9. ප්‍ර‍ත්‍යය වශයෙන්

මේ කමටහන් අතුරෙන් ආකාශ කසිණය හැරැ සෙසු කසිණ නවය ආරුප්‍යයන්ට ප්‍ර‍ත්‍ය ය. අභිඥාවන්ට දස කසිණ ම ප්‍ර‍ත්‍යය වේ. මෙත්තා-කරුණා-මුදිතා යන ප්‍ර‍ථම බ්‍ර‍හ්මවිහාර ත්‍ර‍ය චතුර්‍ථ බ්‍ර‍හ්මවිහාරයට ද, යට යට ආරුප්‍ය මතු මතු ආරුප්‍යයන්ට ද, නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය නිරෝධ සමාපත්තියට ද ප්‍ර‍ත්‍යය වේ. සියලු දෘෂ්ට ධර්‍ම සුඛ විහාරයෝ විදර්‍ශනාවට හා සමාපත්තියට ප්‍ර‍ත්‍යය වෙත්.

මේ ප්‍ර‍ත්‍යය වශයෙන් කර්‍මස්ථාන විනිශ්චය යි.