පිණ්ඩචාරික වත‍

පිඬු පිණිස යන භික්ෂුව තෙමඬුලු වසා අඳනය හැඳ පටිය බැඳ සිවුරු දෙක ම එකට තබා පෙරවා ගණ්ඨිය දමා පාත්‍ර‍ය සෝදා ගෙන සන්සුන් ලෙස ගමට පිවිසිය යුතුය. ගෙයකට යන කල්හි යන එන සිත තබා ගෙන යා යුතු ය. ගෙට හෝ මිනිසුන්ට ඉතා නො ළං විය යුතු ය. ඉතා දුරින් ද නො සිටිය යුතු ය. ඉතා ඉක්මණින් ද ආපසු නො යා යුතුය. බොහෝ කල් ද නො සිටිය යුතුය. සිට දෙන නො දෙන බව සැලකිය යුතුය. ඉදින් මිනිස්සු අසුනෙන් නැගිටිත් නම් භාජන ගනිත් නම් හැඳි හෝ ගනිත් නම් දෙන බව සලකා සිටිය යුතුය. ආහාරය දෙන කල්හි වමතින් සිවුර ඉවත් කොට දෙ අතින් ම පාත්‍ර‍ය අල්වා පිළිගත යුතු ය. දෙන අයගේ මුහුණ නො බැලිය යුතුය. ව්‍යඤ්ජන දෙනු කැමති සලකුණු පෙනේ නම් දෙන තෙක් සිටිය යුතුය. දුන් පසු සිවුරෙන් පාත්‍ර‍ය වසා ගෙන නික්මිය යුතුය.

බොහෝ භික්ෂූන් ඇති තැන්වල පිඬු සිඟා පළමු පැමිණි භික්ෂුව විසින් දන් සැලෙහි අසුන් පැනවිය යුතුය. පැන් තැබිය යුතුය. වැඩි ආහාර දමන භාජනය සෝදා තැබිය යුතුය. පසුව පිඬු සිඟා පැමිණෙන භික්ෂුව කැමති නම් ඉතිරි වී ඇති ආහාර වැළඳිය යුතුය. නො කැමති නම් ඒවා ඉවත් කොට භාජනය සෝදා තැබිය යුතුය. අසුන් අකුලා තැබිය යුතුය. පැන් තැබූ බඳුන් තැන්පත් කළ යුතුය. ශාලාව හැමදිය යුතුය.