛාදිතුං ආරභිංසු[11].
 6. සීලවා ඉසි ධම්මං දෙසෙතුං පීඨෙ නිසීදි.
 7. චොරො ආයුධෙන පහරිත්‍වා මම පිතුනො අඞ්ගුලිං ඡින්දි.
 8. යුවතියො පදුමානි ඔචිනිතුං නදිං ගන්ත්‍වා කූලෙ නිසීදිංසු.
 9. මයං ඡත්තානි ආදාය සුසානං ගන්ත්‍වා පුප්ඵානි ඔචිනිස්සාම.
 10. කඤ්ඤා වත්‍ථං ආනෙතුං ආපණං ගමිස්සති.
 11. තුම්හෙ වනං ගන්ත්‍වා ගාවීනං දාතුං පණ්ණානි ආහරථ.
 12. මයං ලොචනෙහි රූපානි පස්සිත්‍වා සුඛං දුක්ඛං ච ලභාම.
 13. ත්‍වං සොතෙන සුණිතුං ඝාණෙන ඝායිතුං ච සක්කොසි.
 14. කුක්කුටියා අණ්ඩානි රුක්ඛස්ස මූලෙ සන්ති.
 15. විදුනො අමතං ලභිත්‍වා මරණං න භායන්ති.
 16. මනුස්සා චිත්තෙන චින්තෙත්‍වා පුඤ්ඤානි කරිස්සන්ති.
 17. තුම්හෙ ධම්මං සොතුං විහාරං ගන්ත්‍වා පුලිනෙ නිසීදථ.
 18. ධනවන්තො සුවණ්ණං දත්‍වා ඤාණං ලද්ධුං න සක්කොන්ති.
 19. දාරකො ඡත්තං ගණ්හිතුං සොපාණං ආරුහි.
 20. මම භගිනී පුඤ්ඤං ලභිතුං සීලං රක්ඛිස්සති.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. ළමයි ගෙඩි කන්ට ගස මුලට ගියාහ.
 2. තරුණිය මල් කඩා රැස් කරන්ට ගසට නැංගාය.
 3. මම කුඩයක් ද වස්ත්‍ර‍යක් ද ගෙන ඒමට ගෙට ගියෙමි.
 4. කුමරිය ගිනි දල්වන්ට ගිනි පෙනෙල්ලක් ඉල්විය.
 5. අපි ඇස්වලින් රූප බලන්ට සමර්‍ථවෙමු.[12]
 6. තෙපි නාස්වලින් ගඳ දැන ගන්නහුය. කන්වලින් අසන්නහුය.
 7. බණ අසන්ට ගොස් ඔවුහු වැලි මත්තෙහි හිඳගත්හ.
 8. මිනිස්සු මුදල් දී ඥානය ගන්ට නොහැකි වෙති.
 9. ධනවතා තමාගේ (=අත්තනො) ධනය බෙදා දූවරුන්ට හා පුතුන්ට දුන්නේය.
 10. තරුණියෝ ගඟේ නෑම පිණිස නුවරින් පිටත ගියහ.
 11. සතුරා ආයුධයකින් ගසා මාගේ නැන්දම්මාගේ අත කැපුවේය.
 12. ඔවුහු උයනට ගොස් ළමයින්ට මල් හා ගෙඩි ගෙනාහ.
 13. හෙතෙම දෙනුන්ට දීමට තණ හා කොළ ගෙන ඒමට වනයට ගියේය.
 14. පිරිමි ළමයි ද ගෑණු ළමයි ද චෛත්‍යයට පිදීමට පොකුණෙන් නෙළුම් මල් ගෙනාහ.
 15. අපේ සහෝදරයෝ ද සහෝදරියෝ ද වැවේ නා කෑමට හා නිදීමට ගෙදර ආවෝය.
 16. ළමයා දිවියකු දැක උයන හරහා දුව ගොස් ගඟෙන් එතර විය.
 17. තෙපි දානයෙන් හා ශීලයෙන් පින් ලබවු.
 18. මාගේ නැන්දාගේ දෙන්නු සොහොනෙහි තණ කා දිය බීමට වැවට ගියහ.
 19. තරුණියෝ තමන්ගේ සොහොයුරියන්ට මල්දම් සෑදීම පිණිස මල් ගෙනාහ.
 20. මගේ සහෝදරයා දෙව්ලොව යෑමට සිල් රකියි.37
නපුංසක ලිඟුවෙහි ඉකාරාන්ත ශබ්දයෝ මෙසේ වරනැගෙත්.

අට්ඨි ශබ්දය

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

අට්ඨි

(=ඇටය)

අට්ඨීනි, අට්ඨී

(=ඇට)

දුතියා

අට්ඨිං

(=ඇටය)

අට්ඨීනි, අට්ඨී

(=ඇට)

තතියා

අට්ඨිනා

(=ඇටය විසින්)

අට්ඨීභි, අට්ඨීහි

(=ඇට විසින්)

සෙස්ස පුල්ලිඟුවෙහි අග්ගි - ශබ්දය මෙන් වරනැගිය යුතු.පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

වාරි

ජලය

දධි

මිදුණුකිරි

සත්‍ථි

කලවය

අක්ඛි

ඇස

අච්චි

ගිනිසිළ

සප්පි

ගිතෙල්

යනාදීහු මීට සමාන වෙති.


38.
උකාරාන්ත චක්ඛු - ශබ්දය

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

චක්ඛු

(=ඇසතෙම)

චක්ඛූනි, චක්ඛූ

(=ඇස්)

දුතියා

චක්ඛුං

(=ඇස)

චක්ඛූනි, චක්ඛූ

(=ඇස්)

තතියා

චක්ඛුනා

(=ඇස විසින්)

චක්ඛූභි, චක්ඛූහි

(=ඇස් විසින්)

සෙස්ස පුල්ලිඞ්ගයෙහි ගරු - ශබ්දය මෙන් වරනැගිය යුතු.

මේ දෙතැන්හිම කරණ විභක්තීහු තතියා විභක්තීන්ට ද ආලපන විභක්ති පඨමා විභක්තීන්ට ද සමාන වෙතියි දතයුතු:පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

ආයු

ආයුෂ

මධු

මීපැණි

ජතු

ලාකඩ

ධනු

දුන්න

අස්සු

කඳුළු

තිපු

ඊයම්

හිඞ්ගු

පෙරුම්කායම්

අම්බු

ජලය

දාරු

දර

 

 

යනාදීහු චක්ඛු ශබ්දයට සමාන වෙති.


39.  (අ) තවත් නිපාත පද

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

වා

හෝ; නොහොත්

නානා

නොයෙක්; වෙන්වූ

සකිං

වරක්

විනා

හැර; නැතිව

කස්මා

කවර හෙයකින්

කථං

කෙසේ

තස්මා

එහෙයින්

පුරතො

ඉදිරියෙහි

ද, ත්

කිමත්‍ථං

කුමකට

අභ්‍යාසය 17.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. මයං ගාවියා ඛීරං, ඛීරම්හා දධිං, දධිම්හා සප්පිං ච ලභාම.
 2. මාතා ධීතුයා අක්ඛීසු අස්සූනි දිස්වා තස්සා (=ඇගේ) වදනං වාරිනා ධොවි.
 3. කස්මා ත්‍වං අජ්ජ වාපිං ගන්ත්‍වා පුන නදිං ගන්තුං ඉච්ඡසි?
 4. කථං තව භාතරො නදියා පදුමානි ඔචිනිත්‍වා ආහරිස්සන්ති?
 5. අද්ධා තෙ ධනූනි ආදාය වනං පවිසිත්‍වා මිගෙ මාරෙත්‍වා ආනෙස්සන්ති.
 6. අම්හාකං පිතරො තදා වනම්හා මධුං ආහරිත්‍වා දධිනා සහ භුඤ්ජිංසු.
 7. මයං සුවෙ තුම්හෙහි[13] විනා අරඤ්ඤං ගන්ත්‍වා දාරූනි භඤ්ජිස්සාම.
 8. කුමාරා සීඝං ධාවිත්‍වා වාපියං කීළිත්‍වා සනිකං ගෙහානි අගමිංසු.
 9. තුම්හෙ ඛීරං පිවිතුං ඉච්ඡථ? අථ වා දධිං භුඤ්ජිතුං.
 10. යාව මය්හං පිතා නහායිස්සති තාව අහං ඉධ තිට්ඨාමි.
 11. යථා භූපති ආණාපෙති, තථා ත්‍වං කරොහි.
 12. ආම, අහං භූපතිනො වචනං අතික්කමිතුං[14] න සක්කොමි.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. උඹලා කිරි බොන්ට කැමැත්තාහුද? නොහොත් මිදුණු කිරි කන්ට කැමැත්තාහු ද?
 2. මම පළමුකොට කැඳ බී මී පැණි සමග දීකිරි කන්නෙමි.
 3. කඩයට ගොස් වහා ගිතෙල් ගෙනෙව.
 4. මූදේ නා ඇවිත් දැන් නැවත එහි කුමට යන්නෙහි ද?
 5. අපේ පියවරු කෙසේ වනයෙන් මී පැණි එකතු කළාහුදැයි[15] තෝ දන්නෙහි ද?
 6. ඔබ ගඟෙන් එතෙර ගොස් එනතුරු මම ගං ඉවුරෙහි සිටින්නෙමි.
 7. මාගේ නැන්දම්මා පිරිස නැතිව නුවරට ගොස් සහෝදරියක සමග ආවාය.
 8. සිටුතෙම රජුගේ පා ළඟ[16] වැටී රජුට[17] වැන්දේය.
 9. ඔබගේ අශ්වයා ඉක්මනට දුවන්ට සමර්‍ථ ද?
 10. ඔව්, ඌ ඒකාන්තයෙන් ඉක්මනින් දුවන්නේය.
 11. ගමේ මිනිස්සු දුනු ගෙන වනයට ගොස් ඇතකු මරා උගේ දළ කැපූහ.
 12. ඔබගේ පියා කුමක් හෙයින් වැලිමත්තෙහි හෙමින් ඇවිදින්නේ ද?

නාම විභාගය

39. (ආ) නාමපද වනාහි

 1. නාමනාම
 2. සබ්බනාම
 3. සමාසනාම
 4. තද්ධිතනාම
 5. කිතකනාම යන පස් කොටසකට බෙදන ලදහ.

(2) සබ්බනාම නම්, (=ඒ), ඉම (=මේ), (=යම්), සබ්බ (=සියලු), ඉතර (=අනික්) අම්හ (=මම), තුම්හ (=තෝ) යනාදිය යි.

(3) සමාසනාම නම් පද දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ එක් වී සෑදෙන නාමයෝයි. නීලුප්පල (=නිල් උපුල්) රාජපුත්ත (=රාජ පුත්‍ර‍), සුරාසුරනරොරග (=දෙවි අසුර මිනිස් සර්‍ප) යනාදියයි.

(4) තද්ධිතනාම නම්: නාමයකින් පරව ‘ඔහුගේ පුත්‍ර‍යා’ යනාදි අර්‍ථයෙක්හි යම්කිසි ප්‍ර‍ත්‍යයක් වී සෑදෙන නාමයෝයි. සමණ - ශබ්දය කෙරෙන් පුත්‍රාර්‍ථයෙහි ණෙර යන ප්‍ර‍ත්‍ය වී සාමණෙර යන්න සෑදේ. “ශ්‍ර‍මණයාගේ පුත්‍ර”‍යන අර්‍ථ ඇත්තේය.

(5) කිතකනාම නම් ධාතුවකින් ප්‍ර‍ත්‍යයක් වී සෑදෙන නාමයකි. දීමෙහි වූ දා - ධාතුව කෙරෙන් ණ්වූ ප්‍ර‍ත්‍යය වී නැවත ඒ ප්‍ර‍ත්‍යයට ‘අක’ යන ආදේශය වීමෙන් දායක යන නාමය සෑදේ. ‘දෙන්නා’ යන අර්‍ථ ඇත්තේය.

(6) මෙකී නාම සතරෙන් වෙන්වූ රුක්ඛ (=ගස), මනුස්ස (=මිනිස්), අස්ස (=අශ්ව), භූමි (=පොළොව), චිත්ත (=සිත) ආදී ශබ්දයෝ නාමනාම නම් වෙත්.

සාරිපුත්ත’ , ‘ආනන්‍ද’ ආදී සංඥා නාමයෝ ද මෙහිම ඇතුළත් වෙති.

සර්‍වනාමයෝ PRONOUNS

40.  සර්‍වනාමයෝ ලිඟු තුනෙහිම වැටෙති. පුරුෂයකු වෙනුවෙන් හෝ පුරුෂයෙකුගේ විශේෂණයක් වශයෙන් සර්‍ව නාමයක් යොදන කල්හි පුල්ලිඞ්ගයෙහි ද, ස්ත්‍රියක වෙනුවෙන් හෝ ස්ත්‍රියකට විශේෂණ කොට යොදන කල්හි ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි ද, නපුංසකයකු වෙනුවෙන් හෝ ඔහුට විශේෂණ කොට යොදන කල්හි නපුංසක ලිඞ්ගයෙහි ද වැටෙත්.

මෙහි ‘පුරුෂයකු’ ‘ස්ත්‍රියක’ ‘නපුංසකයකු’ යයි කියන ලද නමුත් ඒ ලිඟු තුනෙහි වැටෙන අන්‍ය ශබ්දයන් වෙනුවෙන් යෙදෙන කල්හි හෝ ඒ ශබ්දයන් විශේෂ කරන කල්හිත් සර්‍වනාමයෝ ඒ ඒ ශබ්දයන්ගේ ලිඟුව ගනිත්. (විශේෂණය ගැන පසුව කරුණු දක්වනු ලැබේ.)

“පුරිසො අජ්ජ ගාමං ගච්ඡති. සො සුවෙ ආගමිස්සති” (=පුරුෂයා) අද ගමට යයි. හෙතෙම හෙට (හැරී එන්නේය.) යන තැන ‘සො’ යන්න සර්‍වනාමයකි. එය පළමු කී පුරුෂයා වෙනුවට යෙදී තිබේ. එබැවින් එය පුල්ලිඞ්ගයෙහි වේ.

“අයං පුරිසො රුක්ඛං ඡින්‍දති” (මේ මිනිසා ගස කපයි) යන තැන ‘අයං’ යන සර්‍වනාමය ‘පුරිසො’ යන්නට විශේෂණව යෙදී තිබේ.

“එකා කඤ්ඤා භත්තං පචි. සා තං භුඤ්ජිස්සති” (=එක් කන්‍යාවක් බත් පිසීය. ඕ එය අනුභව කරන්නීය) යන තැන ‘සා යන සර්‍වනාමය ‘කඤ්ඤා’ වෙනුවට යෙදී තිබේ. කඤ්ඤා ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි බැවින් ඒ වෙනුවට යෙදූ සර්‍ව නාමයත් ඉත්‍ථි ලිඞ්ගයෙහි වේ. එකා යන සර්‍වනාමය ‘කඤ්ඤා’ යන්නට විශේෂණව යෙදී තිබේ.

“අයං දාරකො ඵලානි ඔචිනිත්වා තානි භාතරානං අදාසි” (=මේ ළමයා ගෙඩි කඩා රැස්කොට ඒවා සොහොයුරන්ට දුන්නේය) යන තැන ‘තානි’ යන සර්‍වනාමය ‘ඵලානි’ වෙනුවට යෙදී තිබේ. ඵල ශබ්දය නපුංසකයෙහි බැවින් ‘තානි’ යන්න ද නපුංසකයෙහි වේ.


41. සර්‍වනාමයක් වූ - ශබ්දය ලිඟු තුනෙහි වරනැගෙන ආකාරය.

පුල්ලිඞ්ගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

යො

(=යමෙක්)

යෙ

(=යම් කෙනෙක්)

දුතියා

යං

(=යමකු)

යෙ

(=යම් කෙනෙකුන්)

තතියා

යෙන

(=යමකු විසින්)

යෙභි, යෙහි

(=යම් කෙනෙකුන් විසින්)

චතුත්‍ථි

යස්ස

යෙසං, යෙසානං

පඤ්චමී

යම්හා, යස්මා

යෙභි, යෙහි

ඡට්ඨි

යස්ස

යෙසං, යෙසානං

සත්තමී

යම්හි, යස්මිං

යෙසු

කරණ

යෙන

යෙභි, යෙහි

මේ - ශබ්දය හා තවත් බොහෝ සර්‍වනාමවලට ආලපනයක් නැත.


ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

යා

(යම් ස්ත්‍රියක්)

යා, යායො

(යම් ස්ත්‍රිහු)

දුතියා

යං

(යම් ස්ත්‍රියකු)

යා, යායො

(යම් ස්ත්‍රීන්)

තතියා

යාය

යාභි, යාහි

චතුත්‍ථි

යස්සා, යාය

යාසං, යාසානං

පඤ්චමී

යාය

යාභි, යාහි

ඡට්ඨි

යස්සා, යාය

යාසං, යාසානං

සත්තමී

යස්සං, යායං

යාසු

කරණ

යාය

යාභි, යාහි


නපුංසක ලිංගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

යං

(=යම් දෙයක් හෝ යමක්)

යෙ, යානි

(=යම් දේවල්)

දුතියා

යං

(=යමක්)

යෙ, යානි

(=යම් දේවල්)

තතියා

යෙන

යෙභි, යෙහි

ඉතිරි සියල්ල පුල්ලිංගයෙහි මෙනි.පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

සබ්බ

සියලු

උභය

දෙදෙන

අඤ්ඤතර

එක්තරා, අප්‍ර‍කට වූ

කතම

(බොහෝ දෙනාගෙන්) කවරෙක්

අඤ්ඤ

අනෙක්

(මුල කිං)

කවර

අපර

අන්‍ය, බටහිර දෙස, පසු

පර

පසු වූ, අන්‍ය

ඉතර

(දෙදෙනාගෙන්) අනිකා

එක

එක්තරා

කතර

(දෙදෙනොගෙන්) කවරෙක්

 

 

යන ශබ්ද ද - ශබ්දය මෙන් ලිංගත්‍රයෙහි වරනැගිය යුතු.42.මේ ශබ්දයන් අතුරෙන් අඤ්ඤ, අඤ්ඤතර, ඉතර, එක ශබ්දයන්ගේ ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි

තුත්‍ථි - ඡට්ඨි - ඒකවචනවල අඤ්ඤිස්සා, අඤ්ඤතරිස්සා, ඉතරිස්සා, එකිස්සා යන වචන ද

සත්තමී ඒකවචනයෙහි: අඤ්ඤිස්සං, අඤ්ඤතරිස්සං, ඉතරිස්සං, එකිස්සං යන වචන ද


පුබ්බ, පර, අපර
යන ශබ්දයන්ගේ පුල්ලිඞ්ගයේ

පඤ්චමී ඒකවචනයෙහි: පුබ්බා, පරා, අපරා යන වචන ද

සත්තමී ඒකවචනයෙහි පුබ්බෙ, පරෙ, අපරෙ යන වචන ද දක්නා ලැබෙත්.

43.සර්‍වනාම වශයෙන් ද විශේෂණ වශයෙන් දැයි සර්‍වනාමයන්ගේ දෙයාකාර වූ පැවැත්මක් ඇත්තේය.

අඤ්ඤො (=අනිකෙක්) යි තනිව දැක්වූ විට එය තවත් ශබ්දයකට විශේෂණ නොවේ. අන්‍ය ශබ්දයක් වෙනුවෙන් සිටින්නේ වේ. මෙහි මේ අඤ්ඤ ශබ්දයෙන් ප්‍ර‍කාශ කරනු ලබන්නා කවරෙක්දැයි නොපෙනෙන නමුත් පුල්ලිංගයෙන් දැක්වූ බැවින් පුරුෂයකු හෝ පුල්ලිඞ්ගයෙහි වූ අන්‍ය සත්‍වයකු හෝ ද්‍ර‍ව්‍යයක් වෙනුවෙන් යොදන ලද බව පැහැදිලිය.

අඤ්ඤො පුරිසො (=අන් පුරුෂයෙක්)

යි කී කල්හි “අඤ්ඤො” යන්න “පුරිසො” යන්නට විශේෂණව සිටී. පුරුෂයෝ බොහෝ දෙනෙක් නම්:

අඤ්ඤෙ පුරිසා (=අන් පුරුෂයෝ)

යි පුරිස - ශබ්දය බහුවචනය අනුව අඤ්ඤ - ශබ්දය ද බහු වචනයෙන් යුක්ත වේ.

ඉතරා වනිතා (=අනික් ස්ත්‍රිය)

ඉතරායො වනිතායො (=අන්‍ය ස්ත්‍රීහු)

වනිතා - ශබ්දය ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි බැවින් ඒ සමග යෙදුණු ඉතර - ශබ්දය ද ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි වේ.

යං ඵලං (=යම් ගෙඩියක්)‍

යානි ඵලානි (=යම් ගෙඩි)

ඵල - ශබ්දය නපුංසකයෙහි බැවින් - ශබ්දය ද නපුංසකයෙහි වේ. මෙසේ සර්‍වනාමයෝ යමකු වෙනුවට පෙනී සිටිත් නම් ඔහුගේ ලිඞ්ග විභක්ති - වචන ද යම් නාමයක් හා (සම්බන්ධව) යෙදෙත් නම් ඒ නාමයාගේ ලිඞ්ග - විභක්ති වචන ද ගන්නා බව සැලකිය යුතු.

අභ්‍යාසය 18.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. සබ්බෙසං නත්තාරො පඤ්ඤවන්තො න භවන්ති.
 2. සබ්බා ඉත්‍ථියො වාපියං නහාත්‍වා පදුමානි පිළන්‍ධිත්‍වා ආගච්ඡිංසු.
 3. වාණිජො සබ්බං ධනං යාචකානං දත්‍වා අඤ්ඤං රට්ඨං අගමි.
 4. මාතා උභයාසම්පි ධීතරානං වත්‍ථානි කිණිත්‍වා දදිස්සති.
 5. කො නදියා වාපියා ච අන්තරා ධෙනුං හරති?
 6. කස්ස පුත්තො දක්ඛිණං දිසං ගන්ත්‍වා වීහිං ආහරිස්සති?
 7. යෙ පාපානි කරොන්ති, තෙ නිරයෙ නිබ්බත්තිත්‍වා දුක්ඛං ලභිස්සන්ති.
 8. කාසං ධීතරො වනම්හා දාරූනි ආහරිත්‍වා ඔදනං පචිස්සන්ති?
 9. කතරෙන මග්ගෙන සො පුරිසො නගරං ගන්ත්‍වා භණ්ඩානි කිණි?
 10. ඉතරා දාරිකා වනිතාය හත්‍ථා පුප්ඵානි ගහෙත්වා චෙතියං පූජෙසි.
 11. පරෙසං ධනං ධඤ්ඤං වා ගණ්හිතුං මා චින්තෙථ.
 12. අපරො අඤ්ඤිස්සං වාපියං නහාත්‍වා පුබ්බාය දිසාය නගරං පාවිසි.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. ගෙවල් හා වීථි ද උයන් ද බැලීම පිණිස සියලු දෙන නුවරට ඇතුලු වූහ.
 2. ගමේ සියලු ස්ත්‍රීන්ගේ දූවරු මාර්‍ගයෙන් චෛත්‍යය (වෙත)ට ගියහ.
 3. අන්‍ය කන්‍යාවක් නෙලුම් මලක් ගෙන අනිකියකට දුණි.
 4. කවරෙක් මට කිරි හෝ දීකිරි ගෙනෙන්නේද?
 5. කවරහු ගංඉවුරේ සිටගෙන දකුණු දිශාව බලත් ද?
 6. සියලු ධනවතුන්ගේ පුත්‍රයෝ හැමවිටම ධනවත්තු නොවෙති.
 7. කවුරුන්ගේ මුණුබුරෝ දෙනුන් මෙහි ගෙනවුත් කන්ට තණකොළ දුන්නාහු ද?
 8. හෙට නුවර සියලු ස්ත්‍රීහු පිටතට අවුත් වනයෙහි ඇවිදින්නාහ.
 9. අනික් ස්ත්‍රිය වීථියෙහි දිවියකු දැක උයන හරහා දිව්වාය.
 10. දන් දීමෙන් පින් රැස් කරන්නෝ ස්වර්‍ගයෙහි උපදින්නාහ.
 11. එක්තරා මිනිහෙක් පොකුණෙන් නෙලුම්මල් ගෙනාවේය. අන් මිනිසෙක් ඒවා විකිණීමට කඩයට ගෙන ගියේය.
 12. මාගේ සහෝදරයාගේ පුතා මල් කොළ හා ගෙඩි කඩා රැස්කිරීම පිණිස අනික් ගහේ අතු කැඩුවේය.


44. - ශබ්දය

පුල්ලිඟුවෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

සො

(=හෙතෙම)

තෙ

(=ඔවුහු)

දුතියා

තං

(=ඔහු)

තෙ

(=ඔවුන්)

තතියා

තෙන

(=ඔහු විසින්)

තෙභි, තෙහි

(=ඔවුන් විසින්)

චතුත්‍ථි

තස්ස

තෙසං, තෙසානං

පඤ්චමී

තම්හා, තස්මා

තෙභි, තෙහි

ඡට්ඨි

තස්ස

තෙසං, තෙසානං

සත්තමී

තම්හි, තස්මිං

තෙසු

කරණ

තෙන

තෙභි, තෙහිඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

සා (=ඕතොමෝ, ඈ)

තා, තායො (=ඈලා)

දුතියා

තං (=ඇය)

තා, තායො (=ඈලා)

තතියා

තාය

තාභි, තාහි

චතුත්‍ථි

තස්සා, තාය

තාසං, තාසානං

පඤ්චමී

තාය

තාභි, තාහි

ඡට්ඨි

තස්සා, තාය

තාසං, තාසානං

සත්තමී

තස්සං, තායං

තාසු

කරණ

තාය

තාභි, තාහි


නපුංසකයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

තං

(=එය)

තෙ, තානි

(=ඒවා, ඔවුහු)

දුතියා

තං

(=එය)

තෙ, තානි

(=ඒවා, ඔවුන්)

සෙස්ස පුල්ලිඟුවෙහි මෙනි.


45. එත - ශබ්දය ද - ශබ්දයට සමාන වේ.

පුල්ලිඞ්ගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

එසො

(=අර පුරුෂතෙම)

එතෙ

(=අර පුරුෂයෝ තුමූ)

දුතියා

එතං

(=අර පුරුෂයා)

එතෙ

(=අර පුරුෂයන්)


ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

එසා

(අර ස්ත්‍රී තොමෝ)

එතා, එතායො

(=අර ස්ත්‍රීහු තුමූ)

දුතියා

එතං

(=අර ස්ත්‍රිය)

එතා, එතායො

(=අර ස්ත්‍රීන්)


නපුංසකයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

එතං (=අර දෙය)

එතෙ, එතානි (=අර දේවල්)

දුතියා

එතං (=අර දෙය)

එතෙ, එතානි (=අර දේවල්)

යනාදි වශයෙන් දතයුතුයි.

- ශබ්දයේ පුල්ලිඞ්ග ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි පඨමා ඒකවචනයන් හැර ඉතිරි සියලු තැන්හි නෙ, නා, නායො, නං, නානි යනාදි කාරයෙන් යුක්ත පද සෑදෙති. එත ශබ්දයේ දුතියා - තතියාවන්හි පමණක් ‘එනං, එනෙ’ ආදි පද විද්‍යමාන වෙති.


46. ඉම - ශබ්දය


පුල්ලිඞ්ග

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

අයං

(=මේතෙම)

ඉමෙ

(=මොවුහු තුමූ)

දුතියා

ඉමං

(මොහු)

ඉමෙ

(=මොවුන්)

තතියා

ඉමිනා, අනෙන

(=මොහු විසින්)

ඉමෙභි, ඉමෙහි, එභි, එහි

(=මොවුන් විසින්)

චතුත්‍ථි

ඉමස්ස, අස්ස

ඉමෙසං, ඉමෙසානං, එසං, එසානං

පඤ්චමී

ඉමම්හා, ඉමස්මා, අස්මා

ඉමෙභි, ඉමෙහි, එභි, එහි

ඡට්ඨි

ඉමස්ස, අස්ස

ඉමෙසං, ඉමෙසානං, එසං, එසානං

සත්තමී

ඉමම්හි, ඉමස්මිං, අස්මිං

ඉමෙසු, එසු

කරණ

ඉමිනා, අනෙන

ඉමෙභි, ඉමෙහි, එභි, එහි


ඉත්‍ථිලිඞ්ග

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

අයං

(=මෝ තොමෝ)

ඉමා, ඉමායො

(=මෑලා)

දුතියා

ඉමං

(=මෑ)

ඉමා, ඉමායො

(=මෑලා)

තතියා

ඉමාය

(=මෑ විසින්)

ඉමාභි, ඉමාහි

(=මෑලා විසින්)

චතුත්‍ථි

ඉමිස්සා, ඉමාය, අස්සා, අස්සාය

ඉමාසං, ඉමාසානං

පඤ්චමී

ඉමාය

ඉමාභි, ඉමාහි

ඡට්ඨි

ඉමිස්සා, ඉමාය, අස්සා, අස්සාය

ඉමාසං, ඉමාසානං

සත්තමී

ඉමිස්සං, ඉමායං, අස්සං

ඉමාසු

කරණ

ඉමාය

ඉමාභි, ඉමාහි


නපුංසකලිඞ්ග

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ඉදං, ඉමං

(=මෙය, මේ දේ)

ඉමෙ, ඉමානි

(=මේවා)

දුතියා

ඉදං, ඉමං

(=මෙය, මේ දේ)

ඉමෙ, ඉමානි

(=මේවා)

තතියා

ඉමිනා, අනෙන

(=මෙය විසින්)

 

සෙස්ස පුල්ලිඟුවෙහි මෙනි.

