05 බුදුරජාණන්වහන්සේ දහම් දෙසූ භාෂාව හා ඒ ගැන ඇති මතවාද