තථාගත කාය බලය.

තථාගතයන් වහන්සේට ඥානබල පමණක් නොව ලෝකයෙහි අන් කවරකුටවත් නැති පුදුම කායබලයක් ද ඇතිබව අටුවාවල දක්වා තිබේ. ඒ මෙසේ ය:-

“කාළාවකඤ්ච ගංගෙය්‍යං - පණ්ඩරං තම්බ පිංගලං,
ගන්ධමංගල හෙමඤ්ච - උපොසථ ඡද්දන්තිමෙ දස”

යනුවෙන් දැක්වෙන ඇත්කුල දශයක් ඇත්තේ ය. ඒ ඇත් කුල වලින් කාළාවක ඇතකුට පුරුෂයන් දශ දෙනෙකුගේ කාය බලය ඇත්තේ ය. කාළාවකයන් දසදෙනෙකුගේ බලය එක් ගංගෙය්‍ය ඇතකුට ඇත්තේ ය. ගංගෙය්‍යන් දසදෙනකුගේ බලය එක් පණ්ඩර ඇතකුට ඇත්තේ ය. පණ්ඩරයන් දසදෙනකුගේ බලය එක් තම්බ ඇතකුට ඇත්තේ ය. තම්බයන් දසදෙනෙකුගේ බලය එක් පිංගල ඇතකුට ඇත්තේ ය. පිංගලයන් දසදෙනෙකුගේ බලය එක් ගන්ධ ඇතකුට ඇත්තේ ය. ගන්ධයන් දසදෙනෙකුගේ බලය එක් මංගල ඇතකුට ඇත්තේ ය. මංගල ඇතුන් දසදෙනෙකුගේ බලය හේම ඇතකුට ඇත. හේමයන් දසදෙනෙකුගේ බලය උපෝසථ ඇතකුට ඇත. උපෝසථයන් දස දෙනකුගේ බලය ඡද්දන්තකුලයේ ඇතකුට ඇත්තේ ය . ඡද්දන්තයන් දසදෙනකුගේ බලය බුදුනට ඇත්තේ ය. ඒ බලයට නාරායනසංඝාත බලය යි ද කියනු ලැබේ. මේ චක්‍රය අනුව කියන බුද්ධකායබලය සාමාන්‍ය ඇතුන් අනුව කියත හොත් කෝටි දහයක් ඇතුන්ගේ බලය ය. පුරුෂගණනින් කියතහොත් පුරුෂයන් කෝටිදසදහසක බලය ය.