අභ්‍යාසය 19.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. අයං සීහො තම්හා වනම්හා නික්ඛම්ම ඉමස්මිං මග්ගෙ එකං ඉත්‍ථිං මාරෙසි.
 2. සො තාසං යුවතීනං තානි වත්‍ථානි වික්කිණිත්‍වා මූලානි ලභිස්සති.
 3. ඉමිස්සා ධීතරො අස්මා වනම්හා ඉමානි ඵලානි ආහරිංසු, අඤ්ඤා නාරියො තානි ඛාදිතුං ගණ්හිංසු.
 4. ඉමා සබ්බා යුවතියො තං විහාරං ගන්ත්‍වා ධම්මං සුත්‍වා බුද්ධං වන්‍දිස්සන්ති.
 5. ඉමෙ මනුස්සා යානි පුඤ්ඤානි වා පාපානි වා කරොන්ති, තානි තෙ අනුගච්ඡන්ති.
 6. තස්සා කඤ්ඤාය මාතා දක්ඛිණාය දිසාය ඉමං ගාමං ආගන්ත්‍වා ඉධ චිරං වසිස්සති.
 7. තස්ස නත්තා ඉමස්ස භාතරා සද්ධිං නගරං ගන්ත්වා තානි භණ්ඩානි කිණිස්සති.
 8. තා නාරියො එතාසං සබ්බාසං කුමාරීනං හත්‍ථෙසු පදුමානි ඨපෙසුං.
 9. තස්සා රාජිනියා තා දාසියො ඉමෙහි රුක්ඛෙහි ඉමානි පුප්ඵානි ඔචිනිත්වා ඉමා මාලා කරිංසු.
 10. කෙසං සො ඉමං ධනං දත්වා සුඛං ලහිස්සති?
 11. යො මග්ගෙ ගච්ඡති, තස්ස පුත්තො සුරං පිවිත්වා එත්‍ථ සයති.
 12. කෙ තං ඛෙත්තං ගන්ත්වා තිණං ආහරිත්‍වා ඉමාසං ගාවීනං දත්‍වා ඛීරං ලභිතුං ඉච්ඡන්ති?

 

පාලියට නැගියයුතු: 

 1. එක්තරා මිනිහෙක් ඒ සොහොනට ගොස් ඒ මල් නෙලා මෙහි ගෙනාවේය.
 2. මේ සිංහදෙන ඒ වනයෙන් පිටත අවුත් මෙතැනදී දෙනක මැරුවාය.
 3. අර ස්ත්‍රියගේ ස්වාමිපුරුෂයා කඩයෙන් මේ රෙදි ගෙනැවිත් ඔහුගේ මුනුබුරන්ට දුන්නේය.
 4. ඔබටත් මටත් බඩු ගෙන ඒම පිණිස කවරෙක් කොළඹට යන්නේ ද?
 5. හෙට ඔහුගේ සහෝදරවරු ඒ වනයට ගොස් මීපැණි හා ගෙඩි එකතුකර ගන්නාහ.
 6. ඇගේ සොහොයුරියෝ මේ දෙනුන්ට තණකොළ ගෙන ඒම පිණිස අර කෙතට ගියහ.
 7. මම මේ පියුම් හා මල් අර ගමේ එක්තරා ස්ත්‍රියකගෙන් ලදිමි.
 8. අද මෙනුවර සියලු තරුණියෝ අර ගඟට ගොස් එහි නාන්නාහ.
 9. ඔවුහු ඒ වෙළෙඳුන්ට දෙනුන් විකුණා ඒ මුදලෙන් රෙදි ද මල්දම් ද කුඩ ද ගත්තාහ.
 10. ඔවුහු ඒ බඩු අර වෙළෙඳ සැලේ එක් වෙළෙන්දෙකුට දීමට ගෙනාහ.
 11. ඊයේ කවර කෙනෙක් මේ වනයෙහි සිංහයකු මැරුවාහු ද?
 12. කවර ස්ත්‍රියක් ඇගේ මල්දම සොරකම්කොට වීථියෙහි දිව්වා ද?

අභ්‍යාසය 20.

අස්ස. ඉමෙ. ඉමං. ඉමස්මිං. කස්ස. තස්මිං. තාසං. සබ්බෙ. සො. යෙ. තෙ. ඉමානි. එතෙ. සබ්බේසං. තස්සා.”

යන වචනයන් යෝග්‍ය ලෙස දමා පහත පෙනෙන වාක්‍යයන්ගේ අඩුතැන් පිරවිය යුතු -

 1. ........................................... භාතා වනං ගන්ත්වා සීහං විජ්ඣි.
 2. අම්හාකං පිතරො ......................................... ගෙහං කිණිංසු.
 3. ............................ පුරිසා ඵලානි ඔචිනිත්වා වික්කිණන්ති.
 4. ....................... රුක්ඛෙ පුප්ඵානි න සන්ති; පණ්ණානි සන්ති.
 5. ..................................................... ධාවිත්වා පතිත්වා උට්ඨාසි.
 6. ............................. පුත්තා ............................ ගොණං පහරිංසු?
 7. යුවතීනං මාතරො ............................................. වත්‍ථානි අදංසු.
 8. ............................... වනෙ සීහා න සන්ති, ව්‍යග්ඝා වසන්ති.
 9. ............................ විහාරං ගන්ත්වා ධම්මං සුණිස්සන්ති.
 10. .................. පුඤ්ඤං කරිස්සති ........................ සග්ගෙ නිබ්බත්තිස්සති.
 11. පීඨෙසු නිසීදිංසු ........................ නගරෙ ආපණං අගමිංසු.
 12. කො ..................................................................... ආයුධානි ආහරි?
 13. ............................. පදුමානි ඔචිනිතුං නදිං ගමිස්සන්ති.
 14. ...................................................................... පුත්තා මරිස්සන්ති.
 15. කුමාරී වත්‍ථං කිණිත්වා .................................... භාතුනො අදාසි.


පහත පෙනෙන වාක්‍යයන්හි අඩුතැන් මෙම පූර්‍ව ක්‍රියාවලින් ගැළපෙන එකක් හෝ දෙකක් යොදා පිරවිය යුතු:

පචිත්‍වා, භුඤ්ජිත්‍වා, සයිත්‍වා, ගන්ත්‍වා, ආගන්ත්‍වා, සුත්‍වා. (=අසා) ආහරිත්‍වා, දත්‍වා, ඔචිනිත්‍වා, රක්ඛිත්‍වා, කත්‍වා, ඛාදිත්‍වා, මාරෙත්‍වා, කිණිත්‍වා, නහාත්‍වා

 1. තස්ස පුත්තො භත්තං ............................................ සයිත්වා කීළි.
 2. සබ්බා ඉත්‍ථියො ............................... භුඤ්ජිත්වා සයිස්සන්ති.
 3. අහං ගාමං ............................................. ඵලානි ආනෙස්සාමි.
 4. කුමාරී මඤ්චෙ ........................... උට්ඨහිත්වා භත්තං භුඤ්ජි.
 5. කුමාරියා මාතා වාපියං ......................................... භුඤ්ජිස්සති.
 6. තා ඉත්‍ථියො නදියං පදුමානි ..................... නගරෙ වික්කිණිංසු.
 7. තාසං මාතරො අටවිං ....................... දාරූනි ................ ආහරිස්සන්ති.
 8. තුය්හං පිතා විහාරං ......................... ධම්මං ...................... ආගමිස්සති.
 9. එකො සීහො ගාමං .............................. මනුස්සං ....................... අගමාසි.
 10. තුම්හෙ ඵලානි .......................... නගරං .......................... වික්කිණාථ.
 11. දානං ..................................... සීලං ........................... පුඤ්ඤං ලභන්ති.
 12. පුඤ්ඤානි ................................ සග්ගෙ නිබ්බත්තන්ති.
 13. ව්‍යග්ඝො මිගං ..................................... සයි.
 14. ඉමෙ මනුස්සා ආපණං ......................... වත්‍ථානි ........................ ආගමිංසු.

මිශ්‍ර‍්‍ර‍්‍ර‍ක්‍රියා කිතකපද PRESENT PARTICIPLE

47.

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

ගච්ඡන්තො  = ගච්ඡමානො

යමින්, යන්නේ

පචන්තො  = පචමානො

පිසමින්, පිසන්නේ

මේ ආදිය සිංහල භාෂාවෙහි මිශ්‍ර‍ක්‍රියායයි කියනු ලැබේ. පාලියෙහි කිතකපද වෙති. කිතකපද නාමයන්ගේ කොටසක් බව යට නාම විභාගයෙහි කියන ලදී. එබැවින් ගච්ඡන්ත ආදීහු නාමපද මෙන් සියලු විභක්තීන්හි වරනැගෙත්. සර්‍වනාමයන් මෙන් ලිඟු තුනෙහිම යෙදෙත්.


ගච්ඡන්ත ශබ්දය පුල්ලිඞ්ගයෙහි මෙසේ වරනැගේ:

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ගච්ඡං, ගච්ඡන්තො

(=යන්නේ)

ගච්ඡන්තො, ගච්ඡන්තා

(=යන්නෝ)

දුතියා

ගච්ඡන්තං

(=යන්නා)

ගච්ඡන්තෙ

(=යන්නන්)

තතියා

ගච්ඡතා, ගච්ඡන්තෙන

ගච්ඡන්තෙභි, ගච්ඡන්තෙහි

චතුත්‍ථි

ගච්ඡතො, ගච්ඡන්තස්ස

ගච්ඡතං, ගච්ඡන්තානං

පඤ්චමී

ගච්ඡතා, ගච්ඡන්තම්හා, ගච්ඡන්තස්මා

ගච්ඡන්තෙභි, ගච්ඡන්තෙහි

ඡට්ඨි

ගච්ඡතො, ගච්ඡන්තස්ස

ගච්ඡතං, ගච්ඡන්තානං

සත්තමී

ගච්ඡති, ගච්ඡන්තෙ, ගච්ඡන්තම්හි, ගච්ඡන්තස්මිං

ගච්ඡන්තෙසු

කරණ

ගච්ඡතා, ගච්ඡන්තෙන

ගච්ඡන්තෙභි, ගච්ඡන්තෙහි

ආලපන

(හෙ) ගච්ඡං, ගච්ඡ, ගච්ඡා

(හෙ) ගච්ඡන්තො, ගච්ඡන්තා


ඉත්‍ථිලිංගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ගච්ඡන්තී

(=යන්නී)

ගච්ඡන්තී, ගච්ඡන්තියො

(=යන්නියෝ)

දුතියා

ගච්ඡන්තිං

(=යන්නිය)

ගච්ඡන්තී, ගච්ඡන්තියො

(=යන්නියන්)

තතියා

ගච්ඡන්තියා

ගච්ඡන්තීභි, ගච්ඡන්තීහි

චතුත්‍ථි

ගච්ඡන්තියා

ගච්ඡන්තීනං

ආදි වශයෙන් කුමාරී ශබ්දය මෙන් වරනැගිය යුතු.නපුංසකයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ගච්ඡං

(=යන්නා)

ගච්ඡන්තා, ගච්ඡන්තානි

(=යන්නෝ)

දුතියා

ගච්ඡන්තං

(=යන්නාහු)

ගච්ඡන්තෙ, ගච්ඡන්තානි

(=යන්නන්)

තතියා

ගච්ඡතා, ගච්ඡන්තෙන

ගච්ඡන්තෙභි, ගච්ඡන්තෙහි


ආදි වශයෙන් පුල්ලිංගයෙහි මෙන් වරනැගිය යුතු. ආලපන බහුවචනය ගච්ඡන්තානි යි යෙදිය යුතු.


48. පුල්ලිංගයෙහි පඨමා ඒකවචනයට “යමින්, යන්නේය ” යන අර්ථ දෙකක් යෙදිය හැකිය. හේ මෙසේයි:-


ගච්ඡන්තො ගොණං හරති. (=යන්නා ගොණෙකු ගෙනයයි.)


සො ගාමං ගච්ඡන්තො රොදති.මීටම “හෙතෙම ගමට යන්නේ හඬයි” කියා ද කියහැක.


ගච්ඡං පුරිසො රොදති යි කීවිට ගච්ඡං යන්න “පුරිසො” යන්නට විශෙෂණව යෙදේ.

සියලු මිශ්‍ර‍ක්‍රියා කිතකපදයන්ගේ මෙ වැනි යෙදුම් ඇති බව සැලකිය යුතුයි.

“නාරී භත්තං පචන්තී හසති” (=“ස්ත්‍රිය බත් පිසමින් සිනාසේ)” යි කීවිට “පිසමින්” යන අර්‍ථ ඇති “පචන්තී ” යන්න ඉත්‍ථිලිංගයෙන් යෙදේ. එහෙත් සිංහලෙහි “යමින්, පිසමින්” යනාදිය ලිඟු වශයෙන් වෙනස් කිරීමට ආකාරයක් නැත්තේය.


ගච්ඡන්ත - ශබ්දය හා සමානලෙස වරනැගෙන අන්‍ය මිශ්‍ර‍ක්‍රියා කිතකපදවලින් සමහරක්:-

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පචන්ත

පිසන

සයන්ත

නිදන

කරොන්ත

කරන

විහරන්ත

වසන

ධාවන්ත

දුවන

සුණන්ත

අසන

නහායන්ත

නාන

පස්සන්ත

බලන

පිවන්ත

බොන

හරන්ත

ගෙනයන

හසන්ත

සිනාසෙන

රොදන්ත

හඬන

නිසීදන්ත

හිඳින

වික්කිණන්ත

විකුණන

තිට්ඨන්ත

සිටින

කිණන්ත

මිළදී ගන්න

දදන්ත

දෙන

ආහිණ්ඩන්ත

ඇවිදින

භුඤ්ජන්ත

අනුභවකරන

චරන්ත

හැසිරෙන

මොවුහු ගච්ඡන්ත මෙන් තුන් ලිඟුවෙහි වරනැගෙත්. ඉත්‍ථිලිංගයේදී පචන්තී, කරොන්තී ආදි වශයෙන් ඊකාරාන්ත වෙත්.


මේ සියලු ශබ්දයන්ගේ

 

ගච්ඡමාන 

පචමාන

තිට්ඨමාන

රොදමාන

භුඤ්ජමාන 

දදමාන

ආදී මාන යන්නෙන් යුත් රූප ද ඇත්තාහ.


මාන යන්නෙන් අවසන්වන ශබ්ද පුල්ලිංගයෙහි පුරිස ශබ්දය මෙන්

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ගච්ඡමානො

ගච්ඡමානා

ආදි වශයෙන් ද


ඉත්‍ථිලිඞ්ගයේ දී වනිතා - ශබ්දය මෙන්

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ගච්ඡමානා

ගච්ඡමානා, ගච්ඡමානායො

ආදී වශයෙන් ද


නපුංසකලිඞ්ගයේ දී

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ගච්ඡමානං

ගච්ඡමානා, ගච්ඡමානානි

ආදී වශයෙන් චිත්ත - ශබ්දය මෙන් ද වරනැගෙත්, න්ත යන්නෙන් අවසන් වුවත් මාන - යන්නෙන් අවසන් වුවත් අර්ථයන්ගේ වෙනසක් නැත.


49. මේ කිතකපදයන් අන්‍ය නාමයන් හා යෙදෙන සැටි මෙසේයි:-

පුල්ලිංගයෙහි

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

තිට්ඨං ගොණො

(=සිටින හෝ සිටින්නා වූ ගොනා)

තිට්ඨන්තා ගොණා

(=සිටින ගොන්නු)

තිට්ඨන්තං ගොණං

(=සිටින ගොනා)

තිට්ඨතා ගොණෙන

(=සිටින ගොනා විසින්)

තිට්ඨන්තෙභි ගොණෙභි

(=සිටින ගොනුන් විසින්)

තිට්ඨතො ගොණස්ස

(=සිටින ගොනාට හෝ ගොනාගේ)

තිට්ඨතා ගොණා

(=සිටින ගොනා කෙරෙන්)

තිට්ඨතං ගොණානං

(=සිටින ගොනුන්ගේ)

තිට්ඨති ගොණෙ

(සිටින ගොනා කෙරෙහි)


ඉත්‍ථිලිංගයෙහි

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

නිසීදන්තී නාරී

(=හින්නාවූ ස්ත්‍රී)

නිසීදන්තිං නාරිං

(=හින්නා වූ ස්ත්‍රිය)

නිසීදන්තියා නාරියා

(=හිඳින ස්ත්‍රිය විසින්)

නිසීදන්තීනං නාරීනං

(=හිඳින ස්ත්‍රීන්ට හෝ ස්ත්‍රීන්ගේ)

නිසීදන්තියං නාරියං

(=හිඳින ස්ත්‍රිය කෙරෙහි)


නපුංසක ලිංගයෙහි

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

විහරන්තං කුලං

(=වාසය කරන හෝ වසන කුලය)

විහරන්තානි කුලානි

(=වසන කුලයෝ)

විහරතා කුලෙන

(=වසන කුලය විසින්)

විහරතො කුලස්ස

(=වසන කුලයට)

ඉතිරි විභක්තීන්හි ද වචනයන්හි ද යොදන සැටි මේ අනුව තේරුම් ගත යුතුයි.

අභ්‍යාසය 21.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. ගාමං ගච්ඡන්තො දාරකො එකං ගොණං දිස්වා භායි.
 2. දාරිකා රොදන්තී අම්මාය සන්තිකං ගන්ත්‍වා පීඨෙ නිසීදි.
 3. වාණිජා භණ්ඩානි වික්කිණන්තා නදියං නහායන්තෙ මනුස්සෙ පස්සිංසු.
 4. කඤ්ඤායො හසමානා නහායන්තියො ගච්ඡන්තිං වනිතං අක්කොසිංසු.
 5. පුරිසො හසන්තො රුක්ඛං ආරුහිත්‍වා ඵලානි ඛාදන්තො සාඛායං නිසීදි.
 6. භගවා සාවත්‍ථියං විහරන්තො දෙවානං ච මනුස්සානං ච ධම්මං දෙසෙසි.
 7. සා සයන්තිං ඉත්‍ථිං උට්ඨාපෙත්‍වා හසමානා තම්හා ඨානා අපගච්ඡි.
 8. තුම්හෙ භූමියං සයමානං ඉමං දාරකං මඤ්චෙ ඨපෙථ.
 9. සීහං දිස්වා භායිත්‍වා ධාවමානා තෙ මිගා අස්මිං වනෙ ආවාටෙසු පතිංසු.
 10. ඉමස්මිං ගාමෙ වසන්තානං පුරිසානං එකො වනං ගච්ඡන්තො එකායං කාසුයං පති.
 11. නිසීදන්තියා නාරියා පුත්තො රොදමානො තස්සා සන්තිකං ගමිස්සති.
 12. යාචකා භත්තං පචන්තිං ඉත්‍ථිං ආහාරං යාචන්තා තත්‍ථ නිසීදිංසු.
 13. වනම්හා දාරූනි ආහරන්තී කඤ්ඤා උදකං පිවමානා එකස්මිං පාසාණෙ නිසීදි.
 14. වාණිජා භණ්ඩානි කිණන්තා ච වික්කිණන්තා ගාමෙසු ච නගරෙසු ච ආහිණ්ඩන්ති.

පාලියට නැගියයුතු:

 1. දාසයා ගඟට යන්නේ ගෙඩි කමින් ගසක් මුල හුන්නේය.
 2. මව හඬන ළදැරිය ඔසවා බොන්ට කිරි දුන්නීය.
 3. අපි ගං ඉවුරේ ඇවිදින්නාහු ගඟෙහි නාන මිනිසුන් දුටිමු.
 4. මුවෙක් එහි සිටින අප දැක දුවගොස් වළක වැටුණි.
 5. වනයෙන් පිටතට එන සිංහයා කෙතෙහි තණ කන දෙනක දුටුවේය.
 6. මේ වනයෙන් දර ගෙනෙන කන්‍යාව අර වැවෙන් වතුර බීවාය.
 7. මේ ගමෙහි වසන මිනිහෙක් අර පර්‍වතයට දුවන සිංහයකු දුටුවේය.
 8. අපේ පියවරුත් සොහොයුරෝත් බඩු විකුණමින් ද මිළට ගනිමින් ද ගම්වල ඇවිදින්නාහ.
 9. එදා කන්ද උඩ සිටි මම ගුහාවෙහි නිදන සිංහදෙනක දුටුවෙමි.
 10. ළමයා සිනාසෙමින් දුවගෙන මා වෙතට ආවේය.
 11. ගොවියා බෙරයක් ගෙන යන්නේ මේ ගස් හා කුඹුරු බලමින් මේ ගලඋඩ උන්නේය.
 12. බුදුරද බොහෝ කලක් සැවැත් නුවර වසමින් එනුවර මිනිසුන්ට ධර්‍මය දේශනා කෙළේය.
 13. ඔහුගේ සොහොයුරිය ඇගේ සොහොයුරන්ට බත් පිසන්නී පුටුවක හුන්නීය.
 14. යාචකයන්ට දන්දෙන සිටු තෙමේ තමාගේ සියලු ධනය දුන්නේය.50.
නාමවිශේෂණ (පද)

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

මහන්ත

මහත්

සෙත

සුදු

ඛුද්දක

කුඩා

නීල

නිල්

දීඝ

දික්

රත්ත

රතු

රස්ස

කොට, ලුහුඬු

කාල

කළු

උච්ච

උස්, උසස්

පීත

කසාවන්

නීච

පහත්, මිටි

උත්තාන

නොගැඹුරු

මජ්ඣිම

මධ්‍යම

ගම්භීර

ගැඹුරු

බහු

බොහෝ

ඛර

කර්‍කශ

අප්පක

අල්ප, (අඩු)වූ, ටික වූ

මුදු

මෘදු

ආම

අමු

සුරූප

මනා රූ ඇති

පක්ක

ඉදුණු, පැසුණු

විරූප

මනා රූ නැති

බාල, දහර

වයසින් අඩු

සුවණ්ණ

මනා පැහැ ඇති

තනු

තුනී වූ

මහල්ලක

මහලු

සමීප

ළං වූ

දුබ්බණ්ණ

මනා පැහැ නැති

විත්‍ථත

පතළා වූ, පළල් වූ

ඝන

ඝන වූ

දූර

දුර වූ

 

 


සෙතො ගොණො ’ (=සුදු ගොනා) යි කී කල්හි සෙතො යන්නෙන් ගොනාගේ විශේෂයක් දක්වනු ලැබේ. (වෙන පදයක් නැතිව) ‘ගොනා’ යි කී විට සුදු ගොනෙක්, රතු ගොනෙක්, තර ගොනෙක් යනාදි විශේෂයක් නැතිව සාමාන්‍යයෙන් ගොනෙක් අදහස් කරනු ලැබේ. ‘සුදු ගොනා’ හෝ ‘රතු ගොනා’ යි කී කල්හි පිළිවෙලින් සුදුපැහැ ඇති ගොනෙක් ද, රතුපැහැ ඇති ගොනෙක්ද අදහස් කරනු ලැබේ. ඉතිරි ගොනුන් අදහස් නොකරනු ලැබේ. එබැවින් ‘සෙතො’ යන පදය ‘ගොණො’ යන පදයාගේ විශේෂණයකි. විශේෂය (වෙනස) කරන්නා විශේෂණ නම් වේ. විශේෂණය හෙවත් වෙනස් කිරීම ලබන්නාවූ ‘ගොණො’ යන්න විශේෂ්‍ය නම් වේ.


51.
ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙහි ගුණවචන හෙවත් විශේෂණපද (Adjectives) වලට විභක්ති යෙදීමක් නැත: හැම ලිඞ්ගයේදී ම හැම විභක්තියේදී ම නිපාතපද මෙන් වෙනස් නොවී සිටිත්. නමුත් පාලි භාෂාවෙහි විශේෂණපදය විශේෂ්‍ය පදයාගේ ලිඞ්ගය ද විභක්තිය ද සංඛ්‍යාව ද ගනී. “සෙතො ගොණො” යන තැන ‘සෙතො’ යන විශේෂණ පදය ‘ගොණො’ යන පදයෙහි වූ පුල්ලිඞ්ගය ද පඨමා විභක්තිය ද ඒකවචනය ද ගෙන සිටී.

විශේෂ්‍ය පදය ‘ගොණා’ යි බහු වචනයෙන් සිටියේ නම් විශේෂණය ද ‘සෙතා’ යි පඨමා බහුවචනය ගනී. විශේෂණය ලබන්නී ස්ත්‍රියක් වීනම් විශේෂණය ඒ ලිඞ්ගය ගනී. ‘සෙතා ගාවී’ = ‘සුදු ගවදෙන’ යනු උදාහරණයයි. විශේෂ්‍යය නපුංසක ලිඞ්ගයෙහි වීනම් විශේෂණය ද ඒ ලිඞ්ගය ගනී. “සෙතං වත්‍ථං” = “සුදු වස්ත්‍ර‍ය” යනු උදාහරණයයි. (මේ සමානාධිකරණයයි.)


52.
ගච්ඡන්ත - පචන්ත - ගච්ඡමාන’ ආදී අන්ත - මාන - ප්‍ර‍ත්‍යාන්ත කිතකපදයන්ද විශේෂණ පද වශයෙන් තුන් ලිඟුවෙහි යෙදෙන බව කියන ලදී. බොහෝ සර්‍වනාමයෝ ද සංඛ්‍යානාම ද අන්‍ය පදයන්ට විශේෂණ වෙති.


53.
මය්හං ගොණො (=මගේ ගොනා) බ්‍රාහ්මණස්ස පුත්තො (=බ්‍රාහ්මණයාගේ පුත්‍ර‍යා) යි කී කල්හි ගොනා ද පුත්‍ර‍යා ද අන්‍යයන්ගේ ගොනුන්ගෙන් ද පුත්‍ර‍යන්ගෙන් ද වෙන් කරනු ලබන බැවින් “මය්හං, බ්‍රාහ්මණස්ස” යන පද දෙක පිළිවෙලින් “ගොණො - පුත්තො” යන පද දෙකට විශේෂණ වේ. මෙසේ භින්නාධිකරණයෙන් සිටි කල්හි විශේෂණය විශේෂ්‍ය පදයාගේ ලිඞ්ගය ද විභක්තිය ද සංඛ්‍යාව (වචනය) ද නොගනී .

අභ්‍යාසය 22.

පහත පෙනෙන වාක්‍යයන් සිංහලට නගා විශේෂණ පද පෙන්විය යුතු:-

 1. සෙතා ගාවියො ඛෙත්තෙ ආහිණ්ඩිත්‍වා බහුං තීණං ඛාදිංසු.
 2. මය්හං මාතා නීලානි උප්පලානි ආනෙත්‍වා චෙතියං පූජෙසි.
 3. මයං සුවෙ රත්තානි පදුමානි භඤ්ජිතුං තං වාපිං ගමිස්සාම.
 4. සෙතා ච රත්තා ච ගොණා තිණං ඛාදිතුං අටවියං ආහිණ්ඩන්ති.
 5. සො නීචං පීඨං ආනෙත්‍වා භූමියං ඨපෙත්‍වා තත්‍ථ නිසීදි.
 6. තුය්හං පිතා මහන්තං රුක්ඛං ඡින්‍දිත්‍වා පාතෙසි.
 7. අස්මිං විහාරෙ මහන්තං චෙතියං අත්‍ථි.
 8. දාසො දීඝාය රජ්ජුයා රත්තං ගාවිං රුක්ඛෙ බන්‍ධි.
 9. තස්මිං වනෙ බහවො උච්චා රුක්ඛා සන්ති.
 10. පඤ්ඤවතො පුරිසස්ස බාලා ධීතා පක්කානි ඵලානි ආහරිත්‍වා අප්පකානං දාරකානං අදාසි.
 11. තස්සා මහල්ලිකාය ඉත්‍ථියා නත්තා උත්තානෙ ජලෙ නහායති.
 12. බලවන්තා කාලා ගොණා උච්චෙසු ගිරීසු චරිත්‍වා බහූනි පණ්ණානි ඛාදන්ති.
 13. මාලිනී නාරී රස්සෙන මග්ගෙන ඛුද්දකං ගාමං ගච්ඡති.
 14. බාලා කඤ්ඤා මුදුනා හත්‍ථෙන සෙතානි පදුමානි ගණ්හාති.
 15. බහුන්නං[18] බාලානං පුත්තා තස්සා නදියා ගම්භීරෙ ජලෙ පතිත්‍වා මරිස්සන්ති.
 16. මම භාතරානං මජ්ඣිමො උච්චෙ පීඨෙ නිසීදිත්‍වා ආමානි ඵලානි ඛාදති.


