ධම්මානුපස්සනාවේ (4) බොජ්ඣඞ්ග පබ්බය

මෙසේ සවැදෑරුම් අජ්ඣත්තික ආයතනය - සවැදෑරුම් බාහිර ආයතනය යන දොළොස් ආයතනයන්ගේ වශයෙන් ධම්මානුපස්සනාව බෙදා වදාරා දැන් බොජ්ඣඞ්ගයන් ගේ වශයෙන් බෙදා දක්වනු පිණිස “පුන ච පරං” යන ආදිය වදාළ සේක.