කුසීත වස්තු අට

අලසයන් විසින් නිකරුණේ කාලක්ෂේපය කිරීමට හෝතු යුක්ති වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ගන්නා කරුණු අටක් ඇත්තේ ය. “අට්ඨිමානි භික්ඛවේ, කුසීතවත්ථූනි” යනාදීන් ඒ අට අංගුත්තර නිකාය අට්ඨකනිපාතයෙහි වදාරා තිබේ.