3. ධ්‍යාන ප්‍රභේද වශයෙන්

අර්පණාවහ කර්‍මස්ථාන තිස අතුරෙන් ආනාපානසතිය හා කසිණ දසය චතුෂ්කධ්‍යානිකය හෙවත් සතර රූපාවචර ධ්‍යාන ගෙනැ දෙන්නේ ය. කායගතාසතිය හා අශුභ දශය ප්‍ර‍ථමධ්‍යානිකය හෙවත් ප්‍ර‍ථමධ්‍යානය පමණඛ් ම ගෙනැ දෙන්නේ ය. මෙත්තා-කරුණා-මුදිතා යන ප්‍ර‍ථම බ්‍ර‍හ්මවිහාරත්‍ර‍ය ත්‍රිකධ්‍යානිකය හෙවත් ප්‍ර‍ථම-ද්‍විතීය-තෘතීය ධ්‍යාන ගෙනැ දෙන්නේ ය. උපේක්‍ෂා බ්‍ර‍හ්මවිහාරය හා අරූපාවචර සතර චතුර්‍ථධ්‍යානික ය හෙවත් චතුර්‍ථධ්‍යානය පමණක් ගෙන දෙන්නේ යි. (මේ කියන ලද්දේ චතුෂ්කනය වශයෙනි.)

ධ්‍යාන ප්‍රභේද වශයෙන් කර්‍මස්ථාන විනිශ්චය යි.