7. භූමි වශයෙන්

දසඅශුභ, කායගතාසති, ආහාරයෙහි ප්‍ර‍තිකුලසංඥා යන දොලොස දේවභුමියෙහි ද, ඒ දොලොස හා ආනාපාණසතිය ද යන තෙලෙස බ්‍ර‍හ්මභූමියෙහි ද නැත්තේ ය. මනුෂ්‍ය භූමියෙහි වනාහි මේ සියල්ලම ඇත්තේ යි.

මේ භූමි වශයෙන් කර්‍මස්ථාන විනිශ්චය යි.