අට්ඨ අනරිය වෝහාරා:

25. අදිට්ඨෙ දිට්ඨවාදිතා

26. අසුතේ සුතවාදිතා

27. අමුතේ මුතවාදිතා

28. අවිඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතවාදිතා

29. දිට්ඨෙ අදිට්ඨවාදිතා

30. සුතේ අසුතවාදිතා

31. මුතේ අමුතවාදිතා

32. විඤ්ඤාතේ අවිඤ්ඤාතවාදිතා

මේ අනාර්‍ය්‍ය ව්‍යවහාර අට චතුෂ්ක නිර්දේශයේ විස්තර කර ඇත්තේ ය.