අනුසාසනී ගාථා.

මේ විනය අටුවාවෙහි[1] ද්විතීයපාරාජිකාවර්ණනාවසානයෙහි දැක්වෙන අනුසාසනී ගාථා පෙළකි.

1. දුතියං අදුතියෙන - යං ජිනෙන පකාසිතං

පරාජිතකිලෙසෙන - පාරාජිකමිදං ඉධ

-

2. සික්ඛාපදං සමං තෙන - අඤ්ඤං කිඤ්චි න විජ්ජති,

අනෙකනයවොකිණ්ණං ගම්භීරත්ථවිනිච්ඡයං,

තේරුම:

ස්වසන්තානයෙහි මතු කිසිකලෙක නූපදනා ස්වභාවයට පැමිණවීම් වශයෙන් ලෝකෝත්තරමාර්ග ඥානය කරණකොට පරදවන ලද කෙලෙසුන් ඇත්තා වූ කිසිවකුට දෙවෙනි නො වන්නා වූ ජිනයන් වහන්සේ විසින් මෙහි යම් දෙවන පාරාජිකා සිකපදයක් පනවන ලද්දේ ද, අනේක නයින් යුක්ත වූ ගැඹුරු අර්ථ විනිශ්චය ඇත්තා වූ ඒ සිකපදයට සමාන වූ අන් කිසි සිකපදයක් නැත්තේය.

3. තස්මා වත්ථුම්හි ඔතිණ්ණෙ - භික්ඛුනා විනයඤ්ඤුනා,

විනයානුග්ගහෙනෙත්ථ - කරොන්තෙන විනිච්ඡයං

-

4. පාලි අට්ඨකථඤ්චෙව - සාධිප්පාය මසේසතො,

ඔගය්හ අප්පමත්තෙන - කරණීයො විනිච්ඡයො.

තේරුම:

එබැවින් චෝදනා කළ හැකි කරුණක් සංඝයා වෙත ඉදිරිපත් වූ කල්හි විනයානුග්‍ර‍හයෙන් එය විනිශ්චය කරන්නා වූ විනයධරයා විසින් නිරවශේෂයෙන් පෙළ හා අදහස් සහිත අටුවාවට ද බැස අප්‍ර‍මාද වූවහු විසින් විනිශ්චය කළයුතුය.

5. ආපත්තිදස්සනුස්සාහො - න කාතබ්බො කුදාචනං,

පස්සිස්සාමි අනාපත්ති - මිතිකයිරාථ මානසං.

ඇවත දැකීමේ උත්සාහයක් කිසිකලෙක නො කළ යුතුය. ඒ වස්තුව ගැන අනාපත්ති විධිය ම සොයමිය යන සිත තබා ගත යුතුය.

6. පස්සිත්වාපි ච ආපත්තිං - අවත්වාන පුනප්පුනං,

වීමංසිත්වා‘ථ විඤ්ඤුහි - සංසන්දෙත්වාව තං වදෙ.

පාරාජිකාපත්තිය දැක ද එය නො කියා නුවණැතියන්ගෙන් විමසා ඔවුන්ගේ අදහස් හා නැවත නැවත සසඳා බලා ම පාරාජිකාපත්තිය ප්‍ර‍කාශ කළ යුතුය.

7. කප්පියෙපි ච වත්ථුම්හි - චිත්තස්ස ලහුවත්තිතො,

වසෙන සාමඤ්ඤගුණා - වවන්තීධ පුථුජ්ජනා.

ගැනීමට කැප වස්තුව ගැනීමෙහි දී වුව ද වහා පෙරළෙන චිත්තයා ගේ වශයෙන් මේ ශාසනයෙහි පෘථග්ජනයෝ පාරාජිකා වී ශ්‍ර‍මණ ගුණයෙන් පහවෙති.

තමන් සතු දෙය ගන්නවාට අකමැති නො වන මාපියාදීන්ගේ වස්තුව නො ඉල්ලාම ගැනීමට කැපය. වුවමනා විටෙක ගන්නයයි කෙනකු විසින් කලින් කියා ඇති වස්තුව හිමියාට නො කියා ගැනීම ද කැපය. සිත ඉතා ඉක්මනින් පෙරළෙන්නක් බැවින් පෘථග්ජනයන්ට එබඳු ගැනීමට කැප වස්තූන් ගැනීමෙහිදී වුව ද සොර සිත ඇති විය හැකිය. මා පියන් සතු දෙය වුවද සොර සිතින් ගත පරිජි වේ.

8. තස්මා පරපරික්ඛාරං - ආසිවසමිවොරගං,

අග්ගිං විය ච සම්පස්සං - ආමසෙය්‍ය විචක්ඛණො.

එබැවින් නුවණැත්තේ අන්සතු පිරිකර දෂ්ට කළ කෙණෙහි ම මැරෙන විෂ ඇති සර්පයකු මෙන් ද, ගින්න මෙන් ද පරෙස්සමෙන් අල්ලන්නේ ය.

  1. ස.පා. – 284 පි.