ක්ලේශප්‍ර‍හාණය

සත්ත්වයනට නරක තීර්‍ය්‍යක් ප්‍රේත අසුරකාය යන සතර අපායට නැවත නැවත වැටී අපාදුක් විඳින්නට සිදු වන්නේත් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ අප්‍රිය සම්ප්‍රයෝග ප්‍රිය විප්‍රයෝග ශෝක පරිදේවාදි දුඃඛයන් විඳින්නට සිදු වන්නේතේ ක්ලේශයන් නිසා ය. ඒ දුක් වලින් මිදීම වූ පරමසුඛය වූ නිර්වාණයට පැමිණිය හැක්කේ ක්ලේශයන් ප්‍ර‍හාණය කිරීමෙනි. දුරු කිරීමෙනි. ක්ලේශයෝ වනාහි මිනිසුන් මැරීමට නගර ග්‍රාමයන් විනාශ කිරීමට රටවල් විනාශ කිරීමට සමත්, සත්ත්වයන් අපායට ගෙන යාමට සමග් මහ බලයක් ඇතියෝ ය. එහෙත් ඒවා රූපයක් නැති සටහනක් නැති ඇසින් දැකිය නො හෙන කනින් ඇසිය නො හෙන අතින් ගත නො හෙන ඉතා සියුම් ධර්මයෝ ය. ඝණ්ටාවකට ගැසීමේ දී නැඟි නැඟී අවුත් සැණෙකින් නැති වෙමින් යන හඬවල් මෙන් චිත්තසන්තානයෙහි ඉපද ඉපද වහ වහා නැති වී යන්නෝ ය. ශරීරයේ හෝ භාජනයක් වස්ත්‍ර‍යක තැවරුණු කුණු පිස හෝ සෝදා ඉවත් කරන්නාක් මෙන් ක්ලේශයන් සත්ත්ව සන්තානයෙන් ඉවත් කළ හැක්කේ නො වේ. ක්ලේශයන් දුරු කිරීමය, ප්‍ර‍හාණය කිරීමය කියනුයේ ක්ලේශයන් ගේ ඇති වීම වැළැක්වීමට ය. සියලු ම අකුශලයෝ ක්ලේශයෝ ය. කෙලෙසුන් කොතෙක් බලවත් වුව ද අඳුරට විරුද්ධ වූ අඳුර දුරු කිරීමට සමත් ආලෝකයක් ඇතිවාක් මෙන්, උෂ්ණය දුරු කිරීමට සමත් ශීතලක් ඇතිවාක් මෙන්, ගින්න නිවීමට සමත් ජලයක් ඇතිවාක් මෙන්, රෝග සුව කිරීමට සමත් ඖෂධයන් ඇතිවාක් මෙන් සියලුම කෙලෙසුන් දුරු කිරීමට සමත් කුශල ධර්මයෝ ඇත්තාහ. ක්ලේශයන්, අකුශලයන් දුරලීමට සමත් එකම බලය කුශලය ය. තදංගප්‍ර‍හාණය විෂ්කම්භණප්‍ර‍හාණය සමුච්ඡේදප්‍ර‍හාණයයි ක්ලේශ ප්‍රහාණ තුනක් ඇත්තේ ය.

අනු මාතෘකා