සංලක්‍ෂ්‍යය:
මාලී - ආදි ඊකාරාන්ත පදයන් ස්ත්‍රීලිංගික විශේෂණ බවට පැමිණෙන විට ඉනී - ප්‍ර‍ත්‍යයක් ගෙන “මාලිනී, සාමිනී” ආදි වශයෙන් සිටිත්. මහල්ලක - ආදි පදයන් ස්ත්‍රී ලිංගික වනවිට “මහල්ලිකා, ඛුද්දිකා” ආදී වශයෙන් සිටිත්.

පාලියට නැගියයුතු:

 1. සුදු වූ ද රතු වූ ද ගොන්නු තණ කමින් කුඩා කෙතෙහි සිටිත්.
 2. කළු දෙන අර මහ වැවෙන් බොහෝ දිය බීවාය.
 3. බොහෝ කන්‍යාවෝ රතු රෙදි හැඳ ඒ මහා නගරයෙහි විශාල වෙළඳ ශාලාවකට ගියහ.
 4. අර මහළු ස්ත්‍රියගේ සියලු පුත්තු බලවත්තු හෝ ධනවත්තු නොවෙති.
 5. අපේ දරුවෝ සැම විටම අමු ගෙඩි කෑමට කැමතිවෙති.
 6. ඒ අඥාන ස්ත්‍රී පළල්වූ ගඟට ගොස් එහි ගැඹුරු දියෙහි වැටුණි.
 7. අපි දික් මගකින් කුඩා ගමකට පැමිණ එහි මහත්වූ ශාලාවක සිටියෙමු.
 8. බොහෝ ස්ත්‍රීහු උස් ගස්වලින් ඉදුණු ගෙඩි ගෙනවුත් කඩවල වෙළඳුන්ට වික්කාහ.
 9. ළමයා මිටි ගසකට නැගී එහි සුදු මල් කඩා එකතු කෙළේය.
 10. ශක්තිමත් මිනිහා අර කුඩා උයනෙහි උස් වූ ද මිටි වූ ද ගස් කැපුවේය.
 11. කළු ගොන්නු උස් කන්දට ළංවූ කර්‍කශ පොළොවෙහි නිදත්.
 12. බොහෝ මිනිස්සු විශාල වූ සමුද්‍ර‍ය තරණය කොට මේ දර්‍ශනීය දිවයිනට එත්.
 13. මේ විශාල නගරයෙහි ලොකු ගෙවල් ද, පළල් වීථි ද, දික් මාර්‍ග ද, බොහෝ උයන් ද ඇත්තාහ.
 14. ළදරුවාගේ මෘදු අත අර පහනේ දැල්ලෙන් දැවුණේය.
 15. දාසයා අර දික් ගඟේ ඉවුරෙහි වූ කුඩා කුඹුරෙන් බොහෝ තණකොළ ගෙනාවේය.

.

54. සංඛ්‍යාවිශේෂණ හෙවත් ගණන් NUMERALS

පාලි වචනය

ඉලක්කම

පාලි වචනය

ඉලක්කම

එක

1

තෙළස,

තෙරස

13

ද්වි

2

චුද්දස,

චතුද්දස

14

ති

3

පණ්ණරස,

 පඤ්චදස

15

චතු

4

සොළස

16

පඤ්ච

5

සත්තරස,

සත්තදස

17

6

අට්ඨාරස,

 අට්ඨාදස

18

සත්ත

7

එකූනවීසති

19

අට්ඨ

8

වීසති

20

නව

9

එකවීසති

21

දස

10

ද්වෙවීසති,

 බාවීසති

22

එකාදස

11

තෙවීසති

23

ද්වාදස

12

චතුවීසති

24

පඤ්චවීසති

25

සට්ඨි

60

ඡබ්බීසති

26

ද්වෙසට්ඨි,

ද්වාසට්ඨි,

ද්විසට්ඨි

62

සත්තවීසති

27

අට්ඨවීසති

28

එකූනසත්තති

69

එකූනතිංසති

29

සත්තති

70

තිංසති

30

ද්වෙසත්තති,

 

එකතිංසති

31

ද්විසත්තති,

ද්වාසත්තති

72

ද්වත්තිංසති,

බත්තිංසති

32

එකූනාසීති

79

තෙත්තිංසති

33

අසීති

80

චතුත්තිංසති

34

එකාසීති

81

පඤ්චතිංසති

35

ද්වෙඅසීති,

ද්වාසීති,

ද්වියාසීති

 

82

ඡත්තිංසති

36

සත්තතිංසති

37

එකූනනවුති

89

අට්ඨතිංසති

38

නවුති

90

එකූනචත්තාළීසති

39

ද්වෙනවුති,

ද්වානවුති,

ද්වීනවුති

92

චත්තාළීසති

40

ද්වෙචත්තාළීසති,

 

එකූනසතං

99

ද්විචත්තාළීසති

42

සතං

100

එකූනපඤ්ඤාසති

49

නවසතං

900

පඤ්ඤාසති,

පණ්ණාසති

50

සහස්සං

1000

ද්වෙපඤ්ඤාසති

ද්වෙපණ්ණාසති

ද්විපණ්ණාසති

ද්විපඤ්ඤාසති

52

දසසහස්සං,

 නහුතං

10,000

සතසහස්සං,

ලක්ඛං

100,000

දසලක්ඛං

1000,000

කොටි

10,000,000

එකූනසට්ඨි

59

දසකොටි

100,000,000

 

 

සතකොටි

1000,000,000


55. මේ ශබ්දයන් අතුරෙන් එක - ති - චතු යන ශබ්ද තුන ලිඟුතුනෙහි වෙනස්ව වරනැගෙන බැවින් සර්‍වනාමවලට ඇතුළත්කොට තිබේ. එක ශබ්දය සංඛ්‍යාවෙහි වැටෙනවිට එක් දෙයක් හෝ එක් සත්‍වයකු ගැන යෙදෙන බැවින් හැම විභක්තීන්හි ඒකවචනවල පමණක් වරනැගේ. එක්තරා, අසමාන, අසහාය යන අර්‍ථයන්හි වැටෙනවිට බහුවචනයන්හි ද යෙදේ. එය තුන් ලිඟුවෙහි සර්‍වනාම ‘ ශබ්දය මෙන් වරනැගිය යුතු.

ද්වි ශබ්දය පටන් අට්ඨාරස - ශබ්දය අවසන්කොට ඇති ශබ්දයෝ බහුවචනයෙහි පමණක් වෙති.


56. ද්වි - ශබ්දය ද සර්‍වනාමවලට ඇතුළත්කොට දක්වා තිබෙන නමුත් එය ලිඟු තුනෙහිම වරනැගේ.

විභක්තිය

බහුවචන

පඨමා

ද්වෙ, දුවෙ

(දෙදෙන)

දුතියා

ද්වෙ, දුවෙ

(දෙදෙන)

තතියා

ද්වීභි, ද්වීහි

(දෙදෙන විසින්)

චතුත්‍ථි

ද්වින්නං

පඤ්චමී

ද්වීභි, ද්වීහි

ඡට්ඨි

ද්වින්නං

සත්තමී

ද්වීසු


57. ති - ශබ්දය

විභක්තිය

පුල්ලිඞ්ග බහුවචන

ඉත්‍ථිලිඞ්ග බහුවචන

නපුංසකලිඞ්ග බහුවචන

පඨමා

තයො

(=තිදෙන)

තිස්සො

(=තිදෙන)

තීණි

(=තිදෙන)

දුතියා

තයො

තිස්සො

තීණි

තතියා

තීභි, තීහි

තීභි, තීහි

තීභි, තීහි

චතුත්‍ථි

තිණ්ණං, තිණ්ණන්නං

තිස්සන්නං

තිණ්ණං, තිණ්ණන්නං

පඤ්චමී

තීභි, තීහි

තීභි, තීහි

තීභි, තීහි

ඡට්ඨි

තිණ්ණං, තිණ්ණන්නං

තිස්සන්නං

තිණ්ණං, තිණ්ණන්නං

සත්තමී

තීසු

තීසු

තීසු


58. චතු - ශබ්දය

විභක්තිය

පුල්ලිඞ්ග බහුවචන

ඉත්‍ථිලිඞ්ග බහුවචන

නපුංසකලිඞ්ග බහුවචන

පඨමා

චත්තාරො, චතුරො

(=සතරදෙන)

චතස්සො

(=සතරදෙන)

චත්තාරි

(=සතරදෙන)

දුතියා

චත්තාරො, චතුරො

චතස්සො

චත්තාරි

තතියා

චතූභි, චතූහි

චතූභි, චතූහි

චතූභි, චතූහි

චතුත්‍ථි

චතුන්නං

චතස්සන්නං

චතුන්නං

පඤ්චමී

චතූභි, චතූහි

චතූභි, චතූහි

චතූභි, චතූහි

ඡට්ඨි

චතුන්නං

චතස්සන්නං

චතුන්නං

සත්තමී

චතූසු

චතූසු

චතූසු


59. පඤ්ච ශබ්දය

ලිඟු තුනෙහිම සමානයි

විභක්තිය

බහුවචන

පඨමා

පඤ්ච

දුතියා

පඤ්ච

තතියා

පඤ්චභි, පඤ්චහි

චතුත්‍ථි

පඤ්චන්නං 

පඤ්චමී

පඤ්චභි, පඤ්චහි

ඡට්ඨි

පඤ්චන්නං 

සත්තමී

පඤ්චසු


60. - ශබ්දය පටන් අට්ඨාරස ශබ්දය අවසන්කොට ඇති ශබ්දයෝ පඤ්ච - ශබ්දය මෙන් වරනැගෙත්. පඨමා - දුතියා දෙක්හි ‘පඤ්ච - ඡ’ යනාදි වශයෙන් අකාරාන්තව සිටීම ද ඉතිරි විභක්ති වලදීත් මුල් ශබ්දය වෙනස්නොවී (පඤ්චෙභි, පඤ්චෙසු) යනාදි ආකාරයට නොපැමිණ සිටීම ද මේ සංඛ්‍යා ශබ්දයන්ට විශේෂ වූ ආකාරයකි. එබැවින් ‘පඤ්ච’ ශබ්දය පටන් ඇති ශබ්දයෝ - සර්‍ව නාමවලට ඇතුළත් නොකරන ලදහ.


61.
එකූනවීසති ශබ්දය පටන් අට්ඨනවුති - ශබ්දය අවසන් කොට ඇති ශබ්දයෝ ස්ත්‍රීලිංග ඒකවචනයෙහි වෙති. ඉකාරාන්ත වූ මේ ශබ්දයෝ ‘භූමි’ ශබ්දයේ ඒකවචන මෙන් වරනැගෙත්. ‘තිංසා - චත්තාළීසා - පඤ්ඤාසා’ යි මේ ශබ්ද තුන ආකාරාන්තව ද සිටී. එවිට වනිතා ශබ්දයේ ඒකවචන මෙන් වරනැගිය යුතු.

එකූනසත’ - ශබ්දයේ පටන් ‘ලක්ඛ’ - ශබ්දය දක්වා නපුංසක ඒකවචනයෙහි වෙත්. “කොටි” - ශබ්දය ස්ත්‍රීලිංග ඒකවචනාන්තයි.


62.
වීසති ශබ්දයෙන් මත්තෙහි වූ සංඛ්‍යා ශබ්දයෝ වෙන් වෙන් වූ කොටස් ප්‍ර‍කාශ කරන කල්හි බහුවචනයෙහි ද යෙදෙත්:-


ද්වෙ වීසතියො   =   විස්සේ කොටස් දෙකක්

තීනි සතානි       =   සීයේ කොටස් තුනක්

චත්තාරි සහස්සානි  =   දාහේ කොටස් හතරක්

යන මොහු උදාහරණ වෙති.

අභ්‍යාසය 23.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. චත්තාරො පුරිසා චතූහි ඵරසූහි චත්තාරි රුක්ඛානි ඡින්දිස්සන්ති.
 2. තා තිස්සො ඉත්‍ථියො ඉමෙහි තීහි මග්ගෙහි තං අටවිං ගන්ත්‍වා තිස්සන්නං කඤ්ඤානං තීනි ඵලානි අදංසු.
 3. එකිස්සං සාලායං සතං පුරිසා, පඤ්ඤාසා ඉත්‍ථියො ච නිසීදිස්සන්ති.
 4. මයං ඉතො නවහි දිවසෙහි[20] පඤ්චහි කුමාරෙහි සද්ධිං කොළම්බනගරං ගමිස්සාම.
 5. පඤ්ච දාසා දසන්නං අස්සානං බහුං තිණං අප්පකං උදකං ච ආහරිංසු.
 6. වීසති පුරිසා දසහි ගොණෙහි චත්තාරි ඛෙත්තානි කසන්ති.
 7. වාණිජො රූපියානං[21] ද්වීහි සතෙහි අට්ඨ අස්සෙ කිණිත්‍වා චතුන්නං ධනවන්තානං වික්කිණි.
 8. තාසං ඡන්නං වනිතානං ඡ භාතරො මහන්තං පබ්බතං ආරුහිත්‍වා ඡ කපයො ආනෙසුං.
 9. තාසං මාතා දස අම්බානි කිණිත්‍වා චතස්සන්නං ධීතරානං දදිස්සති.
 10. ඉදානි ලඞ්කායං පඤ්ච චත්තාළීස - සතසහස්සං මනුස්සා වසන්ති.
 11. තුම්හෙ ඉතො ද්වීහි වස්සෙහි අනුරාධපුරං ගන්ත්‍වා නව දිවසෙ තත්‍ථ වසන්තා මහන්තෙ චෙතියෙ පස්සිස්සථ.
 12. දාසො එකෙන හත්‍ථෙන ද්වෙ නාළිකෙරෙ ඉතරෙන එකං පනසඵලං ච ආනෙති.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. ස්ත්‍රීහු සතර දෙනෙක් අඹගෙඩි[22] අටක් ගෙනවුත් දූවරුන් දෙදෙනකුට දුන්හ.
 2. හෙට මිනිස්සු පස්දෙනෙක් වනයට ගොස් පොරෝ පසකින් ගස් 10 ක් කපන්නාහ.
 3. කුමරියෝ තිදෙනෙක් වැව් තුනකට ගොස් මල් තිසක් ගෙන ආහ.
 4. මේ ශාලාවෙහි මිනිස්සු 500 දෙනෙක් ද 300 ක් ස්ත්‍රීහු ද සිටිත්.
 5. මේ නගරයෙහි පන්දහසක් මිනිස්සු ද දහසක් ගවයෝ ද පන්සියයක් ගෙවල් ද ඇත්තාහ.
 6. කන්‍යාවන් පස්දෙනාගේ සොහොයුරෝ සත්දෙන අර වනයට ගොස් මුවන් අටදෙනෙකුන් මැරූහ.
 7. අපි අවුරුදු නවයක් හා මාස අටක් කොළඹ විසුවෙමු.
 8. පියතෙමේ වස්ත්‍ර‍ තුනක් මිළදී ගෙනවුත් ඔහුගේ දූන් තිදෙනාට දුන්නේය.
 9. මිනිස්සු දසදෙනෙක් ගොනුන් විස්සක් ගෙන කුඹුරු පහක් සීසාත්.
 10. ඇත්තු හැට දෙනෙක් නුවරින් පිටතට ආහ: එයින් තිස්දෙනෙක් වනයට ඇතුළු වූහ.
 11. මා මිළදීගත් අශ්වයන් දොළසගෙන්[23] එකකු අන් මිනිසකුට වික්කෙමි.
 12. දාසයා පොල්ගෙඩි දොළසක් ගෙනවුත් එයින් දහයක් එක්තරා ස්ත්‍රියකට වික්කේය.
 13. වෙළෙන්දෝ තිදෙනෙක් රුපියල් තුන්සියයකින් අසුන් තිදෙනෙකුන් ගත්හ.
 14. පණස් ලක්‍ෂයක් මිනිස්සු ලක්දිව ඇත්තාහ.


පහත පෙනෙන වාක්‍යයන්හි අඩුතැන් සංඛ්‍යාවන් යෙදීමෙන් පිරවියයුතු:-

 1. ...................... ගාවියො ඛෙත්තෙ ආහිණ්ඩන්ති.
 2. මයං ගාමං ගච්ඡන්තා අටවියං ................. මිගෙ පස්සිම්හ.
 3. දස පුරිසා ................... අම්බෙ ඛාදිංසු.
 4. ඉමස්මිං ගාමෙ ..................... ගෙහා සන්ති.
 5. තස්මිං ගාමෙ ..................... මනුස්සා වසන්ති.
 6. මයං ඉතො ................. දිවසෙහි නගරං ගමිස්සාම.
 7. අම්හාකං භාතරො .................... මාසෙහි ගාමං ආගමිස්සන්ති.
 8. කුමාරී .................. පදුමානි ආහරිත්‍වා .................... දාරකානං අදාසි.
 9. ............... දාසා ...................... නාළිකෙරෙ කිණිංසු.
 10. මාතරො ................. ඵලානි ආනෙත්‍වා ....................... ධීතරානං අදංසු.
 11. භගවා ...................... වස්සානි සාවත්‍ථියං වසි.
 12. ........................... පක්ඛිනො රුක්ඛස්ස සාඛාසු නිසීදිංසු.
 13. මය්හං ...................... භාතරො සන්ති.
 14. මයං මග්ගෙ ගච්ඡන්තා ................. අස්සෙ ච ..................... රථෙ ච ......................... ඉත්‍ථියො ච ..................... ගොණෙ ච පස්සිම්හ.
 15. තස්සා ඉත්‍ථියා ....................... පුත්තා ..................... ධීතරො .................... භාතරො ච සන්ති.


63. ක්‍ර‍මසංඛ්‍යා

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පඨම

පළමුවෙනි

දසම

දසවෙනි

දුතිය

දෙවෙනි

එකාදසම

එකොළොස්වෙනි

තතිය

තුන්වෙනි

වීසතිම

විසිවෙනි

චතුත්‍ථ

සතරවෙනි

තිංසතිම

තිස්වෙනි

පඤ්චම

පස්වෙනි

චත්තාළීසතිම

හතලිස්වෙනි

ඡට්ඨ

සවෙනි

සත්තතිම

සැත්තෑවෙනි

සත්තම

සත්වෙනි

අසීතිම

අසූවෙනි

අට්ඨම

අටවෙනි

නවුතිම

අනූවෙනි

නවම

නවවෙනි

සතම

සියවෙනි


මේ ආදීහු තද්ධිතපද වෙති; තුන්ලිඟුවෙහි ම යෙදත්. පුල්ලිංග - නපුංසකලිංගයන්හි අකාරාන්තව ද ඉත්‍ථිලිංගයෙහි ‘පඨමා දුතියා’ ආදි වශයෙන් ඇතැම් පදයෝ ආකාරාන්තව ද ‘චතුත්‍ථි පඤ්චමී’ යනාදි වශයෙන් ඇතැම් පදයෝ ඊකාරාන්තව ද සිටිත්. යන්න අන්තයෙහි ඇති ශබ්දයෝ ඉත්‍ථිලිංගයේදී සත්තමා, සත්තමී යනාදී වශයෙන් දෙයාකාරයෙන් ම සිටිත්.64. ක්‍රියාවිශේෂණ ADVERBS

‘දාරකො සුඛං සයති (=ළමයා සැපසේ නිදයි.) කී කල්හි ‘සුඛං’ යන පදයෙන් නිදීමේ විශේෂයක් ප්‍ර‍කාශ කරනු ලැබේ. එබැවින් ‘සුඛං’ යන්න ක්‍රියාවිශේෂණයකි.

ක්‍රියාවිශේෂණ සියල්ල නපුංසකලිංගයෙහි දුතියා ඒක වචනයෙහි වේයයි පාලිව්‍යාකරණයන්හි දක්වා තිබේ. ඇතැම් නිපාතපද ද ක්‍රියාවිශේෂණ වශයෙන් යෙදෙන බව පෙනේ. ඛිප්පං (=වහා) සනිකං (=හෙමින්) යන මේවා නපුංසක ඒකවචන මෙන් පෙනෙතත් නිපාතපද වෙති.

සහසා (=වහා), ‘පච්ඡතො’ (=පස්සෙන්), ‘පුරතො’ (=ඉදිරියෙන්), ‘පච්ඡා’ (=පසුව), ‘විසුං’ (=වෙන්ව) යන මේ නිපාතයන් ද ක්‍රියාවන් සමග යෙදෙන බැවින් යට කී ඒකවචන ලක්‍ෂණය නැතත් ක්‍රියාවිශේෂණයයි කියයුතුය.

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

සාධුකං

මනාකොට

අභිණ්හං

නිතර

සීඝං

වහා

සමං

සම ලෙස

දුක්ඛං

දුකසේ

විසමං

විසම ලෙස

සනිකං

සෙමින්

විසුං

වෙන්ව

ද්වික්ඛත්තුං

දෙවරක්

එවං

මෙසේ

එකධා

එක් ආකාරයකින්

 

 

අභ්‍යාසය 24.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. ගච්ඡන්තෙසු දසසු පුරිසෙසු සත්තමො වාණිජො හොති.
 2. තස්ස සත්තමා ධීතා අට්ඨමාය එකං වත්‍ථං අදාසි.
 3. චතස්සන්නං යුවතීනං තතියාය භාතා පඤ්ච අස්සෙ ආනෙසි.
 4. මය්හං පිතා සත්තතිමෙ වස්සෙ පඤ්චමෙ මාසෙ කාලමකාසි.
 5. මයං ඉතො ඡට්ඨෙ වස්සෙ චතූහි පුරිසෙහි සද්ධිං දුතියං නගරං ගමිස්සාම.
 6. අට්ඨමො එඩ්වඩ්නාමො භූපති තස්ස පඨමස්ස භාතුනො රජ්ජං දත්‍වා සීහාසනා අපගච්ඡි.
 7. ඡට්ඨො පරක්කමබාහු භූපති පුබ්බෙ ලඞ්කායං ජයවද්ධනපුරෙ රජ්ජං කරි.
 8. ඉමිස්සා පාඨසාලාය අසීතියා සිස්සෙසු පඤ්චවීසතිමො හීයො ගම්භීරෙ උදකෙ පති.
 9. අම්හාකං පිතරො ඉතො පඤ්චමෙ වස්සෙ බහූහි මනුස්සෙහි සද්ධිං අනුරාධපුරං ගමිස්සන්ති.
 10. ද්වීසු පාඨසාලාසු පඨමාය තිසතං සිස්සා උග්ගණ්හන්ති.
 11. ද්වින්නං ධනවන්තානං දුතියො තිංසතියා යාචකානං දානං අදාසි.
 12. නහායන්තීසු පඤ්චසු නාරීසු තතියාය භත්තා ධනවා හොති.
 13. භත්තං පචන්තීනං තිස්සන්නං ඉත්ථීනං දුතියා නහායිතුං ගමිස්සති.
 14. භගවා පඨමං වස්සං බාරාණසියං ඉසිපතනාරාමෙ විහරි.
 15. තදා සො පඤ්චන්නං භික්ඛූනං බහුන්නං මනුස්සානං දෙවානං ච පඨමං ධම්මං දෙසෙසි.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. වෙළෙඳුන් දසදෙන අතුරෙන්[24] පස්වැනියා මැණික මිළ දී ගත්තේය.
 2. සිවුවෙනි ධනවතා මෙයින් තෙවෙනි දිනයේ සියයක් යාචකයන්ට දන් දෙන්නේය.
 3. පාඨශාලා තුනෙන් පළමු වැන්නෙහි අටසියයක් ශිෂ්‍යයෝ ඇත්තාහ.
 4. මාගේ සිවුවැනි සොහොයුරා කොළඹ පස්වැනි වීථියෙහි සවැනි ගෙයි වාසය කරයි.
 5. අපි දෙවැනි වර්‍ෂයේ තෙවැනි මාසයේ සත්වැනිදා නුවර යන්නෙමු.
 6. ඔහුගේ දසවැනි පුත්‍ර‍යා සවැනි මාසයේ විසිපස් වැනිදා මෙහි එන්නේය.
 7. ස්ත්‍රීන් සත්දෙන අතුරෙන් සවෙනි ස්ත්‍රිය රතු වස්ත්‍ර‍යක් ද පස්වෙනි ස්ත්‍රිය නිල් වස්ත්‍ර‍යක් ද හඳියි.
 8. සත්වැනි ඇඩ්වඩ් රජුගේ පුත්‍ර‍ වූ පස්වැනි ජෝජ් රජ මින් අවුරුදු තුනකට පෙර[25] කාලක්‍රියා කෙළේය.
 9. ඉන්පසු ඔහුගේ පළමුවැනි පුත්‍ර‍යා අටවැනි ඇඩ්වඩ් නම් රජ විය.
 10. මම මේ අසුන් අටදෙනාගෙන් දෙවෙනියා රුපියල් දෙසියයකින් ගන්නෙමි.
 11. මේ පාඨශාලාවෙහි අසූවක් ශිෂ්‍යයන් අතුරෙන් විසිවැනියා ඊයේ මළේය.
 12. මාගේ සවැනි සොහොයුරා සිවුවැනියා සමග දසවැනිදා මෙහි එන්නේය.
 13. ඔහුගේ තෙවෙනි සොහොයුරාගේ දෙවෙනි දුව මේ පාඨශාලාවෙහි උගනී.
 14. රාජදේවියගේ පළමුවැනි සොහොයුරිය මෙයින් තුන්මසකින් අනුරාධපුරය බලන්ට යන්නීය.
 15. දුටුගැමුණු රජ[26] සූවිසි හවුරුද්දක් අනුරාධපුරයෙහි රාජ්‍යය කෙළේය.

අභ්‍යාසය 25.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. ඉමෙසං දසන්නං ධනවන්තානං පඤ්චමො සුඛං ජීවති.
 2. අයං දීපි සනිකං ආගන්ත්‍වා සහසා ගාවියා උපරි පති.
 3. අට්ඨන්නං කඤ්ඤානං ඡට්ඨා ගාවිං දළ්හං බන්‍ධිත්‍වා වාපිං නෙසි.
 4. ඉමෙ පඤ්ච දාරකා අභිණ්හං මග්ගෙ ධාවන්තා කීළන්ති.
 5. ඉමෙසු නවසු සිස්සෙසු පඤ්චමො සාධුකං උග්ගණ්හාති.
 6. භික්ඛූ භගවතො සන්තිකං ආගන්ත්‍වා වන්දිත්‍වා එකමන්තං නිසීදිංසු.
 7. සො සෙට්ඨි ධනං පඤ්චධා[27] විභජිත්‍වා පඤ්චන්නං ධීතරානං අදාසි.
 8. තස්ස ඡට්ඨාය ධීතුයා පුත්තො ද්වික්ඛත්තුං ඉමං නගරං ආගච්ඡි.
 9. පඨමං තෙ අස්සා රථං සමං ආකඩ්ඪිංසු, දුතියං සීඝං ධාවිංසු.
 10. මම අට්ඨන්නං භාතරානං චතුත්‍ථො දුක්ඛං වසති.
 11. කථං තෙ චත්තාරො වාණිජා තත්‍ථ වසන්තා භණ්ඩානි වික්කිණන්ති?
 12. සො ධීතරං එවං වත්‍වා සහසා අඤ්ඤං ඨානං ගච්ඡි.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. ඒ ළමයි සදෙන නිතර මෙතැන්හි ක්‍රීඩා කරත්.
 2. මේ ගොවියන් සත්දෙන අතුරෙන් සතරවැන්නා සැපසේ ජීවත් වෙයි.
 3. රජතෙමේ දෙවරක් නුවරින් පිටත අවුත් මේ වැවෙහි නෑවේය.
 4. අශ්වයෝ සමලෙස රථ අදිමින් වහා දුවති.
 5. මේ භික්ෂූන් සත්නම අතුරෙන් තෙවැන්නා මනාසේ සිල් නොරකියි.
 6. ඒ වෙළෙන්දෝ දොළොස්දෙන බුදුන් වෙතට ගොස් ධර්‍මය ඇසීමට එක් පසෙක හිඳගත්හ.
 7. සොරෙක් හදිසියෙන් අවුත් මාගේ කුඩය ගෙන දිව්වේය.
 8. මාගේ මිත්‍ර‍යාගේ පුත්‍ර‍යන් පස්දෙන අතුරෙන් තෙවැනියා දුකසේ ඉගෙන ගනියි.
 9. ඔවුහු හෙමින් ගංඉවුරට ගොස් එහි ඇවිද වෙන්ව හැරී ආහ.[28]
 10. ඔහුගේ සවැනි සොහොයුරාගේ දෙවැනි දුව වහා ඉගෙනගනී.
 11. ගොවිතෙම ගොනෙකු දැඩිලෙස බැඳ කුඹුරට ගෙනගොස් එය සීසෑවේය.
 12. රජතෙම රාජ්‍යය සතර කොටසකට[29] බෙදා පුතුන් සිවුදෙනාට දුන්නේය.


