කුඹුරක් පූජාකිරීමේදී කීමට සුදුසු වාක්‍ය.

අම්හාකං ඉමං ඛෙත්තං ආගතානාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස භික්ඛුසංඝස්ස චතුපච්චයපරිභොගත්ථාය දෙම.

තවත් ක්‍ර‍මයක්

අම්හාකං ඉමං ඛෙත්තං ආගතානාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස භික්ඛුසංඝස්ස චත්තාරො පච්චයෙ පරිභුඤ්ජිතුං දෙම.

තවත් ක්‍ර‍මයක්

අම්හාකං ඉමස්මා ඛෙත්තතො උප්පන්නෙ චත්තාරො පච්චයෙ ආගතානාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස භික්ඛු සංඝස්ස දෙම.

වත්තක් හෝ ඉඩමක් හෝ වැවක් හෝ පූජා කිරීමේදී සුදුසු පරිදි වාක්‍යය යොදා ගත යුතුය. පෞද්ගලික වශයෙන් දෙන කෙත්වතු පිළිගැනීම නුසුදුසුය. ගවාදි සතුන් පිළිගැනීම ද නුසුදුසු ය.

මායිම් වෙන් නො කළ ඉඩමක් පූජා කළ කල්හි භික්ෂූන් මායිම් වෙන් කරන්නට යාම නුසුදුසුය. භූමිය ඉතා අගනා වස්තුවෙකි. මායිම් වෙන් කරන්නට ගොස් අනුන්ගේ ඉඩමෙන් ස්වල්පයක් වුවද ගැනීමෙන් පාරාජිකාපත්තියට පැමිණීමට ද ඉඩ ඇත. එබැවින් පූජාකරු ලවා හෝ කැපකරුවන් ලවා හෝ රජයේ නිලධරයකු ලවා හෝ පූජා කළ ඉඩමේ මායිම් වෙන් කරවා ගත යුතුය.