2. උපචාරවහ - අර්පණාවහ වශයෙන්

කායගතාසතිය හා ආනාපානසතිය හැරැ බුද්ධානුස්සති ආදි සෙසු අනුස්සති අට ද, ආහාරයෙහි ප්‍ර‍තිකූල සංඥාව ද චතුධාතු වවත්‍ථානය ද යන දශ කර්‍මස්ථාන උපචාරධ්‍යාන පමණක් ගෙනැ දෙන්නේ ය. අර්පණා ගෙනැ නො දෙන්නේ ය. සෙසු පඨවි කසිණාදි සමතිස් කර්‍මස්ථාන අර්පණා ද ගෙනැ දෙන්නේ යි.

මේ උපචාරාර්පණාවහ වශයෙන් කර්‍මස්ථාන විනිශ්චය යි.