65.
කාරක විස්තරය

පුරිසො රුක්ඛං ඡින්‍දති(=මිනිසා ගස කපයි) කීකල්හි ‘පුරිසො’ යන්න සිඳීමේ ක්‍රියාව කරන්නා බැවින් කර්‍තෘ (=කත්තු) නම් වේ. ‘රුක්ඛං’ යන්න සිඳීම ලබන බැවින් කර්‍ම (කම්ම) නම් වේ. ‘ඡින්‍දති’ යනු පුරුෂයාගේ ක්‍රියාවයි .

මේ කර්‍තෘ කර්‍මාදීන්ට ‘කාරක’ යන නමක් ඇත්තේයි. ඒ වචනයේ අර්‍ථය නම්:- ‘ක්‍රියාව සම්පාදනය කරන්නා’ යනුයි. ඒ අර්‍ථයෙන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන් ගැනෙන්නේ කර්‍තෘ හෙවත්
(1) කර්‍තෘ කාරකයයි.

අප්‍ර‍ධාන වශයෙන්
(2) කර්‍මකාරක
(3) රණකාරක
(4) සම්ප්‍ර‍දානකාරක
(5) අපාදානකාරක
(6) ආධාරකාරක යන පද පස ද ගනු ලැබේ.

මෙහි (1) ක්‍රියාව කරන්නා කර්‍තෘකාරකයෙහි වැටේ. පඨමා විභක්තිය ද තතියා විභක්තිය ද මේ සඳහා යෙදිය හැකියි. කර්‍තෘ පඨමාවෙන් සිටි කල ‘උක්තකර්‍තෘ’ යයි කියනු ලැබේ. තතියාවෙන් සිටිවිට ‘අනුක්තකර්‍තෘ’ යයි කියනු ලැබේ.

(2) කරනු ලබන දෙය කර්‍මකාරකයෙහි වැටේ. දුතියා විභක්තිය ද පඨමා විභක්තිය ද මේ සඳහා යෙදිය හැකියි. කර්‍මය දුතියාවෙන් සිටි කල අනුක්තය යි ද පඨමාවෙන් සිටි කල උක්ත ය යි ද කියනු ලැබේ.

(3) යම් දෙයක් කරණකොටගෙන, යමක උපකාරයෙන් ක්‍රියාව කරනු ලැබේ ද, ඒ දේ කරණකාරකයෙහි වැටේ. (ඵරසුනා ඡින්‍දති) = ‘පොරවෙන් කපයි’ යන තැන ක්‍රියාව සම්පූර්‍ණ කිරීමට පොරොව උපකාර වේ. මේ සඳහා කරණ විභක්තිය යෙදිය යුතුයි.

(4) යමෙකුට දෙනු ලැබේ ද, කැමතිවනු ලැබේ ද, ඒ දෙනු ලබන්නා හෝ කැමතිවනු ලබන්නා සම්ප්‍ර‍දානකාරකයෙහි වැටේ. (භික්ඛූනං චීවරානි දෙන්ති = භික්‍ෂූන්ට සිවුරු දෙත්, යන තැන දීම ලබන්නේ භික්ෂූහුයි. එබැවින් ‘භික්ඛූනං’ යන්න සම්ප්‍ර‍දාන කාරකයෙහි වේ.) මේ සඳහා චතුත්‍ථි විභක්තිය යෙදියයුතු.

(5) යමක් කෙරෙන් වෙන් වේද, භයවේ ද ඒ දේ හෝ පුද්ගලයා අපාදාන කාරකයෙහි වැටේ. ඵලං රුක්ඛම්හා පතති යන තැන වෙන්වීමයි. ‘දාරකා සීහම්හා භායන්ති’ යන තැන භයවීමයි. මේ සඳහා පඤ්චමී විභක්තිය යෙදියයුතු.

(6) යම් දෙයක් ක්‍රියාවගේ පිහිටා සිටීමට ආධාරවේ ද ඒ දෙය ආධාරකාරකයෙහි වැටේ. (‘මනුස්සො භූමියං තිට්ඨති’) යන තැන ‘භූමියං’ යන්න මනුෂ්‍යයාගේ සිටීමට ආධාර වේ. මේ සඳහා සත්තමී විභක්තිය යෙදියයුතු.


පුරිසො ගාමා නික්ඛමිත්‍වා අටවියං ඨත්‍වා හත්‍ථෙසු ඵරසුං ආදාය රුක්ඛං ඡින්‍දති’ (=පුරුෂයා ගමින් නික්ම වනයෙහි සිට අත්වලින් පොරව ගෙන ගස කපයි) යන වාක්‍යයෙහි:

පාලි වචනය

කාරකය

පුරිසො

කර්‍තෘකාරකයෙහියි.

ඵරසුං, රුක්ඛං

කර්‍මකාරකයෙහියි.

හත්‍ථෙහි

කරණකාරකයෙහියි.

ගාමා

අපාදානකාරකයෙහියි.

අටවියං

ආධාරකාරකයෙහියි.


සො භික්ඛූ ගෙහෙ නිසීදාපෙත්‍වා තෙසං චීවරානි දත්‍වා ගෙහා නික්ඛමිත්‍වා රථෙන නගරං අගමාසි” (=හෙතෙම භික්ෂූන් ගෙහි හිඳුවා උන්වහන්සේලාට සිවුරු දී ගෙයින් පිටත්ව රථයෙන් නුවරට ගියේය) යන වාක්‍යයෙහි:

පාලි වචනය

කාරකය

‘සො’

කර්‍තෘකාරකයෙහියි

භික්ඛූ, චීවරානි, නගරං

කර්‍මකාරකයෙහියි.

‘රථෙන’

කරණකාරකයෙහියි.

‘තෙසං’

සම්ප්‍ර‍දානකාරකයෙහියි.

‘ගෙහා’

අපාදානකාරකයෙහියි.

‘ගෙහෙ’

ආධාරකාරකයෙහියි.

ඉතිරිපද පූර්‍වක්‍රියා ද අවසාන ක්‍රියාව ද වෙති.

අභ්‍යාසය 26.

මේ වාක්‍යයන්හි කර්‍තෘ කර්‍ම - ක්‍රියා දැක්විය යුතු:

 1. මය්හං භාතා වාපිං ගච්ඡන්තො එකස්ස රුක්ඛස්ස මූලෙ නිසීදි.
 2. සීහො ධාවිත්‍වා මිගං මාරෙසි.
 3. මාතා දාරකානං භත්තං අදාසි.
 4. අයං පුරිසො එකං වත්‍ථං යාචති.
 5. පිතා පාතො ගෙහා නික්ඛමිත්‍වා වනං අගමාසි.
 6. සුවෙ මයං නගරං ගන්ත්‍වා භණ්ඩානි කිණිස්සාම.
 7. වාණිජා භණ්ඩානි වික්කිණන්තා ගාමෙ ආහිණ්ඩන්ති.
 8. යුවති මාලං පිලන්ධිත්‍වා හසන්තී භුඤ්ජති.
 9. තෙ ගොණෙ ආනෙත්‍වා නදියා නහාපෙන්ති.
 10. පක්ඛිනො රුක්ඛානං සාඛාසු නිසීදිත්‍වා රවන්ති.
 11. හත්‍ථිනො තරූනං සාඛා භඤ්ජිත්‍වා ඛාදිංසු.
 12. කුමාරී පුප්ඵානි ඔචිනිතුං රුක්ඛං ආරුහි.
 13. දාරකා මග්ගෙ ධාවන්තා කීළිංසු.
 14. තදා එකො පුරිසො ආගන්ත්‍වා තෙ පහරි.
 15. දාරකා රොදන්තා ගන්ත්‍වා තෙසං පිතූනං කථෙසුං.


පහත පෙනෙන වාක්‍ය කර්‍තෘපද යොදා පිරවිය යුතු:-

 1. ............................... රුක්ඛං ආරුහිත්‍වා ඵලානි ඔචිනාති.
 2. මග්ගෙ ගච්ඡන්තා ......................... ධාවන්තෙ දාරකෙ ඔලොකෙසුං.
 3. .......................... හත්‍ථී මාරෙත්‍වා ඛාදන්ති.
 4. ....................... තස්සා මාතුයා සන්තිකෙ රොදන්තී අට්ඨාසි.
 5. ....................... ආපණෙසු නිසීදිත්‍වා භණ්ඩානි වික්කිණිස්සන්ති.
 6. ....................... ආපණම්හා වත්‍ථානි කිණිත්‍වා ආනෙථ.
 7. ....................... නහායිත්‍වා ආගන්ත්‍වා භත්තං භුඤ්ජිස්සාමි.
 8. ....................... සුවෙ දිවා දාරූනි ආහරිතුං අටවිං ගමිස්සාමි.
 9. ....................... ගෙහං ගන්ත්‍වා භත්තං පචාහි.
 10. අම්හාකං .................... තත්‍ථ කම්මං කරොන්තා වසන්ති.
 11. ......................... පුප්ඵානි ඔචිනිත්‍වා විහාරං ගමිස්සන්ති.
 12. තුය්හං ...................... දාරකං හත්‍ථෙන ආදාය හසන්තී අට්ඨාසි.

ක්‍රියා - කාරකපද සම්බන්ධය

66. යම්කිසි වාක්‍යයක කර්‍තෘ ඒකවචනයෙන් සිටී නම් ක්‍රියාව ද ඒකවචනයෙන් සිටියයුතු: කර්‍තෘපදය බහුවචනයෙන් සිටී නම් ක්‍රියාව ද බහුවචන වියයුතු: ඒ දෙතැන්හි කර්‍මය ඒකවචනයෙන් හෝ බහුවචනයෙන් සිටීමට බාධාවෙක් නැත.


67.
කර්‍තෘ හා සම්බන්ධ වූ වි ශේෂණ පදයක් වේ නම් එය කර්‍තෘපදය හා ලිඞ්ගයෙන් ද විභක්තියෙන් ද වචනයෙන් ද සමාන විය යුතුය. කර්‍මයට අයිති විශේෂණයක් වේ නම් එය කර්‍මපදයේ ලිඞ්ග විභක්ති වචනවලින් යුක්ත වියයුතු. ක්‍රියා විශේෂණය බොහෝසේ නපුංසකලිඟු ඒකවචනයෙන් සිටී. එය නිපාතයක් ද විය හැක. (51, 52, 54 යන අංකයන් ද බැලියයුතු.)

උදාහරණ:

1. “පුරිසො රුක්ඛං ඡින්‍දති” යන තැන කර්‍තෘපදයත් ක්‍රියා පදයත් ඒකවචනයෙන් සිටිත්. කර්‍තෘපදය “පුරිසා” වී නම් ක්‍රියාව ද “ඡින්‍දන්ති” යි බහුවචනයෙන් සිටිය යුතුය. නමුත් “පුරිසො රුක්ඛෙ ඡින්‍දති” යි හෝ “පුරිසා රුක්ඛං ඡින්‍දන්ති” යි හෝ කර්‍මය කැමති සංඛ්‍යාවකින් [1] යෙදිය හැකිය.

2. බලවා පුරිසො මහන්තං රුක්ඛං ඵරසුනා සනිකං ඡින්‍දති යන තැන “බලවා” යන්න පුරුෂයාගේ විශේෂණයක් බැවින් පුල්ලිංගයෙන් ද ඒකවචනයෙන් හා ප්‍ර‍ථමා විභක්තියෙන් ද සිටී; “මහන්තං” යන්න වෘක්‍ෂයාගේ විශේෂණයක් බැවින් කර්‍මයට අයත් ලිංග විභක්ති සංඛ්‍යාවන් ගනී. “සනිකං” යන්න ක්‍රියාව කරන ආකාරය දක්වන බැවින් ක්‍රියාවිශේෂණයයි. “එරසුනා” (=පොරොවෙන්) යන්න ක්‍රියානිෂ්පාදනයට උපකාර වූ දෙයක් දක්වයි; එය ක්‍රියාවිස්තාරයෙහි ඇතුළත් කළයුතුය.

(22 වැනි අභ්‍යාසය බැලීමෙන් විශේෂණපදයන් කර්‍තෘ - කර්‍මයන්ගේ ලිංග - විභක්ති - සංඛ්‍යා ගෙන තිබෙන ආකාරය පැහැදිලි වේ.)


68.
එක් කර්‍තෘපදයකට හෝ කර්‍මපදයකට විශේෂණපද එකකට වැඩියෙන් යොදත හැකිය. එක් ක්‍රියාවකට සම්බන්ධවන විස්තාර පද ද බොහෝ විය හැකිය.

“ධනවා බලවා පඤ්ඤවා පුරිසො මහන්තං දස්සනීයං ගෙහං කිණාති” යන වාක්‍යයෙහි ‘පුරිසො’ යන්නට විශේෂණ පද තුනක් ද ‘ගෙහං’ යන කර්‍මපදයට විශේෂණ දෙකක් ද වෙති.

අභ්‍යාසය 27.

පහත පෙනෙන වාක්‍යයන්හි කර්‍තෘ කර්‍මාදීන්ට විශේෂණ පද එක බැගින් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ යෙදිය යුතු:-

 1. පුරිසො රුක්ඛං ඡින්‍දති.
 2. ගොණා තිණං ඛාදන්ති.
 3. භූපති නගරං මාපෙති (=මවයි, සාදවයි.)
 4. පක්ඛිනො රුක්ඛෙ නිසීදන්ති.
 5. පිතා වනං ගමිස්සති.
 6. කස්සකා ඛෙත්තං කසිංසු.
 7. භික්ඛවො ධම්මං දෙසෙසුං.
 8. මයං අනුරාධපුරං ගමිස්සාම.
 9. වනිතායො පදුමානි ආහරන්ති.
 10. භාතුනො පුත්තො උග්ගණ්හාති.
 11. ධීතරො නදියං නහායන්ති.
 12. භාතා උය්‍යානං ගච්ඡති.
 13. සීහා වනෙ මිගෙ මාරෙන්ති.
 14. කඤ්ඤායො චෙතියං වන්‍දන්ති.

සෙත - රත්තාදි ගුණනාම ද එක-ද්වි ආදි සංඛ්‍යානාම සර්‍ව නාම ද ක්‍ර‍ම සංඛ්‍යා ශබ්ද ද මිශ්‍ර‍ක්‍රියාපද ද ඡට්ඨි විභක්තියෙන් යුත් පද ද විශේෂණ වශයෙන් යෙදිය හැකි බව සැලකියයුතු:

“ගමෙන් පිටත කුඹුරෙහි ගොනා සිටියේය.”

යන වාක්‍යයෙහි මුල්පද තුන ම ක්‍රියාපද විස්තාරයට ඇතුළත් වෙති. (ක්‍රියාවිශේෂණ ක්‍රියාවිස්තාර දෙකේ මඳ වෙනසක් තිබේ. එය පසුව විස්තර වෙනවා ඇත.) එබැවින් වාක්‍යයක් විශාල කිරීමේදී කරණ - අවධි - ආධාර විභක්තිවලින් යුත් වචන ද යොදන්නට පුරුදු කළයුතු.

කර්‍මකාරක ක්‍රියා PASSIVE VOICE

69.  කර්‍තෘකාරකයෙහි කර්‍තෘ උක්ත වෙයි. එහි කර්‍තෘ ප්‍ර‍ථමා විභක්තියෙන් සිටී. කර්‍මය කර්‍ම විභක්තියෙන් හෙවත් දුතියාවෙන් සිටියි.

මීට ඉහතින් දක්වන ලද සියලු වාක්‍යයෝ කර්‍තෘ කාරකයෙහි ම වූ හ.

කර්‍මකාරකයෙහි කර්‍මය උක්ත වෙයි. එබැවින් එහි කර්‍මය ප්‍ර‍ථමා විභක්තියෙන් සිටී. කර්‍තෘ තෙම කර්‍තෘ විභක්තියෙන් හෙවත් තතියාවෙන් සිටී.

“දාසො ඔදනං පචති” යන කර්‍තෘකාරක වාක්‍යය කර්‍ම කාරකයට පෙරළුෑ විට දාසෙන ඔදනො පච්චති (=දාසයා විසින් බතතෙම පිසනු ලැබේ) යි සිටී. එහි ‘දාසෙන’ යන්න අනුක්ත කර්‍තෘ යි. ‘ඔදනො’ උක්තකර්‍මයයි. එය පඨමාවෙන් සිටී. ‘පච්චති’ යන්න කර්‍මකාරකයෙහි පඨම පුරිස - ඒකවචනයයි. කර්‍මකාරකයෙහි කර්‍මය ප්‍ර‍ධාන බැවින් කර්‍මපදයට අයත් සංඛ්‍යාව හෙවත් ඒක වචනය හෝ බහුවචනය ක්‍රියාවට ද ලැබේ. “දාසෙහි ඔදනො පච්චති” යි කර්‍තෘපදය බහුවචනයෙන් සිටියත් මෙහිදී ක්‍රියාව එය නො සලකා කර්‍මපදය බලාගෙන ඒකවචනයෙන් සිටී.


70.
  වර්‍තමාන කාලයෙහි පච - ධාතුවගේ රූප මෙසේයි:

පුරුෂය

වචනය

අනුක්ත කර්තෘ

උක්ත කර්මය

ක්‍රියාව

පඨම පුරිස

එක වචන

(තෙන, තයා, මයා....)

(සො ඔදනො)

පච්චති

බහු වචන

(තෙන, තයා, මයා....)

(තෙ ඔදනා)

පච්චන්ති

මජ්ඣිම පුරිස

එක වචන

(තෙන, තයා, මයා....)

(ත්‍වං ඔදනො) 

පච්චසි

බහු වචන

(තෙන, තයා, මයා....)

(තුම්හෙ ඔදනා)

පච්චථ.

උත්තම පුරිස

එක වචන

(තෙන, තයා, මයා....)

(අහං ඔදනො)

පච්චාමි

බහු වචන

(තෙන, තයා, මයා....)

(මයං ඔදනා)

පච්චාම.

අර්‍ථ:-

පුරුෂය

වචනය

අනුක්ත කර්තෘ

උක්ත කර්මය

ක්‍රියාව

පඨම පුරිස

එක වචන

(ඔහු විසින්, නුඹ විසින්, මා විසින්....)

(ඒ බතතෙම)

පිසනු ලැබේ.

බහු වචන

(ඔහු විසින්, නුඹ විසින්, මා විසින්....)

(ඒ බත් තුමූ)

පිසනු ලැබෙත්.

මජ්ඣිම පුරිස

එක වචන

(ඔහු විසින්, නුඹ විසින්, මා විසින්....)

(බත වූ තෝ)

පිසනු ලැබෙහි.

බහු වචන

(ඔහු විසින්, නුඹ විසින්, මා විසින්....)

(බත් වූ තොපි)

පිසනු ලැබෙහු.

උත්තම පුරිස

එක වචන

(ඔහු විසින්, නුඹ විසින්, මා විසින්....)

(බත වූ මම)

පිසනු ලැබෙමි.

බහු වචන

(ඔහු විසින්, නුඹ විසින්, මා විසින්....)

(බත් වූ අපි)

පිසනු ලැබෙමු.සංලක්‍ෂ්‍යය:

මෙහි ‘සො ඔදනො’ යනාදීහු කර්‍මපද වෙති. මේ ක්‍රියාපද සයට ම ‘දාසයා විසින්’ කියා හෝ ‘දාසයන් විසින්’ කියා හෝ ‘උඹ විසින්’ කියා හෝ ‘මා විසින්’ ‘අප විසින්’ ‘තොප විසින්’ කියා හෝ ‘අරක්කැමියන් විසින්’ කියා හෝ තතියාවෙහිවූ අන්කිසි වචනයක් හෝ කර්‍තෘ වශයෙන් යෙදිය හැක. කර්‍තෘ ඒකවචනයෙන් සිටියත් බහුවචනයෙන් සිටියත් පඨම පුරිසාදි කොයි පුරුෂයෙන් සිටියත් මෙහිදී ක්‍රියාව ඒ ගැන නොසලකා කර්‍මයාගේ ඒක-බහුවචනය ද පුරුෂය ද ගනී.


71.
කර්‍මකාරක ක්‍රියා සම්පාදනය කරනු ලබන්නේ ධාතුවටත් විභක්ති ප්‍ර‍ත්‍යයටත් අතරෙහි - ප්‍ර‍ත්‍යයක් යෙදීමෙනි. ඒ - ප්‍ර‍ත්‍යය යෙදෙනවිට බොහෝසේ ඊට මුලින් - කාරයක් ද යෙදේ.

මේ - ප්‍ර‍ත්‍යය නොයෙක්විට ධාත්‍වන්තයෙහි තිබෙන ව්‍යඤ්ජනය හා සමාන රූපයට පැමිණේ. ‘පච + ය + ති’ යි තිබුණු තැන ධාත්‍වන්ත අකාරය ලොප්වී ‘පච්‍යති’ යි සිටිවිට යකාරයට චකාරවීමෙන් පච්චති යි සෑදේ. එසේ පූර්‍වරූපයට නො පැමිණ පචීයති ආදී වශයෙන් ද පද සෑදෙති.


72.
- ප්‍ර‍ත්‍යය විකාරයට නො පැමිණ සෑදෙන කර්‍මකාරක පදයන්ට උදාහරණ මෙසේයි:-


ප පූර්‍ව හර ධාතුව

පුරුෂය

වචනය

අනුක්ත කර්තෘ

උක්ත කර්මය

ක්‍රියාව

පඨම පුරිස

එක වචන

(චොරෙන)

(සො)

පහරීයති

බහු වචන

(චොරෙන)

(තෙ)

පහරීයන්ති

මජ්ඣිම පුරිස

එක වචන

(චොරෙන)

(ත්‍වං)

පහරීයසි

බහු වචන

(චොරෙන)

(තුම්හෙ)

පහරීයථ

උත්තම පුරිස

එක වචන

(චොරෙන)

(අහං)

පහරීයාමි

බහු වචන

(චොරෙන)

(මයං)

පහරීයාම


අර්‍ථ:-

පුරුෂය

වචනය

අනුක්ත කර්තෘ

උක්ත කර්මය

ක්‍රියාව

පඨම පුරිස

එක වචන

(සොරා විසින්)

(හෙතෙම)

ගසනු ලැබේ.

බහු වචන

(සොරා විසින්)

(ඔවුහු)

ගසනු ලැබෙත්

මජ්ඣිම පුරිස

එක වචන

(සොරා විසින්)

(තෝ)

ගසනු ලැබෙහි

බහු වචන

(සොරා විසින්)

(තෙපි)

ගසනු ලැබෙහු

උත්තම පුරිස

එක වචන

(සොරා විසින්)

(මම)

ගසනු ලැබෙමි

බහු වචන

(සොරා විසින්)

(අපි)

ගසනු ලැබෙමු

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

කරීයති

කරනු ලැබේ,

 සාදනු ලැබේ

දීයති

දෙනු ලැබේ

කසීයති

සීසානු ලැබේ

මාරීයති

මරනු ලැබේ

ගණ්හීයති

ගනු ලැබේ

භාසීයති

කියනු ලැබේ

හරීයති

ගෙනයනු ලැබේ

ධොවීයති

සෝදනු ලැබේ

ආහරීයති

ගෙනෙනු ලැබේ

දෙසීයති

දෙසනු ලැබේ

කිණීයති

මිළට ගනු ලැබේ

වන්දීයති

වඳිනු ලැබේ

වික්කිණීයති

විකුණනු ලැබේ

රක්ඛීයති

රකිනු ලැබ‍ෙ

භුඤ්ජීයති

අනුභවකරනු ලැබේ

ආකඩ්ඪීයති

අදිනු ලැබේ

බන්ධීයති

බඳිනු ලැබේ.

 

 

මේ ආදීහු පහරීයති යන්න මෙන් වරනැගෙත්.

අභ්‍යාසය 28.

සිංහලට නැගියයුතු:-

 1. කඤ්ඤාය ඔදනො පචීයති.
 2. ගොණා දාසෙහි පහරීයන්ති.
 3. ත්‍වං බලිනා පුරිසෙන ආකඩ්ඪීයසි.
 4. මයං අම්හාකං අරීහි මාරීයාම.
 5. තෙ මිගා තාය දාසියා බන්ධීයන්ති.
 6. ඉමිනා වඩ්ඪකිනා[30] ඉමස්මිං ගාමෙ බහූනි ගෙහානි කරීයන්ති.
 7. තුම්හෙ තස්මිං ගාමෙ මනුස්සෙහි බන්ධීයථ.
 8. අම්හාකං භණ්ඩානි තෙසං දාසෙහි ගාමං හරීයන්ති.
 9. අට්ඨහි වාණිජෙහි චත්තාරො අස්සා නගරං ආහරීයන්ති.
 10. මයං අම්හාකං ධීතරෙහි නත්තාරෙහි ච වන්දීයාම.
 11. තං මහන්තං ඛෙත්තං පඤ්චහි කස්සකෙහි කසීයති.
 12. වනිතාය බහූනි වත්‍ථානි තස්සං පොක්ඛරණියං ධොවීයන්ති.
 13. සෙට්ඨිනා බහුන්නං යාචකානං දානං දීයති.
 14. තස්මිං ආරාමෙ වසන්තෙහි භික්ඛූහි සීලං රක්ඛීයති.
 15. ඡහි භික්ඛූහි පඤ්ච සතානං මනුස්සානං ධම්මො දෙසීයති.
 16. පඤ්ඤාසාය මනුස්සෙහි තම්හා ආපණා බහූනි භණ්ඩානි කිණීයන්ති.
 17. දසහි වනිතාහි අම්බානං ද්විසතං වික්කිණීයති.
 18. දාසියා පක්කො ඔදනො ගහපතිනා භුඤ්ජීයති.

 

පාලියට නැගියයුතු:-

 1. මව විසින් පුත්‍රතෙම අත්වලින් ගනු ලැබේ.
 2. බුදුරදුන් විසින් දෙවියන්ට ද මිනිසුන්ට ද ධර්‍මය දෙසන ලදි.
 3. දාසයන් විසින් දික් ලණුවලින් දෙන්නු බඳින ලදහ.
 4. මේ ගෙය වඩුවන් අටදෙනෙකුන් විසින් සාදන ලදී.
 5. ඒ වනයේ දිවියන් දෙදෙනකුන් විසින් දෙන්නු නවදෙනෙක් මරන ලදහ.
 6. බලවත් මිනිසුන් විසින් තෝ කුඹුරට අදිනු ලැබෙහි.
 7. ධනවතුන් දෙදෙන විසින් කලු අශ්වයෝ දෙදෙනෙක් මිළට ගන්නා ලදහ.
 8. තෙපි මිනිසුන් සිවු දෙනෙකුන් විසින් පහරදෙනු ලැබෙව්.
 9. ඒ වෙළඳුන් දෙදෙන විසින් මේ ගම්හිදී බඩු විකුණන ලදහ.
 10. ළමයා ඔහුගේ මව විසින් වෙදකු වෙත ගෙනයන ලදී.
 11. මේ විහාරයෙහි භික්‍ෂූන් විසින් මේ ගමේ මිනිසුන්ට ධර්‍මය දෙසන ලදී.
 12. දාසිය විසින් පිසන ලද බත ඇගේ පුතුන් හා සොහොයුරන් විසින් අනුභවකරන ලදී.
 13. ඒ ස්ත්‍රීන් විසින් මේ වැවෙහි බොහෝ රතු රෙදි සෝදනු ලැබෙත්.
 14. උස් ස්ත්‍රීන් සදෙනෙකු විසින් අඹගෙඩි තුන්සියයක් විකුණන ලදි.
 15. මේ කුඹුරෙහි සියලු තණකොළ ගොනුන් අටදෙනෙකුන් හා දෙනුන් සිවුදෙනෙකුන් විසින් කනලදී.
 16. බුදුරද මේ දිවයිනේ බොහෝ දෙනෙකුන් විසින් වඳිනු ලැබේ.
 17. ගොවියන් දොළොස් දෙනෙකුන් හා ගවයන් අටදෙනෙකුන් විසින් කුඹුරු දෙකක් සීසානු ලැබේ.
 18. මග යන මිනිසාගේ පුත්‍ර‍යා බලවත් මිනිසුන් විසින් පහර දෙනු ලැබීය.73. කර්‍මකාරකයෙහි සිද්ධ වූ කිතක (නාම) පද

කර්ම කාරකයෙහි ක්‍රියා පමණක් නොව නාම පද ද සිද්ධ වෙති. ඒවා කිතක පදයන්හි ඇතුළත් වෙති. ඒවා සිද්ධ වන ආකාරය දෙවෙනි පොතෙහි දැක්වේ. මෙහි උදාහරණ ස්වල්පයක් දක්වනු ලැබේ.

