ශ්‍ර‍ද්ධාචරිතයට සප්පාය

ශ්‍ර‍ද්ධාචරිතයාට වනාහි ද්වේෂචරිතයා පිළිබඳ වැ කියූ විධිම සප්පාය වන්නේ ය. විශේෂයක් නම් ඔහුට බුද්ධානුස්සති ආදි අනුස්සති සය ද සප්පාය වන බව යි.