රාගචරිතයාට සප්පාය

රාගචරිතයාහට වනාහි අපිරිසිදු වේදිකා ඇති - උඩුමහල්හි නො වැ බිම පිහිටි - භිත්තියෙහි හෝ භූමියෙහි පරිකර්‍ම නො කළ - තෘණ කුටි හෝ කොළ සෙවෙණි කළ පන්සල් ආදියට ඇතුළත් ධූලි ගැසුණු වවුලන් ගැවසුණු කැඩී බිඳී ගිය ඉතා උස් හෝ ඉතා මිටි ඡායා උදක නැති එහෙයින් මැ රළු වූ සිංහ ව්‍යාඝ්‍රාදීන්ගෙන් සැක සහිත අපිරිසිදු විසම මාර්‍ග ඇති බලන්නවුන්ට පවා පිළිකුල් උපදවන මකුණුකැලන් පිරී ගිය විරූප දුර්‍වණ ඇඳ පුටු ඇති සෙනස්න සප්පාය වන්නේ ය. එසේම කොන් ඉරී ගිය ඔබින් මොබින් එල්ලෙන දික් ලුහුඬු නූලින් ගැවසුණු එහෙයින්ම ඉඩිපූ බඳු හණවස්ත්‍ර‍ මෙන් රළු පහස් ඇති කිලිටි බර දුකසේ පරිහරණය කටයුතු හඳනය හා පොරෝණය ද, දුර්‍වණ මැටි පාත්‍ර‍ය හෝ සිදුරු තැන ඇණ හා පෙති ලා ශෝභා නැති කළ බර ඇති විරුප සටහනින් යුත් හිස්කබල සේ පිළිකුල් කටයුතු යකඩ පාත්‍ර‍ය හෝ සප්පාය වන්නේ ය.

පිඬු පිණිස යන මාර්‍ගය ද මන නො වඩන අසල ගම් නො පිහිටි විසමයෙක් ම සප්පාය වන්නේ ය. පිඬු පිණිස හැසිරෙන ගම ද නුදුටුවන් මෙන් හැසිරෙන එක ගෙදොරක වත් පිණ්ඩපාතය නො ලැබැ නික්මැ යන්නා දැකැ “වඩින්න ස්වාමීනි”යි ආසන ශාලාවට පමුණුවා කැඳ බත් දී ගොවුදෙහි ගවයකු ඇතුළු කොටැ ඌ දෙස නො බලාම යන්නා සේ ඉවත්වැ යන මිනිසුන් ඇත්තේ ම සප්පාය වන්නේ ය.

වළඳවන්නෝ ද දාසයෝ හෝ කම්කරුවෝ වෙත් නම් ඔව්හු ද දුර්‍වණ වැ, දුර්‍දර්‍ශ වැ, කිලිටි හැඳ දුර්‍ගන්‍ධ වැ පිළිකුල් කටයුතු සිරුරු ඇති වැ ඉවත දමාලන සේ අගෞරවයෙන් වළඳවත් නම් එබන්දෝම සප්පාය වෙති.

කැඳ බත් හා කැවිලි ද රූක්‍ෂදුර්‍වණ බොඩහමු කුරහන් නිවුඩු සහල් ආදිායෙන් කළ පිළුණු මොහොරු කාඩි හා මේරු පලා-මාළු සහිත යම්කිසිවක් ම සප්පාය වන්නේ ය.

හෙද යම් තම් කුස පිරෙන පමණට ය. ඉරියව් වලින් සප්පාය වන්නේ සිටීම හෝ සක්මන් කිරීම ය. අරමුණු වනාහි නීලාදි වර්‍ණ කසිණයන් අතුරෙන් අපිරිසිදු පැහැති කිසිවක්ම සප්පාය වන්නේ යි.