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

භුත්ත

අනුභවකළ

දට්ඨ

ඩසිනලද

පක්ක

පිසනලද, පිසූ

ඛාදිත

කනලද

වුත්ත

කී, කියනලද

හට

ගෙනයනලද

වන්‍දිත

වඳිනලද

ආහට

ගෙනෙනලද

පූජිත

පුදනලද

නීත

ගෙනයනලද

භින්න

බිඳුණු, බිඳිනලද

පහට

ගසනලද, පහරදෙනලද

සුත

අසනලද, ඇසූ

ඤාත

දන්නාලද, දත්

දින්න

දෙනලද, දුන්

ඡින්න

කපනලද, කැපූ


මේ දැක්වූ සියලු පද අතීතාර්‍ථයෙහි වෙති. වර්‍තමානාර්‍ථයෙහි කර්‍ම කාරකයෙහි සිද්ධපද නම්:-

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

භුඤ්ජියමාන

අනුභව කරනු ලබන

ආහරීයමාන

ගෙනඑනු ලබන

නීයමාන

ගෙනයනු ලබන

පහරියමාන

පහරදෙනු ලබන

වුච්චමාන

කියනු ලබන

පච්චමාන

පිසනු ලබන

වන්දියමාන

වඳිනු ලබන

දීයමාන

දෙනු ලබන ආදියයි.

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

වන්දිතබ්බ

වැන්දයුතු

කාතබ්බ

කළයුතු

පචිතබ්බ

පිසියයුතු

භුඤ්ජිතබ්බ

අනුභව කළ යුතු

දාතබ්බ

දියයුතු

හරිතබ්බ

ගෙනයායුතු

දෙසෙතබ්බ

දෙසියයුතු

ඡින්දිතබ්බ

කැපියයුතු

ආදිය කර්මකාරකයෙහි සිදු වූ කාලත්‍ර‍යම ප්‍ර‍කාශ කරන කිතක පදයෝයි.

අභ්‍යාසය 29.

සිංහලට නැගියයුතු:-

 1. කඤ්ඤාය පචිතං භත්තං සුනඛෙන භුත්තං හොති.
 2. පුරිසෙන ඡින්දියමානො රුක්ඛො ගෙහස්ස උපරි පතිස්සති.
 3. වනිතාය භුඤ්ජියමානො ආහාරො යාචකස්ස’පි දාතබ්බො.
 4. පුත්තෙහි ධීතරෙහි ච මාතරො පිතරො ච වන්දිතා පූජිතා ච හොන්ති.
 5. සබ්බෙහි බුද්ධො වන්දිතබ්බො පූජෙතබ්බො ච හොති.
 6. චොරෙහි හටා අස්සා සාමිකෙහි පුන ආහටා හොන්ති.
 7. සාරථිනා පහරියමානො අස්සො සීඝං ධාවති.
 8. තුම්හෙහි දානානි දාතබ්බානි, සීලානි රක්ඛිතබ්බානි, පුඤ්ඤානි කාතබ්බානි (හොන්ති)
 9. මයා දීයමානං භුඤ්ජිතුං බහූ යාචකා ආගතා.
 10. වනිතා ධොවිතබ්බානි වත්‍ථානි ආදාය නදිං ගතා (හොති)
 11. යුවතියො මාතුයා වුත්තං කථං සුත්‍වා කඤ්ඤාය නීයමානානි පුප්ඵානි න ගණ්හිංසු.
 12. අම්හෙහි දින්නානි වත්‍ථානි භික්ඛූහි නීතානි හොන්ති.
 13. හීයො අහිනා දට්ඨො බාලො වෙජ්ජස්ස සන්තිකං නීතො හොති.
 14. භික්ඛූහි ධම්මො දෙසෙතබ්බො මනුස්සෙහි සුණිතබ්බො ච හොති.

 

පාලියට නැගියයුතු:-

 1. ළමයා විසින් කනලද ගෙඩිය අනිකකුට නො දිය යුතුය.
 2. ගොවියන් සිවුදෙනෙකුන් විසින් ඔවුන්ගේ ගොනුන් සමග කෙත සීසෑයුතුය.
 3. සතුරකු විසින් පහරදෙනු ලැබූ මිනිසා කළයුතු දෙයක් නො දැන කුඹුර සරස දිව්වේය.
 4. ධනවත් වෙළඳා විසින් දෙනු ලබන දානය ලබාගැනීමට බොහෝ යාචකයෝ ආහ.
 5. තොපගේ මවුපියවරු[31] තොප විසින් වැන්ද යුත්තෝ ද පිදිය යුත්තෝ ද වෙති.
 6. ගුරුවරයා කී දෙය ඇසූ ශිෂ්‍යයෝ කියයුත්තක් නොදැක්කාහ.
 7. වෙළඳුන් විසින් ගෙනයනලද අශ්වයෝ ඊයේ විකුණන ලදහ.
 8. දාසයා විසින් ගසනු ලැබූ ගොනා වහා කුඹුරට දිව්වේය.
 9. අප විසින් සිල් රැක්ක යුතුය, දන් දිය යුතුය, ධර්‍මය ඇසිය යුතුය.
 10. අපේ මිතුරන් විසින් බොහෝ සුදු වස්ත්‍ර‍ සේදිය යුතු වෙති.
 11. උයනෙහි කැපියයුතු වූ බොහෝ ගස් ඒ මිනිසුන් විසින් කපනු ලැබෙත්.
 12. ඔවුන් විසින් කපනලද ගස් ඇතුන් විසින් අදිනු ලැබෙත්.
 13. අප විසින් පිසනලද බත කුඹුරෙහි සිටින්නන්ට ගෙන යායුතුය.
 14. ගමට ගිය වෙළඳුන්ට අනුභව කළ යුතු ආහාරයක් නො ලැබිණි.


සංලක්‍ෂ්‍යය:

‘බුද්ධෙන ධම්මො දෙසිතො’

(බුදුන් විසින් ධර්‍මය දේශනා කරන ලදී.)

යන වාක්‍යය සම්පූර්‍ණ වාක්‍යයක් සේ පෙනෙතත් පරීක්‍ෂණය කරන්නකුට මෙහි ක්‍රියා පදයක් නැති බව පෙනේ. ‘දෙසිතො’ යන්න ක්‍රියාපදයක් නොව නාම පදයකි. එබැවින් මේ අඩුව පිරවීම සඳහා අප විසින් ‘දෙසිතො හොති’ (=දෙසන ලද්දේ වේ) ‘දෙසිතො අහොසි’ (=දෙසන ලද්දේ විය) යි ක්‍රියා පදයක් යෙදිය යුතුයි. නමුත් බොහෝ තැන්හි මේ ක්‍රියාපදය නො යොදා අතීතකාලික කිතකපදය පමණක් යොදන ලද වාක්‍යයෝ දක්නා ලැබෙත්. එ තැන්හි ක්‍රියාපද ආධ්‍යාහාර කොට (ගෙනැවිත් දමා) අර්‍ථ දතයුතුයි.74. කාරිත හෙවත් හෙත්වර්ථපද

‘කරවයි, පිසවයි’ ආදියෙහි පෙනෙන අන්‍යයකු ලවා කරවීම කාරිත නම් වේ.

ධාතුවටත් විභක්ති ප්‍ර‍ත්‍යයටත් අතරෙහි එ - අය - ආපෙ - ආපය යන කොටස්වලින් එකක් යොදා ධාතුවේ මුලින්ම තිබෙන (බැඳි අකුරකට පූර්‍ව නො වූ) ස්වරයට වෘද්ධිකිරීමෙන් කාරිතපද සෑදිය යුතුය. ‘කරොති’ යන ශුද්ධක්‍රියාපදයෙන් කාරෙති, කාරයති, කාරාපෙති, කාරාපයති යි කාරිතපද සතරක් සෑදෙති, ඒ සතරෙන්ම “කරවයි” යන අර්ථය කියවේ.

තවත් උදාහරණ:-

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාචෙති

පිසවයි

දාපෙති

දෙවයි

නහාපෙති

නාවයි

ගණ්හාපෙති

ගන්වයි

භොජෙති

අනුභව කරවයි

ආහාරාපෙති

ගෙන්වයි

නිසීදාපෙති

හිඳුවයි

හරාපෙති

ඉවත් කරවයි, ගෙණයන්නට සලස්වයි

සයාපෙති

නිදිකරවයි

 


75. මේ පොතේ 13 වෙනි අංකයෙහි දැක්වූ පාලෙති ආදී චුරාදිගණික ක්‍රියාපද කාරෙති ආදි කාරිත පදයන්ට සමානව පෙනෙත්. එ - අය දෙක යෙදී තිබෙතත් ඒවා කාරිත නොවෙති. ඒ පදයන්ගේ කාරිතපද සෑදිය යුත්තේ ආපෙ, ආපය දෙක පමණක් යෙදීමෙනි.

උදාහරණ:-

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

චොරාපෙති, චොරාපයති

සොරකම් කරවයි

මාරාපෙති, මාරාපයති

මරවයි

දෙසාපෙති, දෙසාපයති

දේශනා කරවයි

පාතාපෙති, පාතාපයති

හෙළවයි

ඨපාපෙති, ඨපාපයති

තබ්බවයි

යොජාපෙති, යොජාපයති

යොදවයි

අභ්‍යාසය 30.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. සෙට්ඨී වඩ්ඪකිං ගෙහානි කාරාපෙති.
 2. මාතා දාරකං පොක්ඛරණිං නෙත්‍වා නහාපෙස්සති.
 3. අම්හාකං පිතරො විහාරං ගන්ත්වා භික්ඛූ භොජාපෙසුං.
 4. තා වනිතායො දාසියා භත්තං පචාපෙන්ති.
 5. පාපකාරිනො පුරිසා අත්තනො දාසෙහි බහූ[32] මිගෙ මාරාපෙන්ති.
 6. ගහපතයො පුරිසෙහි දාරකෙ ගණ්හාපෙන්ති.
 7. ගරු බහූ සිස්සෙ ධම්මං උග්ගණ්හාපෙති.
 8. අධිපති දාසෙහි උය්‍යානෙ බහූ රුක්ඛෙ ඡින්දාපෙති.
 9. අහං තාභි කඤ්ඤාහි ආපණම්හා භණ්ඩානි ආහරාපෙස්සාමි.
 10. තුම්හෙ භාතරෙහි කපයො ගාමං හරාපෙථ.
 11. මයං තෙහි දසහි කස්සකෙහි චත්තාරි ඛෙත්තානි කසාපෙස්සාම.
 12. මාතා පුත්තං පීඨෙ නිසීදාපෙත්වා[34] තණ්ඩුලෙ[35] ආහරාපෙසි.

 

පාලියට නැගියයුතු:-

 1. පව්කාරයා ඔහුගේ සොහොයුරන් ලවා පක්ෂීන් මරවයි.
 2. ධනවත්තු ඔවුන්ගේ පුතුන් ලවා දන් දෙවත්.
 3. රජතෙමේ වඩුවන් ලවා විශාල වූ ගෙවල් පසක් සාදවයි.
 4. රථාචාර්‍ය්‍යයා දාසයන් ලවා අසුන් දෙදෙනෙකුන් රථය සමීපයට ගෙන්වීය.
 5. ඒ ස්ත්‍රීහු ඈලාගේ දූවරුන් ලවා ආගන්තුකයන්ට බත් පිසවූහ.
 6. වඩු තෙම කම්කරුවන් ලවා බොහෝ බඩු සාදවයි.
 7. අධිපති තෙමේ මිනිසුන් ලවා වනයෙහි බොහෝ උස් ගස් කප්පවයි.
 8. ඔවුහු ගොනුන් විසි දෙනෙකුන් හා මිනිසුන් පස්දෙනෙකුන් ලවා කුඹුර සීසාවන්නාහ.
 9. මම මාගේ පුත්‍ර‍යන්ට ආහාර අනුභව කරවමි.
 10. අපි අපගේ දාසයන් බඩු ගෙනෙන්ට නුවරට යවන්නෙමු.[36]
 11. ඔවුහු කුඹුරට ගොස් දෙනුන්ට තණ කවත්.
 12. අධිපතියා භික්ෂූන් ලවා විහාරයන්හි ධර්මය දේශනා කරවයි.76. පඤ්චමියගේ අර්ථයෙහි තො - ප්‍ර‍ත්‍යය

කෙරෙන්’ යන අර්‍ථය ප්‍ර‍කාශ කිරීම සඳහා බොහෝ ශබ්දයන් කෙරෙන් තො - ප්‍ර‍ත්‍යය යොදනු ලැබේ. පඤ්චමියගේ ඒකවචන බහුවචන දෙක්හිම එය යෙදේ. ඒ ප්‍ර‍ත්‍යයෙන් යුත් පද නිපාත සංඛ්‍යාවට වැටෙත්.

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පුරිසතො

පුරුෂයා කෙරෙන්, පුරුෂයන් කෙරෙන්

රුක්ඛතො

ගස හෝ ගස් කෙරෙන්

ගාමතො

ගමෙන්

ගෙහතො

ගෙයින්

නගරතො

නුවරින්

මාතිතො

මව කෙරෙන්

චොරතො

සොරා කෙරෙන්

අග්ගිතො

ගින්නෙන්

සබ්බතො

සියල්ල කෙරෙන්

පිතිතො

පියා කෙරෙන්


77. කර්මකාරකයෙහි සිද්ධ වූ කිතකපද මින් පෙර දක්වන ලදහ. කර්‍තෘ කාරකයෙහි සිද්ධවන කිතක පද ද ඇත්තාහ. එයින් ස්වල්පයක් මෙහි දැක්වේ.

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

ගත

ගිය; ගියාවූ

ඨිත

සිටි

ආගත

ආ; ආවාවූ

නිසින්න

හුන්

මත

මළාවූ

වුත්‍ථ

විසූ

භූත

වූ; සිදු වූ

කුද්ධ

කිපි, කිපුණු

සුත්ත

නිදාගත්

තිණ්ණ

එතර වූ

ඔතිණ්ණ

බැස්සා වූ

ආරුළ්හ

නැඟි; නැඟුණු

නහාත

නෑ; නෑවා වූ

 

 

අභ්‍යාසය 31.

සිංහලට නැගියයුතු:-

 1. හීයො අරඤ්ඤං ගතො පුරිසො අහිනා දට්ඨො මරි.
 2. රුක්ඛතො ඔතිණ්ණා පක්ඛී දාරකෙන මාරිතා හොන්ති.
 3. ගාමතො නික්ඛන්තා[37] ගාවියො ඛෙත්තෙ තිණං ඛාදිත්‍වා වාපිතො ජලං පිවිස්සන්ති.
 4. වාණිජෙහි නගරතො ආහටානි භණ්ඩානි ඉමෙසු ගාමෙසු මනුස්සෙහි කීතානි.
 5. තාය කඤ්ඤාය පචිතො ඔදනො අටවිතො ආගතෙහි තස්සා භාතරෙහි භුත්තො හොති.
 6. කුතො තුම්හෙහි ඉමානි වත්‍ථානි තානි පදුමානි ච කීතානි?
 7. සා යුවති මාතිතො පිතිතො ච ලද්ධං ධනං ගණ්හිතුං න ඉච්ඡති.
 8. කුද්ධො සො භූපති තස්මිං නගරෙ වුත්‍ථෙ සබ්බෙ මනුස්සෙ තතො නීහරාපෙසි[38].
 9. ගෙහතො ආගතා එකා දාරිකා ඉධ නිසින්නං අඤ්ඤං දාරිකං පහරි.
 10. තාය පහටා සා කඤ්ඤා තස්සා මාතුයා සන්තිකං ගන්ත්‍වා රොදි.[39]
 11. භූපති තෙහි වඩ්ඪකීහි කතානි ගෙහානි පස්සිත්‍වා තෙසං ධනං දාපෙසි.
 12. අග්ගිනා දඩ්ඪො වාණිජස්ස පුත්තො දාසෙහි වෙජ්ජස්ස සන්තිකං නීතො හොති.
 13. අග්ගිතො උදකතො චොරතො ච මනුස්සානං භයං උප්පජ්ජති[40].
 14. නගරතො නික්ඛන්තා චොරා මනුස්සෙහි ධනං ගාහාපෙත්‍වා අටවිං ගච්ඡිංසු.

 

පාලියට නැගියයුතු:- 

 1. මොනරා ගසෙන් බැස පර්‍වතයට ගියේය.
 2. සර්පයා විසින් ඩසිනලද පුරුෂයා ඔහුගේ නෑයන් විසින් වෙදකු වෙත ගෙන යන ලදී.
 3. මේ ස්ත්‍රිය ඇගේ සොහොයුරියගෙන් ලැබුණු ධනය ගන්ට කැමති නො වේ.
 4. ගමෙන් ආ මිනිහා මේ කඩයෙන් බඩු ගත්තේය.
 5. මව කී දෙය ඇසූ ළමයා මළ මිනිසා සමීපයට නො ගියේය.
 6. මාගේ නැන්දාගේ දෙන්නු වනයෙන් අවුත් දාසියන් විසින් ගෙනෙන ලද තණකොළ කන්නාහ.
 7. නිදන මිනිසකු දුටු ගෘහපතියා තමාගේ පුත්‍ර‍යන්ට ඔහු වෙත නො යා යුතුය යි කීය.
 8. බත් පිසන තරුණිය විසින් දුවන මුවෙක් දක්නාලදී.[41]
 9. ඇය පිසූ බත යාචකයන්ට ද දෙනුන්ට ද දෙනලදී.
 10. ඔවුන් පර්‍වතයෙහි සෑදු ගෙය ඇතකු විසින් බිඳ දමන ලදී.
 11. කිපියාවූ රජු විසින් නුවරට ආ සියලු මිනිස්සු මරණ ලදහ.
 12. ඇතා විසින් බිඳිනලද අත්ත බිම වැටුණේය. පසුව දෙනුන් විසින් එහි කොළ කනලදී.
 13. ඒ දැරිය විසින් රාජ දේවියගෙන් ඈට ලැබුණු[42] මල්දම අන් දැරියකට දෙන ලදි.
 14. ඔවුන් විසින් මිළ දී ගත් අශ්වයා සොරෙකු විසින් ගෙනයන ලදී.


පහත පෙනෙන වාක්‍ය කර්මකාරකයට පෙරළිය යුතු:-

 1. වඩ්ඪකී ගෙහානි කරොති.
 2. අස්සො රථං ආකඩ්ඪති.
 3. දාසා අස්සෙ ආහරිංසු.
 4. හත්‍ථී රුක්ඛං ගාමං හරති.
 5. චොරො තුම්හෙ පහරී.
 6. මනුස්සො හත්‍ථිං බන්‍ධති.
 7. දාසො අස්සං ආකඩ්ඪති.
 8. නාරි ඔදනං පචිස්සති.
 9. කස්සකො ඛෙත්තං කසති.
 10. චොරා අම්හාකං ගොණෙ බන්‍ධන්ති.

සම්පූර්‍ණ වචනමාලාව

INDEX

ලිඞ්ගාදිය ඇඳින්වීමට යෙදූ ලකුණු:

පු - පුල්ලිඞ්ග පූ. ක්‍රි. - පූර්වක්‍රියා

ඉ - ඉත්‍ථිලිඞ්ග ක්‍රි. වි. - ක්‍රියා විශේෂණ

න - නපුංසකලිඞ්ග නි. - නිපාත

3 - තුන්ලිඟු

අලිංගික ශබ්දවලට ද ක්‍රියාවලට ද කිසි ලකුණක් නො යොදන ලදී.

පාලි - සිංහල

අකාසි = කෙළේය අට්ඨාරස = දහඅට 3.

අක්කොසති = ආක්‍රෝශ කරයි; අට්ඨාසි = සිටියේය

බැනවදී. අට්ඨි = ඇටය. න.

අක්ඛි = ඇස, න. අණ්ඩ = බිත්තරය. න.

අගච්ඡි = ගියේය. අතික්කමිතුං = ඉක්මවන්ට. නි.

අගමාසි = ගියේය. අතිථි = ආගන්තුකයා පු.

අගමි = ගියේය. අත්තනො = තමාගේ. පු.

අග්ගි = ගින්න පු. (අත්ත ශබ්ද)

අග්ගිතො = ගින්න කෙරෙන් නි. අත්‍ථි = ඇත්තේය; ඇත්තාහ. නි.

අඞ්ගුලි = ඇඟිල්ල ඉ.

අචරි = හැසුරුණේය. අථ = ඉක්බිති නි.

අච්චි = ගිනිදැල් ඉ. න. අථවා = නොහොත් නි.

අජ = එළුවා පු. අදදි = දුන්නේය.

අජ්ජ = අද. නි. අදාසි = දුන්නේය.

අඤ්ඤ = අනික්. 3. අද්ධා = ඒකාන්තයෙන්. නි.

අඤ්ඤතර = අප්‍ර‍කට; එක්තරා 3. අධර = යට; පහත් 3.

අටවි = වනය 3 අධිපති = අධිපතියා; ස්වාමියා;

අට්ඨ = අට 3 නායකයා. පු.

අට්ඨතිංසති = තිස්අට ඉ. අනුගච්ඡති = අනුවයේ; පසු

අට්ඨම = අටවෙනි 3. පස්සේ යයි.

අට්ඨවීසති = විසිඅට. ඉ. අන්තරා = අතරෙහි. නි.

අට්ඨාදස = අටළොස. 3. අන්තො = ඇතුළෙහි. නි.

අපගච්ඡති = ඉවත්වයේ.

අපර = අනික්; පසු; බටහිර. 3.

අපි = ද; ත්. නි.

අප්පක = ස්වල්පවූ; ටිකවූ. 3.

අභවි = විය; වූයේය.

අභිණ්හං = නිතර. ක්‍රි. වි.

අමත = නිවන; අමෘතය. න.

අම්බ = අඹ (ගස) පු.

අඹ (ගෙඩිය) න.

අම්බු = ජලය. න.

අම්මා = මව. ඉ.

අම්හාකං = අපේ; අපට.

අයං = මේතෙම; මෝතොමෝ

අරඤ්ඤ = වනය. න.

අරි = සතුරා. පු.

අලාත = ගිනිපෙනෙල්ල න.

අසනි = හෙනය. ඉ.

අසි = කඩුව පු.

අසීති = අසූව. ඉ.

අසීතිම = අසූවෙනි. 3.

අස්ස = අශ්වයා පු.

අස්ස = මොහුගේ; මොහුට.

අස්සා = මෑගේ; මෑට

අස්සු = කඳුලු න.

අහි = සර්පයා. පු.

අහං = මම.

ආකඩ්ඪති = අදී.

ආකඩ්ඪීයති = අදිනු ලැබේ.

ආකාස = අහස, පු.

ආඛු = මීයා. පු.

ආගච්ඡති = එයි.

ආගත = ආ; ආවාවූ 3

ආගමි = ආවේය

ආගන්ත්‍වා = අවුත් පූ. ක්‍රි.

ආගන්තුං = එන්ට නි.

ආදාය = ගෙන පූ. ක්‍රි.

ආනෙති = ගෙනඑයි.

ආනෙතුං = ගෙනෙන්ට නි.

ආනෙත්‍වා = ගෙනවුත් පූ. ක්‍රි.

ආනෙසි = ගෙනාවේය‍

ආපණ = කඩය; වෙළඳසැල පු.

ආම = එසේය; ඔව් නි.

ආම = අමු; නොපැසුණු 3

ආයු = ආයුෂය න.

ආයුධ = ආයුධය න.

ආරභි = පටන්ගත්තේය

ආරුය්හ = නැගී පූ. ක්‍රි.

ආරුහති = නගී

ආරුහිත්‍වා = නැගී පූ. ක්‍රි.

ආරූළ්හ = නැංගාවූ 3

ආලොක = එළය පු.

ආවාට = වළ පු.

ආහට = ගෙනෙනලද 3

ආහරති = ගෙන ඒ

ආහරාපෙති = ගෙන්වයි

ආහරි = ගෙනාවේය

අහරිතුං = ගෙනෙන්ට නි.

ආහරිත්‍වා = ගෙනවුත් පූ. ක්‍රි.

ආහරීයමාන = ගෙනෙනු ලබන 3

ආහරීයති = ගෙනෙනු ලැබේ.

ආහාර = ආහාරය පු.

ආහිණ්ඩති = ඇවිදී

ආහිණ්ඩන්ත = ඇවිදින; ඇවිදිමින් 3

ආහිණ්ඩිත්‍වා = ඇවිද පූ. ක්‍රි.

ඉච්ඡති = කැමතිවේ.

ඉතර = (දෙදෙනාගෙන්) අනික් 3

ඉතො = මෙතැනින්;

මෙතැන්

සිට. නි.

ඉත්‍ථි = ස්ත්‍රිය ඉ.

ඉදානි = දැන් නි.

ඉධ = මෙහි නි.

ඉම = මෙ 3

ඉමා = මෑලා

ඉමෙ = මොවුහු; මොවුන්

ඉමෙසං = මොවුන්ට; මොවුන්ගේ

ඉසි = සෘෂියා; තාපසයා පු.

උක්ඛිපිත්‍වා = ඔසවා පූ. ක්‍රි.

උග්ගණ්හාති = උගනී

උච්ච = උස් 3

උච්ඡු = උක් පු.

උට්ඨහති = නැගිටී

උට්ඨාපෙත්‍වා = නැගිටුවා පූ.ක්‍රි.

උට්ඨහිත්‍වා = නැගිට පූ. ක්‍රි.

උඩ්ඪෙති = පියාඹයි

උත්තර = උතුරු; උතුම් 3

උත්තාන = නො ගැඹුරු 3

උදක = ජලය න.

උදධි = සාගරය පු.

උදෙති = උදාවෙයි

උපරි = මත්තෙහි නි.

උප්පල = උපුල්; මානෙල් න.

උප්පජ්ජති = උපදී

උප්පාදෙති = උපදවයි

උභය = දෙදෙනා 3

එක = එක්; එක්තරා, 3 එක න.

එකතිංසති = තිස් එක ඉ.

එකදා = එක්කලෙක නි.

එකමන්තං = එක්පසෙක ක්‍රි. වි.

එකවීසති = විසිඑක ඉ.

එකාදස = එකොළොස 3

එකාදසම = එකොළොස් වැනි 3

එකූනතිංසති = විසිනවය ඉ.

එකූනනවුති = අසූනවය ඉ.

එකූනපඤ්ඤාසති = හතළිස්

නවය ඉ.

එකූනවීසති = දහනවය ඉ.

එකූනසට්ඨි = පණස් නවය න.

එකූනසත = අනූනවය න.

එත = අර; මේ 3

එත්‍ථ = මෙහි නි.

එව = ම. (නියම කිරීමෙහි) නි.

එවං = මෙසේ නි.

ඔචිනාති = (මල් ගෙඩි ආදිය)

කඩා රැස්කරයි.

ඔචිනිත්‍වා = කඩාරැස්කොට පූ.ක්‍රි.

ඔචිනිතුං = රැස්කරන්ට නි.

ඔට්ඨ = ඔටුවා පු.

ඔතරති = බසී

ඔතරිත්‍වා = බැස පූ. ක්‍රි.

ඔතිණ්ණ = බැස්සාවූ 3

ඔදන = බත පු. න.

ඔරුය්හ = බැස පූ. ක්‍රි.

