බුද්ධිචරිතයාට සප්පාය

බුද්ධිචරිතයාට සේනාසනාදීන් අතුරෙන් මෙ නම් දෙයෙක් සප්පාය නො වන්නේය යි කිය යුතු නැති. කවරෙක් වුව ද සප්පාය වන්නේය යි කී සේයි.