ද්‍වාදශ ආයතන වශයෙන්

(3) අනෙක් යෝගාවචරයේක ද්‍වාදශ (12) ආයතන වශයෙන් නාම-රූප විනිශ්චය කෙරේ.

ඒ මෙසේ යි:- චක්ඛු ධාතුවෙහි යට කී සේ තෙපනස් (53) රූප හැරපියා චක්ඛුප්පසාද මාත්‍ර‍ය ම චක්ඛායතනයැ යි ව්‍යවස්ථා කෙරේ. එහි කී නයින් ම සොත-ඝාණ-ජිව්හා-කාය ධාතුන් චක්ඛු-සොත-ඝාණ-ජිව්හා-කායායතන වශයෙන් ද, ඔවුනට විෂය වූ රූපාදිය රූප-ශබ්ද-ගන්ධ-රස-ස්ප්‍ර‍ෂ්ටව්‍යායතන වහයෙන් ද ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

මෙසේ අර්ධ එකාදශ රූප රූපායතනයයැයි ද, ලෞකික සප්ත විඥාන ධාතු මනායනයැ යි ද ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

ඒ සිත් හා සම්ප්‍ර‍යුක්ත ඵස්සාදි චෛතසික හා සෙසු සූක්ෂම රූප ද ධර්‍මායතනය යි ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

මෙසේ අට එකොළොස් ආයතන රූපය යි ද, එකාර්‍ධ (1 1/2) ආයතනයෙක් නාමය යි මෙසේ ද්‍වාදශායතන වශයෙන් නාම රූප ව්‍යවස්ථා කෙරේ.