ඔලොකයමාන = බලන; බලමින් 3

ඔලොකෙති = බලයි

ඔලොකෙන්ත = බලන; බලමින් 3

කඤ්ඤා = කන්‍යාව; දසහැවිරිදි

ස්ත්‍රිය ඉ.

කටච්ඡු = හැන්ද පු.

කණ්ඩු = කැසීම

කත = කළ; කරන ලද; සෑදූ 3

කතඤ්ඤූ = කෙළෙහි ගුණදත් 3

කතම = (බොහෝ දෙනාගෙන්)

කවරෙක් 3

කත්තු = කර්‍තෘ; කරන්නා පු.

කත්තුං = කරන්ට නි.

කත්‍ථ = කොහේ නි.

කත්‍වා = කොට පූ. ක්‍රි.

කථා ; කථාව; කීම ඉ.

කථෙති = කියයි

කදලි = කෙසෙල්ගස ඉ.

කදා = කවරකලෙක්හි, කවදා නි.

කපි = වඳුරා පු.

කම්ම = කර්‍මාන්තය; කර්‍මය න.

කම්මකාර = කම්කරුවා පු.

කරී = ඇතා පු.

කරීයති = කරනු ලැබේ

කරොති = කරයි

කරොන්ත = කරමින්; කරන 3

කවි = පණ්ඩිතයා පු.

කස්සක = ගොවියා පු.

කසති = සීසායි

කසිත්‍වා = හාලා පූ.ක්‍රි.

කසීයති = සීසානු ලැබේ

කාක = කාක්කා පු.

කාකී = කවුඩුදෙන ඉ.

කාතුං = කරන්ට නි.

කාතූන = කොට පූ. ක්‍රි.

කාරයති = කරවයි

කාරාපෙති = කරවයි

කාරෙති = කරවයි; සාදවයි

කාලකත = කලුරියකළ 3

කාලමකාසි = මැරුණේය

කාසු = වළ ඉ.

කාළ = කලු 3

කිණාති = මිළදීගනී

කිණි = මිළට ගත්තේය.

කිණිතුං = මිළට ගන්ට නි.

කිණිත්‍වා = මිළටගෙන පූ. ක්‍රි.

කිණීයති = මිළට ගනු ලැබේ.

කිත්ති = කීර්තිය ඉ.

කින්නරී = කිඳුරිය ඉ.

කිමත්‍ථං = කුමක්පිණිස;

කුමකට නි.

කිං = කිමෙක්ද? නි.

කීළති = ක්‍රීඩා (සෙල්ලම්) කරයි

කීළිත්‍වා = ක්‍රීඩාකොට පූ. ක්‍රි.

කුක්කුට = කුකුළා පු.

කුක්කුටී = කිකිළිය ඉ.

කුච්ඡි = කුස; බඩ. පු.

කුට්ඨි = කුෂ්ට ඇත්තා පු.

කුතො = කොතැනින් නි.

කුද්ධ = කිපුණු 3

කුමාර = ළමයා; කුමාරයා පු.

කුමාරී = කුමරිය; බාලස්ත්‍රිය ඉ.

කුල = කුලය න.

කුලවන්තු = කුලඇත්තා පු.

කුහිං = කොහේ නි.

කූල = ඉවුර න.

කෙතු = කොඩිය පු.

කො = කවරෙක් පු =

(කිං ශබ්දය)

කොටි = කෝටිය ඉ.

කොධ = ක්‍රෝධය පු.

කොළම්බ නගර = කොළඹ

නගරය න.

ඛණති = සාරයි

ඛන්ති = ඉවසීම ඉ.

ඛර = කර්කශ වූ 3.

ඛාදති = කයි

ඛාදිතුං = කන්ට නි.

ඛාදන්ත = කමින්; කන 3

ඛාදිත්‍වා = කාලා පූ. ක්‍රි.

ඛීර = කිරි න.

ඛුද්දක = කුඩා 3

ඛෙත්ත = කෙත; කුඹුර න.

ගච්ඡති = යයි

ගච්ඡන්ත = යමින්; යන 2

ගච්ඡන්තී = යන්නී ඉ.

ගච්ඡමාන = යමින්; යන 3

ගච්ඡි = ගියේය.

ගච්ඡිස්සති = යන්නේය‍

ගඞ්ගා = ගඟ ඉ.

ගණ්හාපෙති = ගන්වයි

ගණ්හි = ගත්තේය

ගණ්හීයති = ගනු ලැබේ

ගණී = සමූහ ඇත්තා පු.

ගත = ගිය; ගියාවූ 3

ගන්ත්‍වා = ගොස් පූ. ක්‍රි.

ගන්තු = යන්නා පු.

ගන්තුං = යන්ට නි.

ගන්‍ධ = ගඳ පු.

ගමිස්සති = යන්නේය

ගම්භීර = ගැඹුරු 3

ගරු = ආචාර්‍ය්‍යයා පු.

ගහපති = ගෘහපතියා;

පවුල්කාරයා පු.

ගහෙත්‍වා = ගෙන පූ. ක්‍රි.

ගාථා = ගාථාව ඉ.

ගාම = ගම පු.

ගාමතො = ගමින් නි.

ගාවී = ගවදෙන ඉ.

ගිරි = පර්‍වතය පු.

ගීවා = බෙල්ල ඉ.

ගුණවන්තු = ගුණවත් 3

ගුහා = ගුහාව (බිංගේ) ඉ.

ගෙහ = ගේ පු. න.

ගෙහතො = ගෙයින් නි.

ගොණ = ගොනා පු.

ගොධා = ගොයා ඉ.

ගොපාල = ගොපල්ලා; ගවයන්

රකින්නා පු.

ඝට = කළය පු.

ඝන = ඝන වූ 3

ඝරණී = ගෙයි ප්‍ර‍ධාන ස්ත්‍රී;

ගැහැණිය ඉ.

ඝාණ = නහය න.

ඝායති = ගඳ දැනීම කරයි.

ඝායිතුං = ගඳ දැනගන්ට නි.

ච = ද; ත් නි.

චක්ක = චක්‍ර‍ය; රෝදය න.

චක්ඛු = ඇස න.

චක්ඛුමන්තු = ඇස් ඇති පු. න.

චත්තාළීසති = හතළිහ ඉ.

චත්තාළීසතිම = හතළිස්වෙනි 3

චතු = සතර 3

චතුත්තිංසති = තිස්හතර ඉ.

චතුත්‍ථ = සතරවෙනි 3

චතුද්දස = දහහතර ඉ.

චතුවීසති = විසිහතර ඉ.

චන්‍ද = චන්ද්‍ර‍යා පු.

චරති = හැසිරේ.

චරන්ත = හැසිරෙන; හැසිරෙමින් 3

චරිත්‍වා = හැසිර පූ. ක්‍රි.

චිත්ත = සිත න.

චින්තා = සිතිවිල්ල ඉ.

චින්තෙති = සිතයි

චින්තෙත්‍වා = සිතා පූ. ක්‍රි.

චිරං = බොහෝ කලක් නි.

චීවර = සිවුර න.

චුද්දස = දහහතර 3.

චෙතිය = චෛත්‍යය; දාගැබ න.

චොර = සොරා පු.

චොරතො = සොරාගෙන් නි.

චොරාපෙති = සොරකම් කරවයි.

චොරෙති = සොරකම් කරයි.

ඡ = සය 3

ඡට්ඨ = සවෙනි 3

ඡත්ත = කුඩය න.

ඡත්තී = කුඩ ඇත්තා පු.

ඡත්තිංසති = තිස්හය ඉ.

ඡබ්බීසති = විසිහය ඉ.

ඡවි = සිවිය; උඩ සම ඉ.

ඡායා = සෙවනැල්ල ඉ.

ඡින්‍දති = සිඳියි; කපයි

ඡින්‍දි = කැපුවේය

ඡින්‍දිතබ්බ = කැපියයුතු 3

ඡින්න = කැපූ; කපනලද 3

ජඞ්ඝා = කෙණ්ඩය ඉ.

ජතු = ලාකඩ න.

ජයතු = ජයවේවා

ජයවද්ධනපුර =කෝට්ටේ නුවර න.

ජලනිධි = මුහුද පු.

ජානාති = දනී

ජානිත්‍වා = දැන පූ. ක්‍රි.

ජානිස්සති = දැනගන්නේය

ජාලෙති = දල්වයි

ජාලෙතුං = දල්වන්ට නි.

ජිනාති = දිනයි

ජිව්හා = දිව ඉ.

ජීවති = ජීවත් වේ

ජෙතු = දිනන්නා පු.

ඣාපෙති = දවයි

ඣාපෙසි = දැවීය

ඤාණ = නුවණ න.

ඤාත = දැනගත්; දන්නාලද 3

ඨත්‍වා = සිට පූ. ක්‍රි.

ඨපාපෙති = තබ්බවයි

ඨපෙති = තබයි

ඨපෙතු = තබාවා

ඨිත = සිටි 3

ඩසති = ඩස දෂ්ට කරයි.

ඩසි = දෂ්ට කෙළේය.

ඩසිත්‍වා = දෂ්ටකොට, පූ. ක්‍රි.

තණ්ඩුල = සහල්, පු. න.

තණ්හා = තෘෂ්ණාව, ඉ.

තත්‍ථ = එහි, නි.

තත්‍ර‍ = එහි, නි.

තතිය = තුන්වෙනි, 3

තතො = එය කෙරෙන්, එතැන්

පටන්, නි.

තථා = එසේ, නි.

තදා = එකල්හි, නි.

තනු = තුනී වූ, 3.

තරති = එතරවෙයි, එතරකරයි

තරිත්වා = එතරවී, එතර කොට,

පූ. ක්‍රි.

තරුණී = තරුණිය, ඉ.

තව = තාගේ, තට

තස්ස = ඔහුට; ඔහුගේ

තස්සා = ඈට; ඇගේ

තං = ඔහු; ඈ; එය; ඒ දේ

තානි = ඒවා න බහු

තාවතා = එපමණ නි.

ති = තුන 3

තිට්ඨන්ත = සිටිමින්; සිටින 3

තිට්ඨති = සිටියි

තිණ = තණකොළ න.

තිණ්ණ = එතෙර වූ 3.

තිපු = ඊයම් න.

තිරියං = සරස නි.

තිංසති = තිහ ඉ.

තිංසතිම = තිස්වෙනි 3

තුම්හාකං = උඹලාට, උඹලාගේ,

තොපට, තොපගේ

තුම්හෙ = තොපි

තුය්හං = උඹට; තට, තගේ

තුලා = තරාදිය ඉ.

තුලෙති = කිරයි

තෙ = ඔවුහු, ඔවුන්

තෙත්තිංසති = තිස්තුන, ඉ.

තෙවීසති = විසිතුන, 3

තෙළස = දහතුන, 3.

තෙසං = ඔවුන්ගේ, ඔවුන්ට

ත්‍වං = තෝ

දක්ඛිණ = දකුණු 3.

දට්ඨ = ඩසිනලද, දෂ්ටකරන

ලද, 3.

දණ්ඩී = දඬු (අතේ) ඇත්තා, පු.

දත්වා = දී, දීලා, පූ. ක්‍රි.

දද්දු = දදය, ඉ.

දදාති = දෙයි

දධි = මිදුණු කිරි, ඉ. න.

දන්තී = දත් ඇත්තා, ඇතා, පු.

දස්සති = දෙන්නේය

දස = දසය, 3.

දසකොටි = දශකොටිය, ඉ.

දසම = දස වෙනි, 3.

දසලක්ඛ = දශලක්‍ෂය, න.

දස සහස්ස = දසදහස, න.

දහර = බාල, වයසින් අඩු. 3.

දළිද්ද = දිළින්දා. පු. දිළිඳු 3.

දාඨී = දළඇත්තා, පු.

දාතබ්බ = දියයුතු, 3.

දාතු = දෙන්නා, පු.

දාතුං = දෙන්ට, නි.

දාන = දානය, දීම, න.

දාපෙති = දෙවයි,

දාරක = ළමයා, දරුවා, පු.

දාරිකා = ගැහැණු ළමයා, ඉ.

දාරු = දර, න.

දාස = දාසයා, පු.

දාසී = දාසි, ඉ.

දිට්ඨ = දුටු, දක්නාලද, 3.

දින්න = දෙන ලද, දුන්, 3.

දිවස = දවස, පු.

දිවා = දවල්. නි.

දිස්වා = දැක, පූ. ක්‍රි.

දිසා = දිසාව, ඉ.

දීඝ = දික් 3.

දීප = පහන, පු.

දීපි = දිවියා, පු.

දීයති = දෙනු ලැබේ.

දීයමාන = දෙනු ලබන 3.

දුක්ඛ = දුක, න.

දුක්ඛං = දුකසේ, ක්‍රි. වි.

දුතිය = දෙවෙනි, 3.

දුබ්බණ්ණ = මනාපැහැනැති: 3.

දුන්‍දුභි = බෙරය, ඉ.

දුර = දුරවූ. 3.

දෙති = දෙයි

දෙව = වැස්ස: දෙවිතෙම. පු.

දෙවතා = දේවතාවා ඉ.

දෙවී = රජමෙහෙසිය, ඉ.

දෙසාපෙති = දේශනා කරවයි.

දෙසිත = දෙසන ලද, 3.

දෙසීයති = දේසනා කරනු ලැබේ.

දෙසෙතබ්බ = දෙසියයුතු, 3.

දෙසෙති = දේශනාකරයි

දෙසෙතුං = දේශනාකරන්ට, නි.

දෙසෙසි = දේශනා කෙළේය.

දොණි = ඔරුව, ඉ.

දොලා = දෝලාව, ඉ.

ද්වත්තිංසති = තිස්දෙක, ඉ.

ද්වාදස = දොළස, 3.

ද්වාසීති = අසූදෙක, ඉ.

ද්වි = දෙක, 3.

ද්වි පණ්ණාසති = පණස්දෙක, 3

ද්විනවුති = අනූදෙක, ඉ.

ද්විසට්ඨි = හැටදෙක, ඉ.

ද්විසත්තති = හැත්තෑ දෙක, ඉ.

ද්වෙඅසීති = අසූදෙක, ඉ.

ද්වෙචත්තාළීසති = හතළිස්දෙක ඉ.

ද්වෙපඤ්ඤාසති = පනස්දෙක ඉ.

ද්වෙනවුති = අනූදෙක, ඉ.

ද්වෙවීසති = විසිදෙක, ඉ.

ද්වෙසට්ඨි = හැටදෙක, ඉ.

ද්වෙසත්තති = හැත්තෑදෙක, ඉ.

ධන = ධනය, න.

ධනවන්තු = ධනවත්, 3

ධනු = දුන්න, න.

ධම්ම = ධර්‍මය, පු.

ධම්මවාදී = ධර්‍මය කියන්නා, පු.

ධාතු = ධාතුව, ඉ.

ධාවති = දුවයි

ධාවන්ත = දුවමින්, දුවන, 3.

ධාවී = දිව්වේය.

ධාවිත්‍වා = දුවලා, පූ. ක්‍රි.

ධූලි = දූවිලි, ඉ.

ධෙනු = දෙන, ඉ.

ධොවති = සෝදයි.

ධොවීයති = සෝදනු ලැබේ

න = නෑ, නො, නි.

නගර = නුවර, න.

නගරතො = නුවරින්; නි.

නත්තු = මුනුපුරා පු.

නත්‍ථි = නැත්තේය, නි.

නදී = ගඟ ඉ.

නයන = ඇස න.

නව = නවය 3.

නවම = නවවෙනි 3.

නවසත = නවයියය න.

නවුති = අනූව ඉ.

නවුතිම = අනූවෙනි 3.

න සන්ති = නැත්තාහ.

නහාත = නෑවා වූ 3.

නහාත්‍වා = නා, නාලා, පූ. ක්‍රි.

නහාපෙති = නාවයි.

නහායන්ත = නාමින්, නාන, 3.

නාග = නාගයා, ඇතා, පු.

නාම = නම, න, නම් ඇති, 3.

නාරී = ස්ත්‍රිය, ඉ.

නාවා = නැව, ඉ.

නාසා = නහය, ඉ.

නාළි = නැළිය, ඉ.

නාළකෙර = පොල්, පු, න.

නික්ඛන්ත = නික්මුණු, 3.

නික්ඛම්ම, නික්ඛමිත්‍වා = නික්ම,

පූ. ක්‍රි.

නිද්දා = නිදීම, ඉ.

නිධි = නිදානය, පු නි

නිබ්බත්තති = උපදී.

නිබ්බත්තිතුං = උපදින්ට, නි.

නිසින්න = හුන්, වාඩිවූ, 3.

නිසීදති = හිඳියි

නිසීදන්ත = හිඳින, හිඳිමින්, 3.

නිසීදාපෙති = හිඳුවයි.

නිසීදාපෙත්‍වා = හිඳුවා, පූ. ක්‍රි.

නිසීදි = හුන්නේය.

නිසීදිත්‍වා = හිඳ, පූ. ක්‍රි.

නීච = පහත්, මිටි, 3.

නීත = ගෙනගිය, ගෙනයනලද, 3.

නීයමාන = ගෙනයනු ලබන, 3.

නීල = නිල්, 3.

නෙති = ගෙනයයි

නෙත්‍වා = ගෙනගොස්, පූ. ක්‍රි.

නෙතු = ගෙනයන්නා,

නායකයා, පු.

පක්ක = පිසනලද, පැසුණු,ඉදුණු, 3.

පක්ඛිපති = දමයි

පක්ඛී = පක්‍ෂියා, පු.

පග්ඝරති = වැගිරේ

පචති = පිසයි

පචතු = පිසාවා

පචන්ත = පිසමින්, පිසන, 3.

පචන්තී = පිසන්නී, ඉ.

පචි = පිසුවේය

පචිත්‍වා = පිස, පූ. ක්‍රි.

පචිතුං = පිසන්ට, නි.

පච්චති = පිසනු ලැබේ.

පච්චමාන = පිසනු ලබන, 3.

පච්චාගච්ඡති = හැරීඑයි

පච්ඡා = පසුව, නි.

පච්ඡතො = පස්සෙන්, නි.

පඤ්ච = පස,

පඤ්ච දස = පසළොස, 3.

පඤ්චතිංසති = තිස්පහ, ඉ.

පඤ්චම = පස්වෙනි, 3.

පඤ්චවීසති = විසිපහ, ඉ.

පඤ්ඤාවන්තු = ප්‍ර‍ඥා ඇති, 3.

පඤ්ඤා = ප්‍ර‍ඥාව ඉ.

පඤ්ඤාසති = පණහ, ඉ.

පඨම = පළමුවෙනි, 3.

පඨති = ශබ්ද නගා කියයි

පණ්ණ = පත්‍ර‍ය, කොළය, න.

පණ්ඩිත = පණ්ඩිතයා, පු

පණ්ණරස = පසළොස, 3.

පණ්ණාසති = පණහ, ඉ.

පත්ත = පැමිණි, 3, පාත්‍ර‍ය, පු.

පතති = වැටේ, පනියි

පති = ස්වාමිපුරුෂයා පු.

පති = වැටුණේය

පතිත්‍වා = වැටී, පූ. ක්‍රි.

පදුම = පියුම්, නෙලුම්මල, න.

පන = වනාහි, නි.

පනස = කොස්ගස, පු; කොස්

ගෙඩිය, න.

පබ්බත = පර්‍වතය, පු.

පභූ = අධිපතියා, පු.

පර = පසු, අනික්, 3.

පරිදහති = අඳී

පරිනිබ්බායි = පිරිනිවන් පෑවේය

පරියෙසති = සොයයි

පරිවත්තති = පෙරළේ

පරිසා = පිරිස, ඉ.

පලායති = පලායයි

පවිසති = ඇතුල්වේ

පවිසිත්‍වා = පිවිස, ඇතුල්වී, පූ. ක්‍රි.

පසු = තිරිසනා, පු.

පස්සති = බලයි

පස්සිතුං = බලන්ට, නි.

පහට = ගසනලද, පහර

දෙනලද, 3.

පහරති = ගසයි

පහරිත්‍වා = ගසා, පූ. ක්‍රි.

පහරියමාන = පහර දෙනු ලබන

පහරීයති = පහර දෙනු ලැබේ

පාචෙති = පිසවයි

පාචෙතුං = පිසවන්ට, නි.

පාඨසාලා = පාසැල, ඉ.

පාණි = අත, පු.

පාතුං = බොන්ට, නි.

පාතෙති = හෙළයි

පාතාපෙති = හෙළවයි

පාතො = උදෑසන, නි.

පාද = පය, පු.

පාප = පව, න.

පාපකාරී = පව්කරන්නා පු.

පාලෙති = රකී, පාලනය කරයි

පාලෙසි = රැක්කේය

පාසාණ = ගල, පු.

පාලි = පෙළ, පේළිය‍,

පාලිභාෂාව ඉ.

පිතු = පියා, පු.

පිතිතො = පියා කෙරෙන්, නි.

පිපාසිත = පිපාසිතවූ, 3.

පිවති = බොයි

පිවිත්‍වා = බීලා, පූ. ක්‍රි.

පිවිතුං = බොන්ට, නි.

පිලන්‍ධති = පළඳී

පිලන්‍ධිත්‍වා = පැළඳ පූ. ක්‍රි.

පීඨ = පුටුව, න.

පීත = කසාවන්, 3.

පීති = ප්‍රීතිය, ඉ.

පීළෙති = පෙළයි

පුඤ්ඤ = පින, න.

පුඤ්ඤවන්තු = පින් ඇති, 3.

පුත්ත = පුත්‍ර‍යා, පු.

පුන = නැවත, නි.

පුප්ඵ = මල, න.

පුබ්බ = පූර්‍ව, පෙර, නැගෙනහිර, 3.

පුරා = පෙර, නි.

පුරතො = ඉදිරියෙන්, නි.

පුරිස = පුරුෂයා, පු.

පුරිසතො = පුරුෂයා කෙරෙන්, නි.

පුලින = වැලි න.

පූජා = පූජාව ඉ.

පූජිත = පුදනලද 3.

පූජෙති = පුදයි

පූජෙත්‍වා = පුදා, පූ. ක්‍රි.

පූරෙති = පුරවයි

පෙසෙති = යවයි

පොක්ඛරණී = පොකුණ, ඉ.

ඵරසු = පොරව, පු.

ඵල = ගෙඩිය හෝ විපාකය, න.

ඵලවන්තු = ගෙඩි ඇති, 3.

බක = කොකා, පු.

බත්තිංසති = තිස්දෙක, ඉ.

බන්‍ධි = බැන්දේය

බන්‍ධිත්‍වා = බැඳ, පූ. ක්‍රි.

බන්ධීයති = බඳිනු ලැබේ.

බන්ධු = නෑයා, පු.

බන්ධුමන්තු = නෑයන් ඇති, 3.

බල = බලය, සේනාව, න.

බලවන්තු = බලවත්, 3.

බලී = බල ඇත්තා, පු.

බන්‍ධති = බඳී.

බහු = බොහෝ, 3.

බාල = බාලවූ, වයසින් අඩු,

අඥාන, 3.

බාවීසති = විසිදෙක, ඉ.

බාහු = (අතේ) බාහුව, පු.

බුද්ධ = සර්‍වඥයන්වහන්සේ, පු.

බුද්ධිමන්තු = බුද්ධි ඇති, 3.

බ්‍රාහ්මණී = බැමිණිය, ඉ.

භගවන්තු = භාග්‍යවතුන්

වහන්සේ, පු.

භගිනී = සහෝදරිය, ඉ.

භඤ්ජති = බිඳී, අතු ආදිය කඩයි.

භඤ්ජි = කැඩුවේය

භණ්ඩ = බඩු, න.

භත්ත = බත්, න.

භත්තු = ස්වාමිපුරුෂයා, පු.

භවති = වේ.

භවිස්සති = වන්නේය

භවතු = වේවා

භාජෙත්‍වා = බෙදා, පූ. ක්‍රි.

 • භාතා = සහෝදරයා, පු. (භාතු
 • ශබ්ද)

භානුමන්තු = සූර්‍ය්‍යයා, පු. රශ්මි

ඇති, 3.

භායති = භයවේ

භායිත්‍වා = භයවී, පූ. ක්‍රි.

භායිස්සති = භයවන්නේය

භාසති = කියයි

භාසතු = කියාවා

භාසීයති = කියනු ලැබේ

භික්ඛු = භික්ඛුනම, පු.

භින්‍දි - බින්දේය

භින්න = බිඳිනලද, බිඳුණු, 3.

භුඤ්ජති = අනුභව කරයි

භුඤ්ජන්ත = අනුභව කරමින්

අනුභව කරන, 3.

භුඤ්ජි = අනුභව කෙළේය.

භුඤ්ජිතබ්බ = අනුභව කළයුතු 3.

භුඤ්ජිත්‍වා = අනුභවකොට, පූ.ක්‍රි.

භුඤ්ජිතුං = අනුභවකරන්ට, නි.

භුඤ්ජියමාන = අනුභව කරනු

ලබන, 3.

භුත්ත = අනුභවකළ, 3.

භූත = වූ, සිදුවූ, 3.

භූපති = රජ, පු.

භූපාල = රජ, පු.

භූමි = පොළොව ඉ.

භොගී = සර්පයා,

භෝග ඇත්තා, පු.

භොජෙති = අනුභව කරවයි.

භොත්තුං = අනුභව කරන්ට, නි.

මග්ග = මාර්‍ගය, පු.

මජ්ඣිම = මධ්‍යම වූ, 3.

මඤ්ච = ඇඳ, පු.

මඤ්ජුසා = පෙට්ටිය, 3.

මණි = මැණික පු.

මත = මළාවූ, මැරුණු 3.

මති = ප්‍ර‍ඥාව ඉ.

මත්තඤ්ඤූ = පමණදන්නා. පු.

මධු = මීපැණි, න.

මනසිකරොති = මෙනෙහි කරයි.

මනුස්ස = මනුෂ්‍යයා, පු.

මයුර = මොනරා, පු.

මය්හං = මට, මගේ

මයං = අපි (අම්හ - ශබ්ද)

මරණ = මරණය, න.

මරති = මැරේ

මහන්ත = මහත්. 3.

මහල්ලක = මහලු. 3.

මා = වැලැක්වීමෙහි නිපාතයක්

(එපා)

මාතු = මව, ඉ.

මාතුලානී = නැන්දා, (මාමාගේ

භාර්‍ය්‍යාව) ඉ.

මාතිතො = මව කෙරෙන්, නි.

මාරාපෙති = මරවයි

මාරීයති = මරනු ලැබේ

මාරෙත්‍වා = මරා. පූ. ක්‍රි.

මාරෙසි = මැරුවේය

මාලා - මල්දම. ඉ.

මාලී = මාලා ඇත්තා. පු.

මාස = මාසය. පු. න.

මිග = මුවා. පු.

මිගී = මුවදෙන ඉ.

මිත්ත = මිත්‍ර‍යා පු.

මිණාති = මණියි

මුට්ඨි = මිට. පු.

මුදු = මෘදුවූ, මොලොක්. 3.

මුනි = සර්‍වඥ හෝ භික්‍ෂු. පු.

මූල = මුල, මිළ. න.

මෙඝ = වැස්ස. පු.

ය = යම්. 3.

යත්‍ථ = යම් තැනෙක්හි නි.

යතො = යමක් කෙරෙන්, යම්

තැනකින්. නි.

යථා = යම් සේ නි.

යදා = යම් කලෙක්හි නි.

යදි = ඉදින්. නි.

යසවන්තු = පිරිස් ඇති

යහිං = යම්තැනෙක්හි. නි.

යාගු = කැඳ. ඉ.

යාචක = සිඟන්නා, ඉල්වන්නා. පු.

යාචති = ඉල්වයි

යාචි = ඉල්ලුවේය

යාව = යම්තාක්. නි.

යාවතා = යම්පමණ. නි.

යුවති = තරුණිය. ඉ.

යොජාපෙති = යොදවයි

රක්ඛති = රකී

රක්ඛිත්‍වා = රැක, පූ. ක්‍රි.

රක්ඛීයති = රකිනු ලැබේ

රජක = රදවා. පු.

රජ්ජු = රෑන, ලනුව. ඉ.

රට්ඨ = රට. න.

රත්ත = රතු. 3.

රත්ති = රාත්‍රිය. ඉ.

රථ = රථය. පු.

රවති = නාදකරයි

රවි = සූර්‍ය්‍යයා පු.

රවිත්‍වා = නාදකොට පූ. ක්‍රි.

රස්ස = කොට වූ. 3.

රංසි = රශ්මිය. ඉ.

රාජිනී = රැජිනිය. ඉ.

රුක්ඛ = ගස. පු.

රුක්ඛතො = ගසෙන්. නි.

