1. සංඛ්‍යා නිර්‍දෙශ වශයෙන්.

කසිණ 10

අසුභ 10

අනුස්සති 10

බ්‍ර‍හ්මවිහාර 4

ආරුප්‍ය 4

සංඥා 1

වවත්‍ථාන 1

40

දස කසිණ නම්, පඨවිකසිණ, ආපෝකසිණ, තේජෝකසිණ, වායුකසිණ, නීලකසිණ, පීතකසිණ, ලෝහිතකසිණ, ඕදාතකසිණ, ආලෝකකසිණ, පරිච්ඡින්නාකාසකසිණ යන මොහු ය.

දස අසුභ නම්, උද්ධුමාතක, විනීලක, විපුබ්බක, විච්ඡිද්දක, වික්ඛායිතක, වික්ඛිත්තක, හතවික්ඛිත්තක, ලෝහිතක, පුලවක, අට්ඨික යන මොහු යි.

දස අනුස්සති නම්, බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, චාගානුස්සති, දේවතානුස්සති, මරණානුස්සති, කායගතාසති, ආනාපානසති, උපසමානුස්සති යන මොහු ය.

චතුර් බ්‍ර‍හ්මවිහාර නම්, මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපෙක්ඛා යන මොහු ය.

චතුරාරූප්‍ය නම්, ආකාසානඤ්චායතන, විඤ්ඤාණඤ්චායතන, ආකිඤ්චඤ්ඤායතන, නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන යන මොහු ය.

ඒකසංඥා නම්, ආහාරයෙහි ප්‍ර‍තිකූල සංඥා ය.

එකවචත්‍ථාන, චතු ධාතු වවත්‍ථාන යි.

මේ සංඛ්‍යානිර්දේශ වශයෙන් කර්‍මස්ථාන විනිශ්චය යි.