රූප = රූපය. න.

රොදති = අඬයි

රොදන්ත = අඬමින්, හඬන. 3.

ලක්ඛ = ලක්‍ෂය. න.

ලඞ්කා = ලක්දිව ඉ.

ලතා = වැල ඉ.

ලද්ධ = ලැබූ, ලැබුණු 3.

ලද්ධා = ලැබ. පූ. ක්‍රි.

ලද්ධුං = ලබන්ට නි.

ලභති = ලබයි.

ලභිත්‍වා = ලැබ පූ. ක්‍රි.

ලභිතුං = ලබන්ට නි.

ලිඛති = ලියයි

ලෙඛක = ලියන්නා පු.

ලොක = ලොව පු.

ලොචන = ඇස න.

ලොභ = ලොභය පු.

වචන = වචනය න.

වට්ටති = වටී

වඩ්ඪකී = වඩුවා පු.

වත = ඒකාන්තයෙන් නි.

වත්තු = කියන්නා පු.

වත්‍ථ = වස්ත්‍ර‍ය න.

වත්‍වා = කියා පූ. ක්‍රි.

වදඤ්ඤු = වචන දන්නා,

පරිත්‍යාගශීලියා පු.

වදති = කියයි

වදන = මුහුණ න.

වන = වනය න.

වනිතා = ස්ත්‍රිය ඉ.

වන්‍දිත = වඳින ලද 3.

වන්දිතබ්බ = වැන්ද යුතු 3.

වන්දියමාන = වඳිනු ලබන 3.

වන්දීයති = වඳිනු ලැබේ

වරාහ = ඌරා පු.

වසති = වසයි, වාසයකරයි

වසන්ත = වසමින්, වසන. 3.

වසිස්සති = වසන්නේය

වසුධා = පොළොව ඉ.

වස්ස = අවුරුද්ද, වර්ෂය පු. න.

වස්සති = වසී

වස්සී = වැස්සේය‍

වා = හෝ, නොහොත්. නි.

වාචා = වචනය ඉ.

වාචෙති = කියවයි

වාණිජ = වෙළෙන්දා පු.

වානර = වඳුරා පු.

වානරී = වැඳිරිය ඉ.

වාපි = වැව ඉ.

වාරි = ජලය න.

වාලිකා = වැලි ඉ.

වාලුකා = වැලි ඉ.

වික්කිණන්ත = විකුණන,

විකුණමින්. 3.

වික්කිණාති = විකුණයි

වික්කිණීයති = විකුණනු ලැබේ.

විජ්ජු = විදුලිය

විජ්ඣති = විදී

විඤ්ඤූ = පණ්ඩිතයා. පු.

විත්‍ථත = පළල්, පතළ 3.

විධාතු = බ්‍ර‍හ්මයා, මවන්නා,

විධාන කරන්නා. පු.

විනෙතු = හික්මවන්නා පු.

විසමං = නොසම ලෙස ක්‍රි. වි.

විසිඛා = වීථිය ඉ.

විසුං = වෙන්ව නි.

විහරන්ත = වසමින්, වසන 3.

විහාර = විහාරය, ආරාමය පු.

වීහි = වී

වීසති = විස්ස. ඉ.

වීසතිම = විසිවෙනි, 3.

වුච්චමාන = කියනු ලබන 3.

වුට්ඨි = වැස්ස ඉ.

වුත්ත = කියන ලද 3.

වුත්‍ථ = විසූ, වාසය කළ 3.

වෙජ්ජ = වෙදා. පු.

වෙ = ඒකාන්තයෙන් නි.

වෙදගූ = වේදය දන්නා පු.

වෙළු = උණගස පු.

ව්‍යග්ඝ = ව්‍යාඝ්‍ර‍යා පු.

ව්‍යාධි = රොගය පු.

සකිං = වරක්, එක්වරක් නි.

සකුණ = පක්‍ෂියා පු.

සක්කොති = හැකිවේ

සක්ඛරා = ගල් බොරලු,

උක්සකුරු ඉ.

සඛී = යහලු ස්ත්‍රී ඉ.

සග්ග = ස්වර්‍ගය පු.

සචෙ = ඉදින්. නි.

සට්ඨි = හැට ඉ.

සත = සියය න.

සතකොටි = සියක් කෝටිය ඉ.

සතම = සියවෙනි 3.

සතසහස්ස = ලක්‍ෂය න.

සති = සිහිය ඉ.

සතිමන්තු = සිහි ඇති 3.

සත්ත = හත 3

සත්තති = හැත්තෑව ඉ.

සත්තතිම = හැත්තෑවෙනි 3.

සත්තතිංසති = තිස්හත ඉ.

සත්තදස = දහහත 3.

සත්තම = සත්වෙනි 3.

සත්තරස = දහහත, 3.

සත්තවීසති = විසිහත ඉ.

සත්තු = සතුරා පු.

සත්‍ථු = සර්‍වඥයන් වහන්සේ,

අනුශාසනාකරන්නා පු.

සද්ධිං = සමග නි.

සනිකං = හෙමින් ක්‍රි. වි.

සන්ති = ඇත්තාහ

සන්ති = සංසිඳීම ඉ.

සන්තික = සමීපය පු.

සප්පි = ගිතෙල්. න.

සබ්බ = සියලු 3.

සබ්බඤ්ඤූ = සියල්ලදත්, සර්‍වඥ පු.

සබ්බතො = සියල්ල කෙරෙන් නි.

සබ්බදා = හැම කල්හි. නි.

සභා = සභාව. ඉ.

සමන්තා = හාත්පස. නි.

සමං = සමලෙස ක්‍රි. වි.

සමීප = ළංවූ 3.

සයති = නිදයි

සයන්ත = නිදමින්, නිදන 3.

සයන්තී = නිදන්නී ඉ.

සයාපෙති = නිදිකරවයි

සයි = නිදාගත්තේය

සයිත්‍වා = නිදා. පූ. ක්‍රි.

සස්සු = භාර්‍ය්‍යාවගේ හෝ

පුරුෂයාගේ මව, නැන්දම්මා ඉ.

සසී = චන්ද්‍ර‍යා. පු.

සහ = සමග. නි.

සහසා = වහා, හදිස්සියෙන් නි.

සහස්ස = දහස න.

සඞ්ඝ = සංඝයා පු.

සංවච්ඡර = අවුරුද්ද, පු. න.

සා = ඕ තොමෝ ඉ.

සාඛා = අත්ත ඉ.

සාධුකං = මනාකොට ක්‍රි. වි.

සාණි = තිරය ඉ.

සාමි = ස්වාමියා. පු.

සායං = හවස නි.

සාරථි = රථය පදවන්නා පු.

සාලා = ශාලාව ඉ.

සාවත්‍ථි = සැවැත්නුවර ඉ.

සිඛී = මොනරා, ගින්න පු.

සිගාල = හිවලා පු.

සින්‍ධු = මුහුද පු.

සිලා = ගල ඉ.

සිස්ස = ශිෂ්‍යයා, ගෝලයා. පු.

සීඝයායී = ඉක්මන් ගමන්

ඇත්තා. පු.

සීඝං = වහා, ඉක්මනින් ක්‍රි. වි.

සීල = ශීලය න.

සීලවන්තු = සිල්වත් 3.

සීහ = සිංහයා පු.

සීහාසන = සිංහාසනය න.

සුඛ = සැපය න.

සුණාති = අසයි

සුණාතු = අසාවා

සුණිතබ්බ = ඇසිය යුතු 3.

සුත = ඇසූ, අසනලද 3.

සුත්ත = නිදාගත් 3.

සුත්‍වා = අසා පූ. ක්‍රි.

සුනඛ = බල්ලා පු.

සුපති = නිදයි

සුරා = මත්පැන් ඉ.

සුරිය = හිරු, සූර්‍ය්‍යයා පු.

සුරූප = මනාරූ ඇති 3.

සුවණ්ණ = රත්රන් න. මනා

පැහැති 3.

සුවෙ = හෙට නි.

සුසාන = සොහොන න.

සුසු = බාලයා පු.

සූද = අරක්කැමියා පු.

සෙට්ඨි = සිටුතෙම

සෙත = සුදු 3.

සෙතු = හෙය, ඒදණ්ඩ පු.

සෙනා = සේනාව ඉ.

සො = හෙතෙම (ත-ශබ්ද)

සොණ = බල්ලා පු.

සොත = කණ න.

සොතබ්බ = ඇසියයුතු. 3.

සොතු = අසන්නා පු.

සොතුං = අසන්ට නි.

සොපාණ = හිණිමග

තරප්පුව පු. න.

සොළස = දහසය 3.

හත්‍ථ = අත පු.

හත්‍ථි = ඇතා. පු.

හදය = හෘදය න.

හරති = ගෙනයයි

හරාපෙති = ඉවත් කරවයි,

ගෙනයන්ට සලස්වයි

හරිතබ්බ = ගෙනයායුතු 3.

හරිතුං = ගෙනයන්ට නි.

හරීයති = ගෙනයනු ලැබේ.

හසති = සිනාසෙයි

හසන්ත = සිනාසෙන,

සිනාසෙමින් 3.

හිඞ්ගු = පෙරුම්කායම් න.

හිමවන්තු = හිම ඇති. 3.

හිමාලය පර්‍වතය පු.

හිය්‍යො = ඊයේ නි.

හිරිමන්තු = ලජ්ජා ඇති. 3.

හීයො = ඊයේ නි.

හෙට්ඨා = යට නි.

හෙතු = කාරණය පු.

හොති = වේ

හොතු = වේවා

සිංහල - පාලි

අඥානවූ = බාල 3

අට = අට්ඨ 3.

අටවෙනි = අට්ඨම 3.

අඬන = රොදන්ත 3.

අඬමින් = රොදන්ත 3.

අඬයි = රොදති

අත = පාණි, හත්‍ථ පු.

අතරෙහි = අන්තරා නි.

අත්ත = සාඛා ඉ.

අද = අජ්ජ නි.

අදිනු ලැබේ = ආකඩ්ඪීයති

අදී = ආකඩ්ඪති

අඳී = පරිදහති

අධිපතියා = අධිපති: පභූ. පු.

අනික් = අඤ්ඤ 3.

අනුභවකරන්ට = භුඤ්ජිතුං.

භොත්තුං, නි.

අනුභවකරන = භුඤ්ජන්ත,

භුඤ්ජමාන 3.

අනුභවකරනු ලබන =

භුඤ්ජියමාන

අනුභවකරනුලැබේ = භුඤ්ජීයති

අනුභවකරයි = භුඤ්ජති

අනුභවකරවයි = භොජෙති

අනුභවකරමින් = භුඤ්ජමාන 3.

අනුභවකළයුතු = භුඤ්ජිතබ්බ 3.

අනුභවකොට = භුඤ්ජිත්‍වා පූ.ක්‍රි.

අනුවයයි = අනුගච්ඡති

අනුශාසකයා = සත්‍ථු පු.

අනූ දෙක = ද්වෙනවුති,

ද්විනවුති, ද්වානවුති, ඉ.

අනූනවය = එකූනසත න.

අනූව = නවුති ඉ.

අනූවෙනි = නවුතිම 3.

අපට = අම්හාකං

අපි = මයං

අපේ = අම්හාකං

අප්‍ර‍කටවූ = අඤ්ඤතර 3.

අභිවෘද්ධිය = වුද්ධි ඉ.

අඹගස = අම්බ පු.

අඹගෙඩිය = අම්බ න.

අමු = ආම 3.

අමෘතය = අමත න.

අර = එත 3.

අරක්කැමියා = සූද පු.

අවුත් = ආගන්ත්‍වා, ආගම්ම පූ. ක්‍රි.

අවුරුද්ද = වස්ස, සංවච්ඡර පු. න.

අශ්වයා = අස්ස, පු.

අසන්ට = සොතුං, සුණිතුං. නි.

අසන්නා = සොතු පු.

අසනලද = සුත 3.

අසයි = සුණාති

අසා = සුත්‍වා පූ. ක්‍රි.

අසාවා = සුණාතු

අසූදෙක = ද්වෙඅසීති, ද්වාසීති ඉ.

අසූනවය = එකූනනවුති ඉ.

අසූව = අසීති ඉ.

අසූවෙනි = අසීතිම 3.

අහස = ආකාස පු.

ආ = ආගත 3.

ආක්‍රෝශ කෙරේ = අක්කොසති

ආක්‍රෝශ කෙළේ = අක්කොසි

ආක්‍රෝශ කොට = අක්කොසිත්‍වා

ආගන්තුකයා = අතිථි, ආගන්තුක

ආචාර්‍ය්‍යයා = ගරු පු.

ආයුධය = ආයුධ න.

ආයුෂ = ආයු න.

ආවාවූ = ආගත 3.

ආහාරය = ආහාර පු.

ඇඟිල්ල = අඞ්ගුලි ඉ.

ඇගේ = තස්සා

ඇටය = අට්ඨි න.

ඇත්තාහ = සන්ති

ඇත්තේය = අත්‍ථි නි.

ඇතා = දන්තී, කරී, හත්‍ථී, පු.

ඇතින්න = කණේරු, හත්‍ථිනී ඉ.

ඇතුල්වී = පවිසිත්‍වා. පූ. ක්‍රි.

ඇතුළෙහි = අන්තො නි.

ඇඳ = මඤ්ච. පු.

ඇවිද = ආහිණ්ඩිත්‍වා, චරිත්‍වා පූ.ක්‍රි.

ඇවිදින = ආහිණ්ඩන්ත 3.

ඇවිදිමින් = ආහිණ්ඩන්ත 3.

ඇවිදී = ආහිණ්ඩති, චරති

ඇස = අක්ඛි, නයන, චක්ඛු,

ලොචන. න.

ඇස් ඇති = චක්ඛුමන්තු 3.

ඇසියයුතු =සොතබ්බ, සුණිතබ්බ 3.

ඈ = නං, තං (ත = ශබ්ද) ඉ.

ඈට = තස්සා

ඉක්බිති = අථ. නි.

ඉක්මන් ගමන් ඇත්තා =

සීඝයායි. පු.

ඉක්මනින් = සීඝං, නි.

ඉක්මවන්ට = අතික්කමිතුං. නි.

ඉදින් = සචෙ, යදි. නි.

ඉදිරියෙන් = පුරතො නි.

ඉඳී = නිසීදති

ඉදුණු = පක්ක 3.

ඉපදවිය = උප්පාදෙසි

ඉල්ලුවේය = යාචි

ඉල්වන්නා = යාචක පු.

ඉල්වයි = යාචති

ඉවත්කරවයි = හරාපෙති

ඉවත්වයේ = අපගච්ඡති

ඉවසීම = ඛන්ති ඉ.

ඉවුර = කූල න.

ඊයම් = තිපු. න.

ඊයේ = හීයො, හිය්‍යො, නි.

උක් = උච්ඡු. පු.

උක්සකුරු = සක්ඛරා, ඉ.

උගනී = උග්ගණ්හාති

උණගස = වෙළු පු.

උතුරු = උත්තර 3.

උතුම් = උත්තම 3.

උදාවෙයි = උදෙති

උදෑසන = පාතො නි.

උඹ = ත්‍වං. [1]

උඹලාගේ = තුම්හාකං

උඹලාට = තුම්හාකං

උඹේ = තුය්හ, තව

උපදවයි = උප්පාදෙති

උපදින්ට = නිබ්බත්තිතුං නි.

උපදී = උප්පජ්ජති, නිබ්බත්තති

උපුල් = උප්පල න.

උස = උච්ච 3.

ඌරා = සූකර, වරාහ. පු.

සෘෂි = ඉසි පු.

එක් = එක 3

එක්කලෙක = එකදා. නි.

එක්තරා = අඤ්ඤතර 3.

එක්පසෙක = එකමන්තං ක්‍රි. වි.

එක = එක 3.

එකල්හි = තදා, නි.

එකාන්තයෙන් = අද්ධා, වත. වෙ.

නි.

එකොළොස = එකාදස 3.

එකොළොස්වෙනි = එකාදසම 3.

එතරවූ = තිණ්ණ 3.

එතරවෙයි = තරති

එතරවී = තරිත්‍වා

එන්ට = ආගන්තුං නි.

එපමණ = තාවතා නි.

එපා = මා. නි.

එය = තං. න.

එයි = ආගච්ඡති

එසේ = තථා නි.

එසේයි = එවං, ආම නි.

එහි = තත්‍ථ, තත්‍ර‍, නි.

එළිය = ආලොක පු.

එළුවා = අජ. පු.

ඒතාක් = තාව නි.

ඒදණ්ඩ = සෙතු පු.

ඒවා = තානි න.

ඔටුවා = ඔට්ඨ පු.

ඔරුව = දොණි ඉ.

ඔව් = ආම, එවං. නි.

ඔවුන්ගේ = තෙසං

ඔවුහු = තෙ

ඔසවා = උක්ඛිපිත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

ඔහුට = තස්ස, පු. න.

ඕතොමෝ = සා ඉ.

කඩය = ආපණ පු.

කඩයි (අතු ආදිය) = භඤ්ජති

කඩා රැස්කරයි = ඔචිනාති

කඩා රැස්කරන්ට = ඔචිනිතුං

කඩා රැස්කොට =

ඔචිනිත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

කඩුව = අසි පු.

කණ = සොත න.

කථාකරයි = භාසති, කථෙති

කථාව = කථා ඉ.

කඳුලු = අස්සු න.

කන්ට = ඛාදිතුං, නි.

කන්ද = පබ්බත පු.

කන්නා = ඛාදන්ත 3.

කන්‍යාව = කඤ්ඤා ඉ.

කප්පවයි = ඡින්‍දාපෙති

කපනලද = ඡින්න 3.

කපයි = ඡින්‍දති

කම්කරුවා = කම්මකාර පු.

කමින් = ඛාදමාන 3.

කර්කශ = ඛර 3.

කර්‍තෘ = කත්තු පු.

කර්‍මාන්තය = කම්මං න.

කය = කාය පු.

කයි = ඛාදති

කරන = කරොන්ත, කුරුමාන 3.

කරනලද = කත 3.

කරන්ට = කත්තුං, කාතුං නි.

කරනු ලැබේ = කරීයති

කරමින් = කරොන්ත, කුරුමාන

කරයි = කරොති

කරවයි = කාරෙති, කාරාපෙති,

කාරයති

කලවය = සත්‍ථි. පු.

කලුරියකළ = කාලකත 3.

කවදා = කදා. නි.

කවරකලෙක්හි = කදා නි.

කවරෙක් = කෙ පු. කිං-ශබ්ද

කවුඩුදෙන = කාකී ඉ.

කසාවන් = පීත 3.

කළය = ඝට. පු.

කළයුතු = කාතබ්බ 3.

කළු = කාළ 3.

කාක්කා = කාක. පු.

කාලා = ඛාදිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

කැඩුවේය = භඤ්ජි

කැඳ = යාගු. ඉ.

කැපියයුතු = ඡින්දිතබ්බ 3.

කැපුවේය = ඡින්දි.

කැමතිවේ = ඉච්ඡති

කැසීම = කණ්ඩු ඉ.

කිකිළිය = කුක්කුටී ඉ.

කිඳුරිය = කින්නරී ඉ.

කිපියාවූ = කුද්ධ 3.

කිමෙක්? = කිං නි.

කියන්නා = වත්තු පු.

කියනලද = වුත්ත 3.

කියනුලබන = වුච්චමාන 3.

කියනුලැබේ = භාසීයති

කියයි = භාසති, කථෙති

කියවයි = වාචෙති

කියා = වත්‍වා පූ. ක්‍රි.

කියාවා = භාසතු

කිරයි = තුලෙති

කිරි = ඛීර න.

කීර්තිය = කිත්ති ඉ.

කුකුළා = කුක්කුට පු.

කුඩය = ඡත්ත න.

කුඩඇත්තා = ඡත්තී පු.

කුඩා = ඛුද්දක 3.

කුමකට = කිමත්‍ථං නි.

කුමරිය = කුමාරී ඉ.

කුලය = කුල න.

කුලවතා = කුලවන්තු පු.

කුෂ්ට ඇත්තා = කුට්ඨී පු.

කුස = කුච්ඡි පු. ඉ.

ක්‍රීඩාකරයි = කීළති

ක්‍රීඩාකොට = කීළිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

කෙණ්ඩය = ජඞ්ඝා ඉ.

කෙත = ඛෙත්ත න.

කෙසෙල්ගස = කදලි ඉ.

කෙළෙහිගුණදත් = කතඤ්ඤූ 3.

කෙළේය = අකාසි

කොකා = බක. පු.

කොට = කත්‍වා පූ. ක්‍රි.

කොටවූ = රස්ස 3.

කොඩිය = කෙතු පු.

කොතැනින් = කුතො නි.

කොයි වේලේ = කදා නි.

කොස්ගස = පනස පු.

කොස්ගෙඩිය = පනස න.

කොහේ = කුහිං නි.

කොළඹ නගරය = කොළම්බ-

නගර න.

කොළය = පණ්ණ න.

කෝට්ටේ නුවර = ජයවද්ධනපුර

කෝටිය = කොටි ඉ.

ගඟ = ගඞ්ගා, නදී ඉ.

ගඳ = ගන්‍ධ පු.

ගඳ දැනීමකරයි = ඝායති

ගඳදැනීමට = ඝායිතුං. නි.

ගත්තේය = ගණ්හි

ගන්වයි = ගණ්හාපෙති

ගනී = ගණ්හාති

ගනුලැබේ = ගණ්හීයති

ගම = ගාම පු.

ගමින් = ගාමතො නි.

ගල්බොරලු = සක්ඛරා ඉ.

ගල = සිලා ඉ. පාසාණ පු.

ගවදෙන = ගාවී ඉ.

ගවයන් පාලනය කරන්නා =

ගොපාල පු.

ගස = තරු, රුක්ඛ පු.

ගසන ලද = පහට 3.

ගසයි = පහරති

ගසෙන් = රුක්ඛතො නි.

ගාථාව = ගාථා ඉ.

ගැඹුරු = ගම්භීර 3.

ගැසුවේය = පහරි

ගැහැණිය = ඝරණී, ඉත්‍ථි,

වනිතා ඉ.

ගිතෙල් = සප්පි න.

ගින්න = සිඛී, අග්ගි, පු.

ගින්නෙන් = අග්ගිතො නි.

ගිනිදැල් = අච්චි ඉ. න.

ගිනිපෙනෙල්ල = අලාත න.

ගිය = ගත 3.

ගියේය = අගච්ඡි, අගමි,

ගච්ඡි, ගමි, අගමාසි

ගුණවත් = ගුණවන්තු. 3.

ගුහාව = ගුහා ඉ.

ගෘහපතියා = ගහපති පු.

ගෙඩිය = ඵල න.

ගෙඩි ඇති = ඵලවන්තු 3.

ගෙන්වයි = ආහරාපෙති

ගෙන = ආදාය, ගහෙත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

ගෙනඑයි = ආනෙති, ආහරති

ගෙනගොස් = නෙත්‍වා:

හරිත්‍වා. පූ. ක්‍රි.

ගෙනයන්ට = හරිතුං නි.

ගෙනයන ලද = හට, නීත, 3.

ගෙනයයි = හරති, නෙති

ගෙනයනුලැබේ = හරීයති

ගෙනයනුලබන = නීයමාන:

හරීයමාන 3.

ගෙනයායුතු = හරිතබ්බ 3.

ගෙනාවේය = ආහරි, ආනෙසි

ගෙනෙන්ට = ආනෙතුං,

අහරිතුං නි.

ගෙනෙනලද = ආහට 3.

ගෙනෙනුලබන =

ආහරියමාන 3.

ගෙනෙනුලැබේ = ආහරීයති

ගෙය = ගෙහ, පු. න.

ගෙයින් = ගෙහතො නි.

ගේක ප්‍ර‍ධානියා = ගහපති පු.

ගොනා = ගොණ පු.

ගොපල්ලා = ගොපාල පු.

ගොයා = ගොධා. ඉ.

ගොවියා = කස්සක. පු.

ගොස් = ගන්ත්‍වා. පූ. ක්‍රි.

ඝනවූ = ඝන 3.

චක්‍ර‍ය = චක්ක න.

චන්ද්‍ර‍යා = සසී: චන්‍ද පු.

චෛත්‍යය = චෙතිය න,

ජයගනීවා = ජයතු

ජලය = වාරි, අම්බු, උදක, න.

ජීවත්වේ = ජීවති.

ටිකවූ = අප්පක 3.

තණකොළ = තිණ. න.

තබයි = ඨපෙති

තබ්බවයි = ඨපාපෙති

තබා = ඨපෙත්‍වා පූ. ක්‍රි.

තබාවා = ඨපෙතු

තමන්ගේ = අත්තානං

තමාගේ = අත්තනො

තරප්පුව = සොපාණ පු.

තරාදිය = තුලා ඉ.

තරුණිය = යුවති, තරුණී. ඉ.

තිරය = සාණි. ඉ.

තිරිසනා = පසු. පු.

තිස්අට = අට්ඨතිංසති ඉ.

තිස්එක = එකතිංසති ඉ.

තිස්තුන = තෙත්තිංසති ඉ.

තිස්නවය = එකූනචත්තාළීසති ඉ.

තිස්පහ = පඤ්චතිංසති ඉ.

තිස්හත = සත්තතිංසති ඉ.

තිස්හතර = චතුත්තිංසති ඉ.

තිස්හය = ඡත්තිංසති ඉ.

තිස්වෙනි = තිංසතිම 3.

තිහ = තිංසති ඉ.

තුන = ති 3.

තුනීවූ = තනු 3.

තෘෂ්ණාව = තණ්හා ඉ.

ද = අපි, ච, නි.

දක්නාලද = දිට්ඨ 3.

දකුණු = දක්ඛිණ 3.

දඬු ඇත්තා = දණ්ඩී පු.

දදය = දද්දු ඉ.

දන්නා ලද = ඤාත 3

දනී = ජානාති

දමයි = පක්ඛිපති

දර = දාරු න.

දල්වයි = ජාලෙති

දල්වන්ට = ජලෙතුං නි.

දවයි = ඣාපෙති

දවස = දිවස පු.

දශකොටිය = දසකොටි ඉ.

දශය = දස 3.

දශලක්‍ෂය = දසලක්ඛ න.

දෂ්ටකරනලද = දට්ඨ 3.

දෂ්ටකරයි = ඩසති

දෂ්ටකෙළේය = ඩසි

දසදහස = දසසහස්ස න.

දසවෙනි = දසම 3.

දහඅට = අට්ඨාරස, අට්ඨාදස 3.

දහතුන = තෙරස 3.

දහනවය = එකූනවීසති ඉ.

දහස = සහස්ස න.

දහසය = සොළස 3.

දහහත = සත්තරස, සත්තදස 3.

දහහතර = චුද්දස, චතුද්දස 3.

දළඇත්තා = දාඨී පු.

දාගැබ = චෙතිය න.

දානය = දාන න.

දවල් = දිවා නි.

දාසයා = දාස පු.

දාසිය = දාසී ඉ.

දැන් = ඉදානි නි.

දැන = ජානිත්‍වා. පූ. ක්‍රි.

දැනගනී = ජානාති

දැරිය = දාරිකා ඉ.

දික් = දීඝ 3.

දිනන්නා = ජෙතු පු.

දිනයි = ජිනාති

දියයුතු = දාතබ්බ 3.

දිව්වේය = ධාවි

දිව = ජිව්හා ඉ.

දිවයින = දීප පු.

දිවියා = දීපි පු.

දිශාව = දිසා ඉ.

දිළින්දා = දිළිද්ද පු.

දීම = දාන න.

දීකිරි = දධි න.

දීලා = දත්‍වා පූ. ක්‍රි.

දුක = දුක්ඛ. න.

දුකසේ = දුක්ඛං: ක්‍රි. වි.

දුන් = දින්න 3.

දුන්න = ධනු න.

දුන්නේය = අදදී, අදාසි

දුරවූ = දූර 3.

දුවන = ධාවන්ත 3.

දුවමින් = ධාවන්ත 3.

දුවයි = ධාවති

දුවලා = ධාවිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

දූ = ධීතු, දුහිතු ඉ.

දූලි = ධූලි ඉ.

දෙක = ද්වි 3

දෙදෙන = උභය 3

දෙදෙනාගෙන් අනිකා = ඉතර 3.

දෙදෙනාගෙන් කවරෙක් = කතර 3.

දෙන්ට = දාතුං නි.

දෙන්නා = දාතු පු.

දෙන්නේය = දස්සති, දදිස්සති.

දෙන = ධෙනු ඉ.

දෙනලද = දින්න 3.

දෙනුලබන = දීයමාන 3.

දෙනුලැබේ = දීයති

දෙයි = දෙති, දදාති

දෙවයි = දාපෙති

දෙවරක් = ද්වික්ඛත්තුං නි.

දෙවෙනි = දුතිය 3

දෙවියා = දෙව පු. දෙවතා ඉ.

දෙසියයුතු = දෙසෙතබ්බ 3.

දේවතාවා = දෙවතා ඉ.

දේශනාකරන්ට = දෙසෙතුං නි.

දේශනාකරනලද = දෙසිත 3.

දේශනාකරනු ලැබේ = දෙසීයති

දේශනාකරයි = දෙසෙති

දේශනාකරවයි = දෙසාපෙති

දේශනාකෙළේය = දෙසෙසි

දොළස = ද්වාදස 3.

දෝලාව = දොලා ඉ.

දැක = දිස්වා, පස්සිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

දැන් = ඉදානි නි.

දැන = ජානිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

දැනගන්නේය = ජානිස්සති

ධනය = ධන න.

ධනවත් = ධනවන්තු 3

ධර්‍මය = ධම්ම පු.

ධර්‍මය කියන්නා = ධම්මවාදී පු.

ධාතුව = ධාතු ඉ.

නගී = ආරුහති

නම = නාම න.

නම් ඇති = නාම 3.

නරකය = නිරය පු.

නවය = නව 3.

නවසියය = නවසත න.

නහය = ඝාණ. න. නාසා. ඉ.

නාගයා = නාග පු.

නාදකරයි = රවති

නාන = නහායන්ත 3

නාමින් = නහායන්ත 3.

නායකයා = නෙතු පු.

නාලා = නහාත්‍වා පූ. ක්‍රි.

නාවයි = නහාපෙති

නැගිට = උට්ඨහිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

නැගිටියි = උට්ඨහති

නැගිටුවා = උට්ඨාපෙත්‍වා පූ. ක්‍රි.

නැගී = ආරුය්හ, ආරුහිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

නැගෙනහිර = පුබ්බා ඉ.

නැත්තාහ = න සන්ති

නැත්තේය = නත්‍ථි. නි.

නැන්දා = මාතුලානී ඉ.

නැන්දම්මා = සස්සු ඉ.

නැව = නාවා ඉ.

නැවත = පුන නි.

නැළිය = නාළි ඉ.

නැංගාවූ = ආරූළ්හ 3.

නැංගේය = ආරුහි

නෑ = න, නො. නි.

නෑයන් ඇති = බන්ධුමන්තු 3.

නෑයා = බන්ධු, ඤාති පු.

නෑවාවූ = නහාත 3.

නික්ම = නික්ඛම්ම,

නික්ඛමිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

නික්මෙයි = නික්ඛමති

නික්මුණු = නික්ඛන්ත 3.

නිතර = අභිණ්හං ක්‍රි. වි.

නිදන = සයන්ත 3.

නිදමින් = සයන්ත, සයමාන 3.

නිදයි = සයති

නිදා = සයිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

නිදාගත් = සුත්ත 3.

නිදිකරවයි = සයාපෙති

නිදීම = නිද්දා ඉ.

නිදානය = නිධි පු.

නිල් = නීල 3.

නිවණ = අමත න.

නුවණ = ඤාණ, න. පඤ්ඤා ඉ.

නුවණැති = පඤ්ඤාවන්තු,

බුද්ධිමන්තු 3.

නුවර = නගර න.

නුවරින් = නගරතො නි.

නෙලුම්මල = පදුම, න.

නොගැඹුරු = උත්තාන, 3.

නොහොත් = අථවා, නි.

පක්‍ෂියා = පක්ඛී, සකුණ පු.

පටන්ගත්තේය = ආරභි

පනස්දෙක - ද්වෙපඤ්ඤාසති,

ද්වෙපණ්ණාසති, ඉ.

පණස්නවය = එකූනසට්ඨි, ඉ.

පණහ = පඤ්ඤාසති,

පණ්ණාසති, ඉ.

පණ්ඩිතයා = කවි, විඤ්ඤූ,

පණ්ඩිත, විදු, පු.

පතළ = පත්‍ථට, විත්‍ථත, 3.

පත්‍ර‍ය = පණ්ණ, න.

පමණදන්නා = මත්තඤ්ඤූ පු.

පරිත්‍යාගශීලියා = වදඤ්ඤූ පු.

පර්‍වතය = පබ්බත, ගිරි, පු.

පය = පාද, පු.

පලායයි = පලායති

පව්කරන්නා = පාපකාරී පු.

පව = පාප, න.

පස්වෙනි = පඤ්චම, 3

පස්සෙන් = පච්ඡතො, නි.

පස = පඤ්ච, 3.

පසළොස = පඤ්චදස, 3

පසු = පර, අපර, 3.

පසුපස්සේ යයි = අනුගච්ඡති

පසුව = පච්ඡා, නි.

පහත් = නීච, 3.

පහන = දීප, පු.

පහරදෙනලද = පහට, 3.

පහරදෙනුලබන = පහරියමාන 3.

පළඳීවා = පිළින්‍ධතු

පළමුවැනි = පඨම 3.

පළල් = විත්‍ථත, 3.

පාලනය කරයි = පාලෙති

පාසැල = පාඨසාලා, ඉ.

පැමිණි = පත්ත 3.

පැසුණු = පක්ක, 3

පැළඳ = පිළන්‍ධිත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

පිටත = බහි, නි.

පින්ඇති = පුඤ්ඤවන්තු 3.

පින = පුඤ්ඤ, න.

පිපාසිතවූ = පිපාසිත, 3.

පියා = පිතා, පු. (පිතු ශබ්ද)

පියාකෙරෙන් = පිතිතො, නි.

පියාසරකරයි = උඩ්ඩෙති

පියුම = පදුම, න.

පිරිනිවන්පෑවේය = පරිනිබ්බායි

පිරිස් ඇති = යසවන්තු 3.

පිරිස = පරිසා, ඉ.

පිවිස = පවිසිත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

පිස = පචිත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

පිසන්ට = පචිතුං, නි.

පිසන්නී = පචන්තී, ඉ.

පිසන = පචන්ත 3

පිසනලද = පක්ක 3.

පිසනුලබන = පච්චමාන 3.

පිසනුලැබේ = පච්චති, 3.

පිසමින් = පචන්ත 3.

පිසයි = පචති

පිසවයි = පාචෙති, පාචයති

පිසවන්ට = පාචෙතුං, නි.

පිසාවා = පචතු

පිසියයුතු = පචිතබ්බ, 3.

පිසුවේය = පචී

පුටුව = පීඨ, න

පුත්‍ර‍යා = පුත්ත, පු.

පුදන ලද = පූජිත 3.

පුදයි = පූජෙති

පුදා = පූජෙත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

පුරවයි = පූරෙති

පුරුෂයා = පුරිස පු.

පුරුෂයා කෙරෙන් = පුරිසතො

පූජාව = පූජා ඉ.

පෙට්ටිය = මඤ්ජුසා, ඉ.

පෙර = පුරා, නි.

පෙරවූ = පුබ්බ 3.

පෙරළේ = පරිවත්තති

පෙරුම්කායම් = හිඞ්ගු, න.

පෙළ = පාළි ඉ.

පෙළයි = පීළෙති

පෙළුවේය = පීළෙසි

පොකුණ = පොක්ඛරණී, ඉ.

පොරව = ඵරසු පු.

පොල් = නාළිකෙර පු. න.

පොළොව = භූමි; වසුධා ඉ.

ප්‍ර‍ඥා ඇති = පඤ්ඤාවන්තු 3.

ප්‍ර‍ඥාව = මති, පඤ්ඤා, ඉ. ඤාණ න.

ප්‍රීතිය = පීති ඉ.

බඩු = භණ්ඩ න.

බත් = භත්ත, න. ඔදන. පු. න.

බඳිනු ලැබේ = බන්‍ධීයති

බඳියි = බන්‍ධති

බල්ලා = සොණ, සුනඛ පු.

බලඇත්තා = බලී, පු.

බලන්ට = පස්සිතුං, නි.

බලන = ඔලොකෙන්ත,

පස්සන්ත 3.

බලන්නේය = පස්සිස්සති

බලමින් = ඔලොකයමාන,

ඔලොකෙන්ත

බලය = බල න.

බලයි = ඔලොකෙති, පස්සති

බලවතා = බලවන්තු පු.

බස්නාහිර = අපරා ඉ.

බසී = ඔතරති

බාලයා = සුසු පු.

බාලවූ = දහර, බාල 3.

බාහුව = බාහු පු.

බැන්දේය = බන්ධි

බැඳ = බන්ධිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

බැමිණිය = බ්‍ර‍ාහ්මණී ඉ.

බැස = ඔරුය්හ, ඔරිත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

බැස්සාවූ = ඔතිණ්ණ 3.

බිත්තරය = අණ්ඩ න.

බිඳිනලද = භින්න 3.

බිඳී = (අතු ආදිය) භඤ්ජති

බිඳුනු = භින්න 3.

බින්දේය = භින්‍දි

බීලා = පිවිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

බුද්ධිමත් = බුද්ධිමන්තු 3.

බෙදා = භාජෙත්‍වා පූ. ක්‍රි.

බෙරය = දුන්‍දුභි ඉ.

බෙල්ල = ගීවා ඉ.

බොන්ට = පිවිතුං, පාතුං නි.

බොයි = පිවති

බොහෝ = බහු 3

බොහෝකලක් = චිරං නි.

(බොහෝ දෙනාගෙන්) කවරෙක් =

කතම 3.

බෝවා = පිවතු

බ්‍ර‍හ්මයා = විධාතු පු.

භයවන්නේය = භායිස්සති

භයවී = භායිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

භයවේ = භායති

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ =භගවන්තු පු.

භාර්‍ය්‍යාවගේ මව = සස්සු ඉ.

භික්‍ෂූ නම = භික්ඛු, මුනි පු.

භෝග ඇත්තා = භොගී පු.

මගේ = මය්හං, මම, මෙ

මණියි = මිණාති

මත්තෙහි = උපරි, නි.

මත්පැන් = සුරා ඉ.

මධ්‍යම = මජ්ඣිම 3.

මනාකොට = සාධුකං, ක්‍රි. වි.

මනාපැහැති = සුවණ්ණ 3.

මනාපැහැ නැති = දුබ්බණ්ණ 3

මනාරූ ඇති = සුරූප 3.

මනුෂ්‍යයා = මනුස්ස පු.

මම = අහං

මරණය = මරණ න.

මරනුලැබේ = මාරීයති

මරයි = මාරෙති

මරවයි = මාරාපෙති

මරා = මාරෙත්‍වා පූ. ක්‍රි.

මල් = පුප්ඵ න.

මල්දම = මාලා ඉ.

මව = අම්මා, මාතු, ඉ.

මවකෙරෙන් = මාතිතො, නි.

මහත් = මහන්ත 3.

මහලු = මහල්ලක 3.

මළාවූ = මත 3.

මානෙල් = උප්පල, න.

මාර්‍ගය = මග්ග පු.

මාසය = මාස, පු. න.

මාලාඇත්තා = මාලී, පු.

මිට = මුට්ඨි, පු.

මිටි = නීච 3

මිත්‍ර‍යා = මිත්ත පු. න.

මිදුණු කිරි = දධී න.

මිළදීගන්ට = කිණිතුං නි.

මිළදීගනී = කිණාති

මිළදීගනු ලැබේ = කිණීයති

මිළදීගෙන = කිණිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

මීපැණි = මධු න.

මීයා = ආඛු පු.

මුනුබුරා = නත්තු පු.

මුල = මූල න.

මුවදෙන = මිගී ඉ.

මුවා = මිග, පු.

මුහුණ = වදන, න

මුහුද = ජලනිධි, උදධි,

සින්ධු, පු

මෘදුවූ = මුදු 3

මෙතැන්සිට = ඉතො නි.

මෙතැනින් = ඉතො නි.

මෙනෙහි කරයි = මනසිකරොති

මෙයින් = ඉතො නි.

මෙසේ = එවං, නි.

මෙහි = ඉධ, එත්‍ථ, නි.

මේ = ඉම, 3.

මේතෙම = අයං. පු.

මොනරා = සිඛී, මයූර පු.

මොවුහු = ඉමෙ, පු. න.

මොවුන්ගේ = ඉමෙසං, පු. න.

මොහුට = අස්ස, ඉමස්ස, පු. න.

මෝතොමෝ = අයං, ඉ.

මැගේ = අස්සා, ඉමිස්සා,

ඉමාය ඉ.

මැණික = මණි පු.

මැරුණේය = කාලමකාසි, මරි

මැරුවේය = මාරෙසි.

මැරේ = මරති

මෑලා = ඉමා ඉ

මෑලාගේ = ඉමාසං, ඉ.

යට = අධර 3, අධො, හෙට්ඨා නි.

යන්ට = ගන්තුං නි.

යන්නා = ගන්තු පු.

යන්නී = ගච්ඡන්තී ඉ.

යන = ගච්ඡන්ත, ගච්ඡමාන 3

යන්නේය = ගච්ඡිස්සති, ගමිස්සති

යම් = ය, 3.

යම්කලෙක්හි = යදා නි.

යම්තාක් = යාව නි.

යම්තැනෙක්හි = යත්‍ථ, යහිං, නි.

යම්පමණ = යාවතා නි.

යම්සේ = යථා නි.

යමින් = ගච්ඡන්ත, ගච්ඡමාන 3.

යයි = ගච්ඡති

යමක් කෙරෙන් = යතො, නි.

යවයි = පෙසෙති

යහලු ස්ත්‍රිය = සඛී, ඉ.

යෙහෙළිය = සඛී, ඉ.

යොදවයි = යොජාපෙති

රකිනුලැබේ = රක්ඛීයති

රකී = පාලෙති, රක්ඛති

රකීවා = රක්ඛතු

රජ = භූපති, භූපාල පු.

රජමෙහෙසිය = දෙවී, රාජිනී, ඉ.

රට = රට්ඨ න.

රත්රන් = සුවණ්ණ න.

රතු = රත්ත 3.

රථය = රථ පු.

රථාචාර්‍ය්‍යයා = සාරථී පු.

රදවා = රජක පු.

රශ්මිය = රංසි ඉ.

රශ්මි ඇති = භානුමන්තු 3.

රාජදේවිය = දෙවී ඉ.

රාජ්‍යය = රජ්ජ න.

රාත්‍රිය = රත්ති ඉ.

රැක්කේය = පාලෙසි

රැක = රක්ඛිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

රෑණ = රජ්ජු ඉ.

රූපය = රූප න.

රෝගය = ව්‍යාධි පු.

රෝදය = චක්ක න.

ලක්‍ෂය = සතසහස්ස, ලක්ඛ න.

ලංකා ද්වීපය = ලඞ්කා ඉ.

ලජ්ජා ඇති = හිරිමන්තු 3.

ලණුව = රජ්ජු ඉ.

ලබයි = ලභති

ලබන්ට = ලද්ධුං, ලභිතුං, න.

ලාකඩ = ජතු න.

ලැබ = ලද්ධා, ලභිත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

ලැබුණු = ලද්ධ 3.

ලියන්නා = ලේඛක පු.

ලියයි = ලිඛති

ලොව = ලොක පු.

ලෝභය = ලොභ පු.

වචනය = වාචා ඉ. වචන න.

වටී = වට්ටති

වඩුවා = වඩ්ඪකී පු.

වනය = අරඤ්ඤ, වන න. අටවි ඉ.

වනාහි = පන, නි.

වඳිනලද = වන්‍දිත 3.

වඳිනුලබන = වන්‍දියමාන 3.

වඳිනුලැබේ = වන්දීයති

වඳී = වන්‍දති

වඳුරා = වානර, කපි, පු.

වන්නේය = භවිස්සති

වයසින් අඩු = දහර, බාල 3.

වරක් = සකිං නි.

වසන = විහරන්ත, වසන්ත

වසන්නේය = වසිස්සති

වසමින් = විහරන්ත, වසන්ත 3.

වසයි = වසති, විහරති

වසී = වස්සති

වස්ත්‍ර‍ය = වත්‍ථ න.

වහා = සීඝං, ඛිප්පං, සහසා,

නි. ක්‍රි. වි.

වළ = කාසු, ඉ. ආවාට, පු.

වාසයකරයි = වසති, විහරති

වාසයකළ = වුත්‍ථ 3.

වැගිරේ = පග්ඝරති

වැටී = පතිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

වැටුණේය = පති

වැටේ = පතති

වැන්දයුතු = වන්දිතබ්බ 3

වැඳ = වන්දිත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

වැඳිරිය = වානරී ඉ.

වැල = ලතා, ඉ.

වැලි = වාලිකා, වාලුකා, ඉ.

පුලින. න.

වැව = වාපි, ඉ.

වැස්ස = දෙව, මෙඝ, වස්ස, පු.

වුට්ඨි. ඉ.

විකුණන = වික්කිණන්ත 3.

විකුණනු ලැබේ = වික්කිණීයති

විකුණමින් = වික්කිණන්ත 3.

විකුණයි = වික්කිණාති

විදී = විජ්ඣති

විදුලිය = විජ්ජු ඉ.

විධානකරන්නා = විධාතු පු.

විපාකය = ඵල න.

විස්ස = වීසති ඉ.

විසි අට = අට්ඨවීසති ඉ.

විසි එක = එකවීසති ඉ.

විසිතුන = තෙවීසති ඉ.

විසිදෙක = ද්වෙවීසති, බාවීසති ඉ.

විසිනවය = එකූනතිංසති ඉ.

විසිපහ = පඤ්චවීසති ඉ.

විසිවෙනි = වීසතිම 3

විසිහත = සත්තවීසති ඉ.

විසිහතර = චතුවීසති ඉ.

විසිහය = ඡබ්බීසති ඉ.

විසූ = වුත්‍ථ 3.

විහාරය = විහාර පු.

වී = වීහි පු.

වීථිය = විසිඛා, වීථි ඉ.

විය = අභවි, භවි

වූ = භූත, 3.

වූයේය = අභවි, භවි

වෙදා = වෙජ්ජ පු.

වෙන්ව = විසුං, නි.

වෙළෙන්දා = වාණිජ පු.

වේ = හොති, භවති

වේදය දන්නා = වෙදගූ පු.

වේවා = හොතු, භවතු.

ව්‍යාඝ්‍ර‍යා = ව්‍යග්ඝ පු.

ශිෂ්‍යයා = සිස්ස පු.

ශීලය = සීල න.

සත්වෙනි = සත්තම 3.

සත = සත්ත 3.

සතර = චතු 3.

සතරවෙනි = චතුත්‍ථ 3.

සතුරා = සත්තු, අරි. පු.

සන්සිඳීම = සන්ති ඉ.

සභාව = සභා ඉ.

සමග = සද්ධිං, සහ, නි.

සම නොවන ලෙස = විසම ක්‍රි. වි.

සමලෙස = සමං, ක්‍රි. වි.

සමීපවූ = සන්තික, සමීප 3.

සමූහ ඇත්තා = ගණී පු.

සය = ඡ 3.

සයනය කෙළේය = සුපි, සයි.

සරස = තිරියං, නි.

සර්‍පයා = අහි, භොගී, සප්ප පු.

සර්‍වඥයන්වහන්සේ = බුද්ධ,

සබ්බඤ්ඤූ, සත්‍ථු, පු.

සවස = සායං නි.

සවෙනි = ඡට්ඨ 3.

සහල් = තණ්ඩුල, පු. න.

සහෝදරයා = භාතු පු.

සහෝදරිය = භගිනී ඉ.

සංඝයා = සඞ්ඝ පු.

සාගරය = උදධි, ජලනිධි, පු.

සාදන ලද = කත 3.

සාදයි = කරොති

සාදවයි = කාරෙති, කාරාපෙති.

සාරයි = ඛණති.

සාලාව = සාලා ඉ.

සැත්තෑවෙනි = සත්තතිම 3.

සැපය = සුඛ, න.

සැවැත්නුවර = සාවත්‍ථි, පු.

සිඟන්නා = යාචක පු.

සිට = ඨත්‍වා පූ. ක්‍රි.

සිටින = තිට්ඨන්ත 3.

සිටිමින් = තිට්ඨන්ත 3.

සිටියාවූ = ඨිත 3.

සිටියේය = අට්ඨාසි

සිටියි = තිට්ඨති

සිටුතෙම = සෙට්ඨි පු.

සිත = චිත්ත න.

සිතයි = චින්තෙති

සිතා = චින්තෙත්‍වා පූ. ක්‍රි.

සිතිවිල්ල = චින්තා ඉ.

සිඳී = ඡින්‍දති

සිදුවූ = භූත 3

සිනාසෙන්නී = හසන්තී ඉ.

සිනාසෙන = හසන්ත 3.

සිනාසෙමින් = හසන්ත 3.

සිනාසෙයි = හසති

සියක්කොටිය = සතකොටි ඉ.

සියය = සත. න.

සියලු = සබ්බ. 3.

සියවෙනි = සතම. 3.

සිල්වත් = සීලවන්තු 3.

සිවලා = සිගාල. පු.

සිවිය = ඡවි ඉ.

සිවුර = චීවර. න.

සිහිඇති = සතිමන්තු 3.

සිහිය = සති ඉ.

සිංහයා = සීහ පු.

සිංහාසනය = සීහාසන න.

සීසා = කසිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

සීසානු ලැබේ = කසීයති

සීසායි = කසති

සුදු = සෙත 3.

සූර්‍ය්‍යයා = රවි, භානුමන්තු පු.

සෙල්ලම්කරයි = කීළති

සෙවනැල්ල = ඡායා ඉ.

සේනාව = සේනා ඉ.

සොයයි = පරියෙසති

සොරකම්කරයි = චොරෙති

සොරා = චොර පු.

සොරාගෙන් = චොරතො නි.

සොහොන = සුසාන. න.

සෝදයි = ධොවති

සෝදනු ලැබේ = ධොවීයති

ස්ත්‍රිය = නාරී, වනිතා, ඉත්‍ථි ඉ.

ස්වර්‍ගය = සග්ග. පු.

ස්වාමිපුරුෂයා = භත්තු, පති, පු.

ස්වාමිපුරුෂයාගේ මව = සස්සු ඉ.

ස්වාමියා = සාමි. පු.

හඬන = රොදන්ත. 3.

හතළිස්දෙක =ද්වෙ චත්තාළීසති ඉ.

හතළිස්නවය =එකූනපඤ්ඤාසති. ඉ.

හතළිස්වෙනි = චත්තාළීසතිම 3.

හතළිහ = චත්තාළීසති ඉ.

හදිසියෙන් = සහසා. නි.

හාත්පස = සමන්තා නි.

හඳ = චන්‍ද පු.

හාලා = කසිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

හැකිවේ = සක්කොති

හැට = සට්ඨි. ඉ.

හැටදෙක = ද්වෙසට්ඨි, ද්විසට්ඨි,

ද්වාසට්ඨි. ඉ.

හැටනවය = එකූනසත්තති ඉ.

හැත්තෑදෙක = ද්වෙසත්තති,

ද්විසත්තති ඉ.

හැත්තෑනවය = එකූනාසීති ඉ.

හැත්තෑව = සත්තති ඉ.

හැන්ද = කටච්ඡු. පු.

හැමකල්හි = සදා. නි.

හැරීඑයි = පච්චාගච්ඡති

හැසිර = චරිත්‍වා, පූ. ක්‍රි.

හැසිරෙන = චරන්ත, 3.

හැසිරේ = චරති

හැසුරුණේය = චරි, අචරි

හික්මවන්නා = විනෙතු පු.

හිඳ = නිසීදිත්‍වා පූ. ක්‍රි.

හිඳින = නිසීදන්ත 3.

හිඳුවයි = නිසීදාපෙති

හිඳුවා = නිසීදාපෙත්‍වා පූ. ක්‍රි.

හිමඇති = හිමවන්තු 3.

හිමාලයපර්‍වතය = හිමවන්තු පු.

හුන් = නිසින්න 3

හුන්නේය = නිසීදි

හෘදය = හදය. න.

හෙට = සුවෙ. නි.

හෙතෙම = සො. පු. (ත - ශබ්ද)

හෙනය = අසනි ඉ.

හෙමින් = සනිකං ක්‍රි. වි. නි.

හෙළයි = පාතෙති.

හෙළවයි = පාතාපෙති

හෙළීය = පාතෙසි

හේදණ්ඩ = සෙතු. පු.

හෝ = වා, අථ. නි.

ළමයා = දාරක, කුමාර. පු.

ළංවූ = සමීප, ආසන්න, 3.

  1. ක්‍රියාවක් වැළැක්වීමට පාලියෙහි යෙදෙන්නේ ‘මා’ යන්නයි.

  2. මන්තීනං සන්තිකං යන්න යොදනු.

  3. රථාචරියස්ස සන්තිකං යි යොදනු.

  4. ආහාර ශබ්දය පුරිස ශබ්දය මෙන් වරනැගෙත්.

  5. චතුත්ථිය යෙදීමෙන් “පිණිස” යන අර්ථය ලැබේ.

  6. වාපිං තරිත්වා - වැව තරණය කොට හෝ වැවෙන් එතෙරව.

  7. නදිං තරිත්වා යි යෙදිය යුතු. අන් තන්හිත් මේ පිළිවෙල ගතයුතු.

  8. “ගත්තේය” යන අර්ථවත් ක්‍රියාව යොදනු.

  9. සක්කොති - හැකිවේ.

  10. ආරභි - පටන් ගත්තේය.

  11. “හැකිවෙමු” යන්නට සමානයි.

  12. විනා නිපාතය හා තතියාව යෙදෙන බව සැලකිය යුතු.

  13. ඉක්මවන්ට

  14. යි - යන්ට පාලියෙන් ඉති ශබ්දය යොදනු.

  15. සත්තමී බහු වචනය යෙදිය යුතු.

  16. කර්ම විභක්තිය යෙදිය යුතු.

  17. බහූනං, බහුන්නං යි ඡට්ඨි බහුවචනය දෙවිධියකින් සෑදේ.

  18. ඩය්හි

  19. නවදිනකින් (නව දිනක් ඇවෑමෙන්) යන අර්ථ ඇත්තේයි.

  20. රූපියං - රුපියල. රූපියානං ද්වීහි සතෙහි - රුපියල් දෙසීයකින් සමාසකොට “ද්වීහි රූපියසතෙහි” යි යෙදිය හැක.

  21. අඹ - කොස් ආදී ගස් කියවෙන විට ඒවා පාලියෙහි පුල්ලිංගයෙන් සිටිත්: ගෙඩි කියවෙන විට නපුංසකලිංගය ගනිත්.

  22. මෙවැනි තැන් පාලියට නැගීමේදී ඡට්ඨිය හෝ සත්තමිය යෙදිය යුතු.

  23. සත්තමිය හෝ ඡට්ඨිය යෙදීමෙන් “අතුරෙන්” යන අර්ථය ලැබේ.

  24. “වස්සානං උපරි” යි යෙදිය යුතු.

  25. දුට්ඨගාමිණී භූපති.

  26. පස් ආකාරයකින් හෙවත් පස් කොටසක් කොට, මෙය ක්‍රියාවිශේෂණයක් වූ නිපාතයකි. අන්‍ය සංඛ්‍යා ශබ්දයන් සමගද මේ අර්ථයෙහි ධා - ප්‍ර‍ත්‍යය යෙදේ.

  27. පච්චාගච්ඡිංසු

  28. චතුධා

  29. වඩ්ඪකී - වඩුවා, පු

  30. මාතාපිතරො

  31. දාසෙහි දාසයන් ලවා යි අර්ථ කියයුතු කිරීමට අණ ලබන්නා කර්ම විභක්තියෙන් හෝ තතියාවෙන් සිටිය යුතු.

  32. හිඳුවා

  33. පිසවන්ට මේ දෙක ද කාරකාර්ථ ඇති පදයි.

  34. තණ්ඩුල - සහල් පු. න.

  35. යවයි - පෙසෙති

  36. නික්මුණු

  37. ඉවත් කරවිය

  38. රොදති - හඬයි

  39. උපදී

  40. දිට්ඨ - දක්නාලද

  41. ලද්ධ - ලැබුණු

 1. ඒකවචන - බහුවචනයන් සංඛ්‍යානාමයෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

 2. උඹ - යන්න ඔබ යන්නෙන් බිඳුණු එකකි. ඉංග්‍රීසියෙන් You යන්න මෙන් එය නිතරම බහු වචනයෙන් සිටී. ත්වං - යන්නට දියයුතු නිවැරදි අර්ථය “තෝ” යන්නයි. එය දැන් අවමානයට යොදන්නක් සේ හැඟීමක් ඇති බැවින් මෙසේ යොදන ලදි.